Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. За яких умов відбувається взаємодія солей із кислотами? За умови, що серед продуктів реакції є осад або газ.

 

2. За яких умов відбувається взаємодія двох солей? За умови, що серед продуктів реакції є осад.

 

3. Як, користуючись рядом активності металів, спрогнозувати взаємодію солі й іншого металу в розчині? Метал, розміщений у витискувальному ряді лівіше, витискує метал, що стоїть правіше, з розчину солей.

 

4. Схарактеризуйте хімічні властивості середніх солей.

1. Взаємодіють з металами, розташованими у витискувальному ряді до того металу, що утворив сіль.

2. Взаємодіють з лугами за умови, що серед продуктів реакції є осад або газ. 

3. Взаємодіють з кислотами за умови, що серед продуктів реакції є осад або газ.

4. Взаємодіють у розчинах між солями за умови, що серед продуктів реакції є осад.

5. Термічний розклад деяких солей (карбонатів, силікатів, нітратів тощо)

 

Застосовуємо

Вправа 155. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами й назвами солей.

Формула солі Назва

1 CaSO3 

2 Са3(PO4)2

3 AlCl3

4 CaS

 

А кальцій ортофосфат

Б арґентум хлорид

В кальцій сульфід

Г алюміній хлорид

Д кальцій сульфіт

Вправа 156. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Взаємодія солей із металами належить до реакцій обміну.

Твердження 2. Натрій сульфат і купрум (ІІ) гідроксид взаємодіють між собою.

 А Правильне лише твердження 1

 Б Правильне лише твердження 2

 В Правильні обидва твердження

 Г Неправильні обидва твердження

 

Вправа 157. У поданих схемах відновіть можливі формули солей та запишіть рівняння хімічних реакцій.

а) CuCl2 + 2КОН = Cu(OH)2+ 2KCl

б) Ca(NO3)2 + Na2CO3 = СaCO3+ 2NaNO3

в) AlCl3 + 3AgNO3 = 3AgCl↓ + Al(NO3)3

 

Вправа 158. Напишіть рівняння реакцій обміну між розчинами таких солей:

а) купру (ІІ) хлорид і натрій сульфід;

CuCl2 + Na2S = CuS + 2NaCl

б) алюміній сульфат і барій нітрат.

Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 2Al(NO3)3 + 3BaSO4

 

Вправа 159. За рівнянням реакції б) обчисліть кількість речовини алюміній сульфату і барій нітрату, у результаті взаємодії яких утворився осад масою 13,908 г.

Дано: m(BaSO4)=13,908 г. Знайти: v(Al2(SO4)3)-?, v(Ba(NO3)2)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233, тому

M(BaSO4)=233 г/моль.

v(BaSO4)=m(BaSO4):M(BaSO4)=13,908 г : 233 г/моль = 0,06 моль.

2. Напишемо рівняння реакції:

Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 2Al(NO3)3 + 3BaSO4

За рівнянням реакції кількість речовини барій нітрату (3 моль) і барій сульфату (3 моль) однакова, а кількість речовини алюміній сульфату (1 моль) утричі менша, ніж кількість речовини барій сульфату, а тому 

v(Ba(NO3)2)=v(BaSO4)=0,06 моль

v(Al2(SO4)3)=v(BaSO4):3=0,06 моль:3=0,02 моль

Відповідь: 0,06 моль барій нітрату і 0,02 моль алюміній сульфату.

 

Вправа 160. Запропонуйте три різні способи добування магній хлориду. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

Mg + Cl2 = MgCl2
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O

MgSO3 + 2HCl = MgCl2 + SO2 + H2O

MgSO4 + BaCl2 = MgCl2 + BaSO4

 

Вправа 161. Питна сода є кислою сіллю металічного елемента Натрію та карбонатної кислоти. Складіть формулу цієї солі й запишіть рівняння реакції її добування з натрій гідроксиду й кислотного оксиду, що відповідає карбонатній кислоті.

Формула питної солі: NaHCO3 - натрій гідрогенкарбонат

NaOH + CO2 = NaHCO3

Інші завдання дивись тут...