Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Як позначають кількість речовини?

А m Б V В D Г v

Завдання 2. У яких одиницях вимірюють кількість речовини?

А л Б г В см3 Г моль

Завдання 3. Зазначте відносну молекулярну масу повітря (н.у.).

А 18 Б 28 В 29 Г 32

Завдання 4. Зазначте кількість речовини в порції води масою 3,6 г.

А 0,1 моль Б 0,2 моль В 0,5 моль Г 1 моль

Відомо: m(Н2О)=3,6 г. Знайти: v(Н2О)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr2O)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, тому M(Н2O)=18 г/моль. 

v(Н2O)=m(Н2O)/M(Н2O)=3,6 г : 18 г/моль = 0,2 моль.

Відповідь: m(Н2O)=0,2 моль.

 

Завдання 5. Зазначте об’єм порції гідроген флуориду кількістю речовини 5 моль (н.у.).

А 1 л Б 22,4 л В 112 л Г 224 л

Відомо: v(HF)=5 моль.  Знайти: V(HF)-?

Розв'язування:

З формули v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVm.

V(HF)=v(HF)Vm=5 моль  22,4 л/моль=112 л.

Відповідь: V(HF)=112 л.

   

Завдання 6. Скільки молекул водню припадає на 1 молекулу азоту в суміші, виготовленій за нормальних умов із 224 л азоту і 448 л водню?

А одна Б дві В три Г чотири

Відомо: V(N2)=224 л, V(H2)=448 л.  Знайти: скільки молекул H2 припадає на 1 молекулу N2?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(N2)=V(N2)/Vm=224 л : 22,4 л/моль=10 моль.

v(H2)=V(H2)/Vm=448 л : 22,4 л/моль=20 моль.

Співвідношення кількості речовин становить:

v(H2):v(N2)=10 моль : 20 моль = 1 : 2

На 1 моль азоту припадає 2 моль водню, тому на 1 молекулу Н2 припадає 2 молекули N2

 

Завдання 7. Зазначте число атомів Карбону в порції алмазу масою 1,2 г.

А 3,011022 Б 6,021022 В 3,011023 Г 6,021023

Відомо: m(С)=1,2 г. Знайти: N(С)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(С)=Ar(С)=12, тому M(С)=12 г/моль. 

v(С)=m(С)/M(С)=1,2 г : 12 г/моль = 0,1 моль.

З формули v=N/NA, де NA–стала Авогадро і дорівнює 6,021023моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNA.

N(C)=v(C)NA=0,1 моль  6,021023моль-1=0,6021023=6,021022.

Відповідь: N(C)=6,021022.

 

Завдання 8. Розташуйте формули речовин за збільшенням їхніх молярних мас. БГВА

А Н2О2 Б Н2 В О2 Г Н2О

M=Mr г/моль.

Mr(H2O2)=2Ar(H)+2Ar(O)=21+216=34, тому M(H2O2)=34 г/моль

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, тому M(H2)=2 г/моль

Mr(O2)=2Ar(О)=216=32, тому M(O2)=32 г/моль

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, тому M(H2O)=18 г/моль

Отже, M(H2)<M(H2O)<M(O2)<M(H2O2) 

 

Завдання 9. У якій кількості речовини кисню міститься стільки атомів Оксигену, скільки їх є в ортофосфатній кислоті Н3РО4 кількістю речовини 4 моль?

А 2 моль Б 4 моль В 6 моль Г 8 моль

Відомо: v(Н3РО4)=4 моль. Знайти: v(О2)-?

Розв'язування:

Молекула Н3РО4 містить 4 атоми Оксигену, тому в 1 моль ортофосфатної кислоти міститься 4 моль Оксигену. У 4 моль ортофосфатної кислоти кількість речовини атомів Оксигену в 4 рази більша:

v(O)=4v(H3PO4)=44 моль=16 моль.

Молекула О2 містить 2 атоми Оксигену, тому в 1 моль кисню міститься 2 моль атомів Оксигену. 16 моль атомів Оксигену буде міститися в кількості речовини кисню, що містить удвічі меншу кількість речовини атомів Оксигену: v(O2)=v(O):2=16 моль:2=8 моль.

 

Завдання 10. Проаналізуйте твердження та оберіть те, що вважаєте правильним.

Твердження 1. У порціях гелію та кисню масою 40 г кожна міститься однакова кількість молекул.

Твердження 2. Молярний об’єм газів за нормальних умов дорівнює 24,2 л.

Твердження 1. Обчислимо кількість речовини за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Не)=Ar(Не)=4, тому M(Не)=4 г/моль. 

v(Не)=m(Не)/M(Не)=40 г : 4 г/моль = 10 моль.

Mr(O2)=2Ar(О)=216=32, тому M(O2)=32 г/моль

v(О2)=m(О2)/M(О2)=40 г : 32 г/моль = 1,25 моль.

Різною є кількість речовини сполук, тому різною буде кількість молекул. Твердження хибне.

Твердження 2. Молярний об'єм газів за н.у. дорівнює 22,4 л, а не 24,2 л. Твердження хибне.

 

Завдання 11. Зазначте кількість речовини азоту у порції, про яку відомо, що вона містить 3011023 молекул цього газу.

А 50 моль Б 100 моль В 200 моль Г 301 моль

Відомо: N(N2)=3011023. Знайти: v(N2)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1.

v(N2)=N(N2)/NA=3011023 : 6,021023моль-1=50 моль.

Відповідь: v(N2)=50 моль.

 

Завдання 12. У якої кількості речовини водню маса однакова з масою 3,011023 молекул азоту?

А 1 моль Б 3 моль В 5 моль Г 7 моль

Відомо: N(N2)=3,011023. Знайти: v(Н2)-?

Розв'язування:

Кількість речовини азоту обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA – стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1.

v(N2)=N(N2)/NA=3,011023 : 6,021023моль-1=0,5 моль.

З формули v=m/M, де M=Mг/моль, знаходимо масу азоту m=vM

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, тому M(N2)=28 г/моль. 

m(N2)=v(N2)M(N2)=0,5 моль • 28 г/моль = 14 г.

За умовою задачі m(Н2)=m(N2)=14 г.

Кількість речовини водню обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr2)=2Ar(Н)=21=2, тому M(Н2)=2 г/моль. 

v(Н2)=m(Н2)/M(Н2)=14 г : 2 г/моль = 7 моль.

 

Завдання 13. На фотографії зображено апарат Кіппа — прилад, у якому добувають водень у лабораторії. Як правильно розташувати пробірку для наповнення її цим газом?

А донизу дном

Б догори дном

В горизонтально

Г під кутом

Відносна густина водню за повітрям менша за одиницю, тобто водень легший за повітря, тому для його збирання витісненням повітря посудину тримають догори дном.

Dповітря2)=Mr2)/Mr(повітря)=2Ar(Н)/Mr(повітря)=21/29=2/29<1

 

Завдання 14. Проаналізуйте твердження та оберіть те, яке ви вважаєте правильним.

Твердження 1. Порції нітроген (IV) оксиду та карбон (IV) оксиду кількістю речовини 5 моль кожна мають однакову масу.

Твердження 2. Порції нітроген(IV) оксиду та карбон(IV) оксиду кількістю речовини 5 моль кожна містять порівну молекул.

Твердження 1. З формули v=m/M, де M=Mг/моль, знаходимо масу сполук m=vM

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, тому M(NO2)=46 г/моль. 

m(NO2)=v(NO2)M(NO2)=5 моль • 46 г/моль = 230 г.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому M(CO2)=44 г/моль. 

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=5 моль • 44 г/моль = 220 г.

Отже, m(CO2)<m(NO2)

Твердження 2. Кількість структурних частинок (молекул) обчислюється за формулою N=vNA, де NA – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1. За умовою задачі v(NO2)=v(CO2), тому N(NO2)=N(CO2). 

 

Завдання 15. Маса алюмінієвої обгортки плитки шоколаду приблизно дорівнює 1,35 г. Скільки атомів Алюмінію витрачають на її виготовлення?

А 3,011022 Б 3,011023 В 6,021022 Г 12,041023

Відомо: m(Аl)=1,35 г. Знайти: N(Al)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Al)=Ar(Al)=27, тому M(Al)=27 г/моль. 

v(Al)=m(Al)/M(Al)=1,35 г : 27 г/моль = 0,05 моль.

З формули v=N/NA, де NA – стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNA.

N(Al)=v(Al)NA=0,05 моль  6,021023моль-1=0,3011023=3,011022

Відповідь: N(Al)=3,011022.

 

Завдання 16. Для речовин, які є у вас удома, установіть відповідність між масою й кількістю речовини в ній. 1-B, 2-Б, B-A, Г-Д

Порція речовини Кількість речовини

1 5,85 г кухонної солі (NaCl) 

2 4,2 г харчової соди (NaHCO3

3 2,4 г етанової кислоти (CH3COOH) 

4 38,1 г йоду (I2

А 0,04 моль

Б 0,05 моль

В 0,1 моль

Г 0,3 моль

Д 0,15 моль

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому M(NaCl)=58,5 г/моль. 

v(NaCl)=m(NaCl)/M(NaCl)=5,85 г : 58,5 г/моль = 0,1 моль. 

Mr(NaHCO3)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(C)+3Ar(O)=23+1+12+316=84, тому

M(NaHCO3)=84 г/моль. 

v(NaHCO3)=m(NaHCO3)/M(NaHCO3)=4,2 г : 84 г/моль = 0,05 моль

Mr(CH3COOH)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(O)=212+41+216=60, тому

M(CH3COOH)=60 г/моль. 

v(CH3COOH)=m(CH3COOH)/M(CH3COOH)=2,4 г : 60 г/моль = 0,04 моль

Mr(I2)=2Ar(I)=2127=254, тому M(I2)=254 г/моль. 

v(I2)=m(I2)/M(I2)=38,1 г : 254 г/моль = 0,15 моль

 

Завдання 17. Обчисліть масу кисню в одній кисневій подушці об’ємом 25 л (заокруглити до цілого числа) за нормальних умов.

А 25 г Б 16 г В 32 г Г 36 г

Відомо: V(О2)=56 л.  Знайти: m(O2)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(О2)=V(O2)/Vm=25 л : 22,4 л/моль=1,12 моль.

З формули v=m/M, де M=Mг/моль, знаходимо масу кисню m=vM

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, тому M(O2)=32 г/моль. 

m(O2)=v(O2)M(O2)=1,12 моль • 32 г/моль = 35,52 г = 36 г.

Відповідь: m(O2)=36 г.

Інші завдання дивись тут...