Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Назвіть відому вам класифікацію оксидів.

За здатністю взаємодіяти з іншими речовинами та утворювати солі оксиди поділяють на солетворні (основні, кислотні та амфотерні) та несолетворні. 

 

2. Дайте визначення основних оксидів, наведіть приклади. Оксиди, що взаємодіють із кислотами з утворенням солей, називають оснoвними оксидами.

Приклади: ВаO - барій оксид, Na2O - натрій оксид, CuО - купрум (ІІ) оксид. 

 

3. У чому виявляється специфіка кислотних оксидів? Кислотні оксиди реагують з водою, утворюючи кислоти.

Наведіть приклади.

CO2 + H2O = H2CO3

P2O5 + H2O = 2H3PO4

 

4. Наведіть приклади несолетворних оксидів. Карбон (ІІ) оксид COнітроген (І) оксид N2Oнітроген (ІІ) оксид NO, гідроген оксид Н2О.

 

5. Які хімічні властивості основних оксидів вам відомо?

1. Реагують з водою, з утворенням лугів. 

K2O + H2O = 2KOH

2. Реагують з кислотами, з утворенням солі та води.

K2O + 2HCl = 2KCl +H2O

3. Реагують з кислотними оксидами, з утворенням солей. Ця взаємодія характерна для основних оксидів, гідратами яких є розчинні основи — луги.

K2O + CO2 = K2CO3

 

6. Назвіть хімічні властивості кислотних оксидів.

1. Реагують з водою, з утворенням кислот. 

CO2 + H2O = H2CO3

2. Реагують з лугами, з утворенням солі та води.

СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

3. Реагують з основними оксидами, з утворенням солей. 

Na2O + CO2 = Na2CO3

 

Застосовуємо

Вправа 125. Із поданого переліку формул оксидів Cl2O7, FeO, P2O5, CO2, K2O, ZnO, Al2O3, WO3 випишіть окремо формули й назвіть їх за сучасною українською номенклатурою:

а) основні оксиди; FeO - ферум (ІІ) оксид, K2O - калій оксид.

б) кислотні оксиди; Cl2O7 - хлор (VII) оксид, P2O5 - фосфор (V) оксид, CO2 - карбон (IV) оксид, WO3 - вольфрам (VI) оксид.

в) амфотерні оксиди: ZnO - цинк оксид, Al2O3 - алюміній оксид.

 

Вправа 126. З якими з перелічених речовин взаємодіє магній оксид: кисень, хлоридна кислота, барій оксид, калій гідроксид, натрій хлорид, карбон (ІV) оксид? З хлоридною кислотою і карбон (IV) оксидом.

Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються.

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgO + CO2 = MgCO3

 

Вправа 127. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між оксидом і групою, до якої він належить.

Оксид Група

1 сульфур (ІV) оксид

2 алюміній оксид

3 калій оксид

 

А несолетворний

Б основний

В амфотерний

Г кислотний

Вправа 128. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Натрій оксид взаємодіє з водою.

Твердження 2. Купрум (ІІ) оксид не взаємодіє з водою.

А Правильне лише твердження 1

Б Правильне лише твердження 2

В Правильні обидва твердження

Г Неправильні обидва твердження

 

Вправа 129. Виберіть зайву формулу в кожному переліку, аргументуючи свій вибір:

 а) К2О, N2О, Fe2O3; N2O - несолетворний оксид, решта - cолетворні оксиди

 б) ВаО, Mn2O7, К2О; Mn2O7 - кислотний оксид, решта - основні оксиди.

 в) SiO2, МпO, SO3. MnO - основний оксид, решта - кислотні оксиди.

 

Вправа 130. Напишіть рівняння можливих реакцій за поданими схемами.

 а) FeO + H2

 б) BaO + H2O = Ba(OH)2

 в) N2O5 + CO2 

 г) SrO + SO = SrSO3

 д) ZnO + H2

 е) K2O + CO = K2CO3

 є) BaO + SO = BaSO4

 ж) 3CaO + P2O = Ca3(PO4)2

 з) MgO + O2 

 і) CaO + SiO = CaSiO3

 к) CuO + H2 

 л) SO3 + CO2 

 м) Na2O + CO 

Інші завдання дивись тут...