Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. У чому полягає сутність реакції нейтралізації? Це реакція обміну, що відбувається між основою та кислотою з утворенням солі й води, тобто утворюється нейтральне середовище. 

 

2. До якого типу хімічних реакцій належить реакція нейтралізації? Реакція обміну.

 

3. Назвіть основні хімічні властивості нерозчинних основ.

1. Взаємодія з кислотами, з утворенням солі та води.

2. Розкладання під час нагрівання на оксид і воду.

 

3. Як водні розчини лугів діють на індикатори? У розчині лугу лакмус та універсальний лакмусовий папірець стають синіми, фенолфталеїн — малиновим, метиловий оранжевий — жовтим.

 

4. Перелічить основні хімічні властивості лугів.

1. Змінюють колір індикаторів.

2. Реагують з кислотними оксидами.

3. Реагують з розчинами кислот.

4. Реагують з розчинами солей.

 

5. Назвіть спільну хімічну властивість розчинних і нерозчинних основ. Взаємодія з кислотами.

 

Застосовуємо

Вправа 136. Запишіть формули й назви оксидів, що відповідають таким основам: Ca(OH)2, NaOH, Cr(OH)3, Fe(OH)2, Pb(OH)2, Cd(OH)2.

CaO - кальцій оксид, Na2O - натрій оксид, Cr2O3 - хром (ІІІ) оксид, FeO - ферум (ІІ) оксид, PbO - плюмбум (ІІ) оксид, CdO - кадмій (ІІ) оксид.

 

Вправа 137. Які з поданих речовин взаємодіють із лугами, а які — з кислотами: магній гідроксид, кальцій оксид, сульфур (VІ) оксид, силікатна кислота? Напишіть рівняння реакцій.

З лугами реагують сульфур (VI) оксид, силікатна кислота.

2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O

NaOH + H2SiO3 = Na2SiO3 + H2O

З кислотами реагують магній гідроксид, кальцій оксид.

2HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2H2O

2HCl + CaO = CaCl2 + H2O

 

Вправа 138. За поданими схемами напишіть рівняння можливих хімічних реакцій.

а) Fe2O3 + H2   

б) CaO + H2O = Ca(OH)2

в) Pb(NO3)2 + 2KOH = Pb(OH)2↓ + 2KNO3

г) Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

д) Ba(OH)2 

е) Co(OH)2 = CoO + H2O

є) MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2+ 2NaCl

 

Вправа 139. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) знадобиться для реакції з розчином натрій гідроксиду масою 20 г із масовою часткою лугу 10%, щоб добути середню сіль?

Дано: m(розчину)=20 г, ω(NaOH)=10%. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу натрій гідроксиду.

m(NaOH)=m(розчину)•ω(NaOH):100%=20 г•10% : 100%=2 г.

2. Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, тому M(NaOH)=40 г/моль.

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=2 г : 40 г/моль = 0,05 моль.

3. Напишемо рівняння реакції:

  2NaOH  +  CO2    =   Na2CO3 + H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. За рівнянням реакції кількість речовини вуглекислого газу (1 моль) удвічі менша, ніж кількість речовини натрій гідроксиду (2 моль), тому

v(CО2)=v(NaОH):2=0,05 моль:2=0,025 моль.

4. Обчислюємо об'єм заданої кількості речовини за формулою V=v•Vm, де Vm-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(2)=v(2)•Vm=0,025 моль • 22,4 л/моль = 0,56 л.

Відповідь: 0,56 л.

Інші завдання дивись тут...