Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте визначення оксидів, наведіть приклади. Оксиди — це бінарні сполуки будь-якого хімічного елемента з Оксигеном, ступінь окиснення якого — 2.

 

2. Назвіть правила номенклатури оксидів, наведіть приклади. Назва кожного оксиду складається з двох слів: перше слово — це назва хімічного елемента, друге —  слово «оксид». Якщо елемент має змінну валентність, її вказують у круглих дужках після назви елемента.

Приклад: літій оксид Li2O, ферум (ІІІ) оксид Fe2O3.

 

3. На прикладі двох–трьох оксидів схарактеризуйте фізичні властивості оксидів. Оксиди за нормальних умов різні за агрегатним станом: тверді, рідкі, газоподібні, але переважають тверді речовини. Безбарвними є газоподібні за звичайних умов оксиди, тверді оксиди - переважно білого кольору, але трапляються з тим чи іншим кольором.  Так, купрум (ІІ) оксид — тверда речовина чорного кольору, СО2 — безбарвний газ, Н2О — безбарвна прозора рідина. Температури плавлення і кипіння змінюються в широкому діапазоні. Багатьом газоподібним оксидам притаманний характерний запах.

 

4. Як за складом молекули оксиди відрізняються від пероксидів? Молекули пероксидів мають більше атомів Оксигену, ніж їх повинно бути, виходячи з усталених правил визначення валентності елементів у бінарних сполуках. Наведіть приклади. Гідроген оксид Н2О, натрій оксид Na2O,  гідроген пероксид H2O2, натрій пероксид Na2O2.

Відмінність між пероксидами та оксидами полягає в тому, що атоми Оксигену між собою не сполучені: ОСО, OSO, тоді як у пероксидах завжди наявний оксигеновий ланцюжок: —О—О—. 

 

5. Знайдіть помилки, допущені в назвах деяких оксидів, і виправте їх відповідно до сучасної наукової української номенклатури:

К2О — калій (І) оксид; калій оксид

СаО — кальцій оксид;

СО — карбон оксид; карбон (ІІ) оксид

SO3 — сульфур (VІ) оксид;

Na2O — оксид натрію; натрій оксид

Al2O3 — алюміній (ІІІ) оксид. алюміній оксид

 

6. Зазначте пари хімічних формул оксидів з однаковою валентністю елементів.

А СаО і N2O Б Al2O3 і BaO В NO2 і MnO2 Г MgO і CO

7. У якому рядку записано лише хімічні формули оксидів?

А HBr і NO Б H2O і Na2O2 В NH3 і CaS Г ZnO і CuO

8. Зазначте рядок оксидів, що мають твердий агрегатний стан (н.у.).

А натрій оксид, купрум (ІІ) оксид, карбон (ІІ) оксид

Б карбон (ІV) оксид, карбон (ІІ) оксид, сульфур (VІ) оксид

В фосфор (V) оксид, кальцій оксид, силіцій (ІV) оксид

Г нітроген (ІV) оксид, магній оксид, гідроген оксид

 

Застосовуємо

Вправа 91. У запропонованому переліку зазначте формули оксидів, класифікуйте їх на оксиди металічних й оксиди неметалічних елементів: SiO2, MgO, SiН4, SO3, NO, FeO, Cl2O7, N2O3, CaCl2, Fe2O3, CO, CaO, Na2O, КОН, НCl, К2O2.

оксиди металічних

елементв

оксиди неметалічних

елементів

MgO, FeOFe2O3CaONa2O SiO2SO3NO, Cl2O7N2O3, CO.

Вправа 92. Назвіть оксиди, формули яких зазначено у завданні 91, за сучасною науковою українською номенклатурою. Силіцій оксид, магній оксид, сульфур (VI) оксид, нітроген (ІІ) оксид, ферум (ІІ) оксид, хлор (VII) оксид, нітроген (III) оксид, ферум (III) оксид, карбон (ІІ) оксид, кальцій оксид, натрій оксид.

 

Вправа 93. Складіть формули: калій оксиду K2O, сульфур (VI) оксиду SO3, фосфор (ІІІ) оксиду P2O3, хлор (І) оксиду Cl2O, плюмбум (IV) оксиду PbO2. Чому в одних назвах оксидів зазначено валентність, а в інших — ні? Бо хімічні елементи мають постійну і змінну валентніть.

 

Вправа 94. Заповніть у зошитах таблицю формулами оксидів поданих елементів. Назвіть ці оксиди.

Елемент

Формула

оксиду

Назва оксиду

Li

Ba

S (VI)

P (V)

Li2O

BaO

SO3

P2O5

літій оксид

барій оксид

сульфур (VI) оксид

фосфор (V) оксид

Вправа 95. Обчисліть густину за повітрям таких оксидів:

а) нітроген (ІV) оксиду;

Dповітря(NO2)=Mr(NO2)/Mr(повітря)=(Ar(N)+2Ar(O))/Mr(повітря)=

=(14+216)/29=46/29=1,6

б) карбон (ІІ) оксиду;

Dповітря(СO)=Mr(СO)/Mr(повітря)=(Ar(С)+Ar(O))/Mr(повітря)=

=(12+16)/29=28/29=0,96

в) сульфур (ІV) оксиду.

Dповітря(SO2)=Mr(SO2)/Mr(повітря)=(Ar(S)+2Ar(O))/Mr(повітря)=

=(32+216)/29=64/29=2,2

 

Вправа 96. Склад смарагдово-зеленого мінералу малахіту позначається хімічною формулою Сu2СН2О5. Напишіть рівняння реакції розкладу цієї речовини, якщо відомо, що всі продукти реакції належать до оксидів, а валентність Купруму — II.

Сu2СН2О5=2CuO+CO2+H2O

 

Вправа 97. Установіть відповідність між речовиною й типом кристалічних ґраток. 1-Б, 2-В, 3-А.

Речовина Типи кристалічних ґраток

1 кисень 

2 силіцій(ІV) оксид 

3 алюміній оксид 

А йонний

Б молекулярний

В атомний

Г інший

Інші завдання дивись тут...