Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте визначення кислот, назвіть хімічні властивості кислот.

Кислота — це неорганічна сполука, що складається з атомів Гідрогену, здатних заміщуватись атомами металічних елементів, та кислотного залишку.

Хімічні властивості кислот:

1. Діють на індикатори. Лакмус і метиловий оранжевий (метилоранж) у кислому середовищі мають рожево-червоне забарвлення, універсальний індикатор — від оранжевого до темно-червоного (залежить від вмісту кислоти в розчині: якщо кислота дуже розбавлена, то колір оранжевий; якщо у розчині багато кислоти, то колір темно-червоний або близький до нього). Фенолфталеїном не можна виявити кислоту. 

2. Взаємодіють з металами, що розташовані у витискувальному ряді до водню.

3. Взаємодіють з основними і амфотерними оксидами, утворюючи сіль і воду.

4. Взаємодіють з основами, утворюючи сіль і воду.

5. Взаємодіють з солями за умови, що серед продуктів реакції є осад або газ.

 

2. Яку реакцію називають реакцією нейтралізації? Реакція обміну між кислотою та основою, називається реакцією нейтралізації. 

Наведіть приклад.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

 

3. Чим реакція обміну відрізняється від реакції заміщення? У реакції обміну реагентами є складні речовини, а у реакції заміщення - проста і складна речовини.

 

Застосовуємо

Вправа 147. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між речовиною в розчині та її дією на індикатори.

Середовище Індикатор і його колір у середовищі

1 нейтральне

2 кисле 

3 лужне 

 

 

 

 

А метиловий оранжевий — жовтий

Б метиловий оранжевий — червоний (рожевий)

В метиловий оранжевий — оранжевий

Г лакмус — синій

Д лакмус — червоний

Е лакмус — фіолетовий

Є фенолфталеїн — малиновий

Вправа 148. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Взаємодія кислот із металами належить до реакцій заміщення.

Твердження 2. Взаємодія кислот із основами належить до реакцій обміну.

 А Правильне лише твердження 1

 Б Правильне лише твердження 2

 В Правильні обидва твердження

 Г Неправильні обидва твердження

 

Вправа 149. Виберіть у кожному переліку формулу, що є зайвою стосовно можливих реакцій з кислотами, аргументуючи свій вибір:

а) Mn, Fe, Cu; Сu - розміщується у витискувальному ряді після водню, а решта - до водню.

б) ВаО, МnO, SO3. SO3 - кислотний оксид, а решта - основні.

 

Вправа 150. Перетворіть напівсхеми можливих реакцій на хімічні рівняння.

а) SnO + H2SO4 = SnSO4 + H2O

б) SiO2 + HCl ≠

в) Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

г) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O

д) Na2CO3 + H3PO4 = Na3PO4 + H2O + CO2

 

Вправа 151. Назвіть солі, що є продуктами реакції в попередньому завданні. Станум (ІІ) сульфат, кальцій нітрат, ферум (ІІІ) сульфат, натрій ортофосфат.

 

Вправа 152. У якому випадку виділиться більший об’єм газу (н.у.) — внаслідок взаємодії сульфатної кислоти з магнієм масою 12 г чи внаслідок взаємодії хлоридної кислоти із цинком кількістю речовини 0,25 моль?

Дано: m(Mg)=12 г, v(Zn)=0,25 моль. Знайти: V1(H2)-?, V2(H2)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, тому M(Mg)=24 г/моль.

v(Mg)=m(Mg):M(Mg)=12 г : 24 г/моль = 0,5 моль.

2. Напишемо рівняння реакції:

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

За рівнянням реакції кількості речовини магнію (1 моль) і водню (1 моль)

однакові, тому v1(H2)=v(Mg)=0,5 моль

3. Обчислюємо об'єм заданої кількості речовини за формулою V=vVm, де Vm-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V1(H2)=v1(H2)Vm=0,5 моль  22,4 л/моль = 11,2 л.

4. Напишемо рівняння реакції:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

За рівнянням реакції кількості речовини цинку (1 моль) і водню (1 моль)

 однакові, тому v2(H2)=v2(Zn)=0,25 моль

5. Обчислюємо об'єм заданої кількості речовини за формулою V=vVm, де Vm-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V2(H2)=v2(H2)Vm=0,25 моль  22,4 л/моль = 5,6 л.

Отже, V1(H2)>V2(H2)

Відповідь: з магнієм.

 

Вправа 153. Наведіть приклади трьох різних рівнянь реакцій, у результаті яких утворюється купрум (ІІ) ортофосфат.

3CuO + 2H3PO4 = Cu3(PO4)2 + 3H2O

3Cu(OH)2 + 2H3PO4 = Cu3(PO4)2 + 6H2O

3CuO + P2O5 = Cu3(PO4)2

 

Вправа 154. Проведіть уявний експеримент із розпізнавання вмісту трьох пробірок без етикеток, щоб з’ясувати, у якій із них міститься розчин натрій гідроксиду, у якій — сульфатної кислоти, а в якій — натрій сульфату. Хід експерименту та

його результати запишіть у зошит. Випробовуємо вміст усіх пробірок індикатором, наприклад, лакмусом. 

Що робили? Пробірка №1 Пробірка №2 Пробірка №3

Додали 1-2

краплі

лакмусу

синій

колір

 

 

рожево-червоний

колір

 

 

змін не

спостерігаємо

 

ВИСНОВОК

 

натрій

гідроксид

сульфатна

кислота

натрій сульфат

Інші завдання дивись тут...