Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення періоду періодичної системи. Періодом називається горизонтальний ряд елементів, який розпочинається лужним металічним елементом і закінчується інертним елементом.

Наведіть приклади: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne - елементи другого періоду.

 

2. Які енергетичні підрівні наявні в межах 2 та 3 енергетичних рівнів? У межах другого енергетичного рівня наявні два підрівні: s-підрівень (максимально 2 s-електрони) і p-підрівень (максимально 6 р-електронів), у межах третього енергетичного рівня - три підрівні: s-підрівень, p-підрівень і d-підрівень (максимально 10 d-електронів).

 

3. За місцем у періодичній системі хімічних елементів, протонні числа яких 52 і 56, спрогнозуйте хімічні властивості їх оксидів. 

Хімічний елемент з протонним числом 52 розташований у 5 великому періоді, непарному (сьомому) ряді, у головній підгрупі VI групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 6 електронів, отже, є неметалічним елементом, йому відповідає кислотний оксид.  

Хімічний елемент з протонним числом 56 розташований у 6 великому періоді, парному (восьмому) ряді, у головній підгрупі IІ групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 2 електрони, отже, є металічним елементом, йому відповідає основний оксид.  

 

4. Натрій чи Магній має сильніше виражений металічний характер? Натрій, бо ці елементи є елементами одного періоду, причому порядковий номер Натрію є меншим.

У періодах  зі збільшенням протонного числа (порядкового номера) металічні властивості елементів послаблюються.

 

5. Гідрат якого оксиду — СО2 чи N2O5 — має сильніше виражені кислотні властивості? N2O5.

Відповідь обґрунтуйте. Карбон і Нітроген є елементами одного періоду, причому порядковий номер Нітрогену є більшим, а у періодах  зі збільшенням протонного числа неметалічні властивості елементів та їх сполук посилюються, тому гідрат оксиду N2O5 має сильніше виражені кислотні властивості.  

 

6. Як змінюються металічні властивості хімічних елементів одного періоду зі збільшенням протонного числа?  Послаблюються.

 

7. Як змінюються неметалічні властивості елементів однієї підгрупи (групи А) зі збільшенням протонного числа? Послаблюються.

 

Застосовуємо

Вправа 174. Для елементів другого періоду розгляньте, порівняйте та запишіть:

а) формули оксидів і гідратів оксидів, валентності елементів у них;

Елементи

2 періоду

Li Be B C N O F Ne

формули

оксидів

L2O BeO B2O3 CO2 N2O5 - OF2 -

Формули

гідратів

оксидів

LiOH Be(OH)2 H3BO3 H2CO3 HNO3 - - -

валентності

елементів 

I II III IV V - I -

б) металічні та неметалічні властивості простих, кислотні й основні властивості складних речовин.

Елементи

2 періоду

Li Be B C N O F Ne

формули

простих

речовин

Li Be B C N2 O2 F2 Ne

властивості

простих

речовин

(метал чи

неметал)

ме-

тал

ме-

тал

неме-

тал

неме-

тал

неме-

тал

неме-

тал

неме-

етал

-

Хімічні

властивості

оксидів

і гідратів

оксидів

основ-

ні

амфо-

терні

кис-

лотні

кис-

лотні

кис-

лотні

кис-

лотні

кис-

лотні

-

Вправа 175. Чи відповідають результати вашого порівняння висновку про те, що в межах одного періоду відбувається поступовий перехід від металічних властивостей хімічних елементів та їхніх простих речовин до неметалічних? Так, в межах одного періоду відбувається поступовий перехід від металічних властивостей  хімічних елементів та їхніх простих речовин до неметалічних.

 

Вправа 176. Спрогнозуйте хімічні властивості сполук елементів другого періоду з протонними числами 3, 6 і 9. На підтвердження вашого передбачення напишіть рівняння хімічних реакцій.

Хімічний елемент з протонним числом 3 (Літій) розташований у 2 періоді, в головній підгрупі I групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 1 електрон, отже, є металічним елементом, проста речовина є металом (реагує з неметалами), а його сполуки виявляють основні властивості (реагують з кислотами).

6Li+ N2 = 2Li3N

2Li + 2HCl = 2LiCl + H2

Li2O + 2HCl = 2LiCl + H2O

LiOH + HCl = LiCl + H2O

Хімічний елемент з протонним числом 6 (Карбон) розташований у 2 періоді, в головній підгрупі IV групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 4 електрони, отже, є неметалічним елементом, проста речовина є неметалом (реагує з металами), а його сполуки виявляють кислотні властивості (реагують з основами).

3C+ 4Al = Al4C3

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

Хімічний елемент з протонним числом 9 (Флуор) розташований у 2 періоді, в головній підгрупі VII групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 7 електронів, отже, є неметалічним елементом, проста речовина є неметалом (реагує з металами), а його сполуки виявляють кислотні властивості (реагують з основами).

F2 + Mg = MgF2

HF + NaOH = NaF + H2O

 

Вправа 177. Розмістіть хімічні елементи за посиленням неметалічних властивостей. БГАВ

А Оксиген Б Карбон В Флуор Г Нітроген

Вправа 178. Чи можуть оксид і гідрат оксиду хімічного елемента, електронна формула якого має закінчення …3s23p5, виявляти основні властивості? Ні, не можуть.

Відповідь обґрунтуйте. Хімічний елемент розташований у 3 періоді, у головній підгрупі 7 групи (2+5=7), тому на останньому енергетичному рівні містить 7 електронів, отже, є неметалічним елементом, проста речовина є неметалом, його сполуки виявляють кислотні властивості.