Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Перелічить основні способи добування:

а) оксидів;

1. Окиснення простих речовин.

2. Окиснення складних речовин.

3. Розкладання нерозчинних основ чи амфотерних гідроксидів під час нагрівання.

б) основ;

Луги добувають:

1. Взаємодією відповідних металів із водою.

2. Взаємодією відповідних оксидів із водою.

Нерозчинні у воді основи добувають:

1. Взаємодією лугу із сіллю металічного елемента в розчині.

в) кислот;

1. Реакцією сполучення водню з неметалом (безоксигенова кислота).

2. Реакцією сполучення води й кислотного оксиду (оксигеновмісна кислота).

г) солей.

1. Взаємодією металу з кислотою.

2. Взаємодією оснjвного або кислотного оксиду з кислотою.

3. Взаємодією основи з кислотою.

4. Взаємодією амфотерного гідроксиду з кислотою.

5. Взаємодією солі з кислотою.

6. Взаємодією основного або амфотерного оксиду з кислотним оксидом.

7. Взаємодією металу з розчином солі іншого металічного елемента.

8. Взаємодією металу з неметалом (добувають солі безоксигенових кислот). 

 

2. Які оксиди можна добути, окиснивши цинк сульфід? Цинк оксид і сульфур (IV) оксид.

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 

 

Застосовуємо

Вправа 162. Карбон утворює з Оксигеном два оксиди: в одному він проявляє валентність два, у другому — чотири. Запишіть рівняння реакцій утворення цих оксидів.

2C + O2 = 2CO карбон (ІІ) оксид

C + O2 = CO2 карбон (IV) оксид

 

Вправа 163. Напишіть рівняння добування однієї із солей якомога більшою кількістю способів.

Zn + Cl2 = ZnCl2

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Zn + CuCl2 = ZnCl2 + Cu

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

ZnSO3 + 2HCl = ZnCl2 + H2O + SO2

ZnSO4 + BaCl2 = ZnCl2 + BaSO4

 

Вправа 164. Під час добування яких речовин у реакцію вступає вода: хлоридна кислота, натрій хлорид, сульфітна кислота, ферум (ІІІ) гідроксид, барій гідроксид? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Вода є реагентом при добуванні cульфітної кислоти, барій гідроксиду.

H2O + SO2 = H23

H2O + BaO = Ba(OH)2

 

Вправа 165. Алюміній оксид, добутий розкладанням алюміній гідроксиду кількістю речовини 2 моль, використали для взаємодії з хлоридною кислотою. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: v(Al(OH)3)=2 моль. Знайти: m(AlCl3)-?

Розв'язування:

1. Напишемо рівняння реакції розкладання алюміній гідроксиду:

  2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. За рівнянням реакції кількість речовини алюміній оксиду (1 моль) удвічі менша кількості речовини алюміній гідроксиду (2 моль), тому

v(Al2O3)=v(Al(OH)3):2=2 моль : 2 = 1 моль.

2. Напишемо рівняння реакції:

  Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

За рівнянням реакції кількість речовини алюміній хлориду (2 моль) удвічі більша, ніж кількість речовини алюміній оксиду (1 моль), тому

v(AlCl3)=v(Al2O3)2=1 моль 2=2 моль.

3. Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(AlCl3)=Ar(Al)+3Ar(Cl)=27+335,5=133,5, тому

M(AlCl3)=133,5 г/моль.

m(AlCl3)=v(AlCl3)M(AlCl3)=2 моль133,5 г/моль = 267 г.

Відповідь: 267 г алюміній хлориду.

 

Вправа 166. Якої помилки припустився учень, коли вирішив добути купрум (ІІ) гідроксид із купрум (ІІ) оксиду та води?  Купрум (ІІ) оксид не реагує з водою, бо є оксидом неактивного металу. 

Які реакції ви запропонували б йому провести, щоб добути цю речовину? Купрум (ІІ) гідроксид - нерозчинна основа. Дією кислоти на оксид добуваємо розчинну сіль, а потім дією лугу на цю сіль добуваємо нерозчинну основу.

CuO + HCl = CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

Інші завдання дивись тут...