Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Вищий оксид хімічного елемента ІV групи має відносну молекулярну масу 60. Назвіть хімічний елемент. 

Загальна формула оксидів ЕO2. За умовою завдання Mr(ЕO2)=60, тому Ar(Е)+2Ar(O)=60, звідси Ar(Е)=60- 2Ar(O)=60-216=28. Отже, шуканим хімічним елементом є Силіцій Si.

Виконайте такі дії:

а) складіть формули його оксиду й гідрату оксиду; SiO2, H2SiO3.

б) спрогнозуйте хімічні властивості його оксиду й гідрату оксиду; 

Хімічний елемент Cиліцій з протонним числом 14 розташований у 3 періоді, у головній підгрупі ІV групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 4 електрони, отже, є неметалічним елементом, його оксид й гідрат оксиду мають кислотні властивості.

в) складіть рівняння реакцій, що підтверджують хімічні властивості сполук цього елемента.

Si + 2Mg = Mg2Si

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

H2SiO3 + 2NaOH = Na2SiO3 + 2H2O

 

Завдання 2 Напишіть і порівняйте електронні формули атомів Нітрогену та Фосфору. Поясніть, що в них спільного та відмінного.

електронні формули:

7N 1S22S22P3

15P 1S22S22P62d103S23P3

Спільне: кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні (2+3=5).

Відмінне: число енергетичних рівнів  (два і три)  й, відповідно, різним є число підрівнів (s-, p-підрівні i s-, p-, d-підрівні).

 

Завдання 3. Яка частинка — атом Магнію, катіон Магнію чи аніон Хлору — має більше протонів, ніж електронів? Катіон Магнію.

Атом Магнію має 12 протонів і 12 електронів.

Катіон Магнію має 12 протонів і 10 електронів, бо атом втратив 2 електрони для завершення зовнішнього енергетичного рівня.

Аніон Хлору має 17 протонів і 18 електронів, бо атом приєднав 1 електрон для завершення зовнішнього енергетичного рівня.

 

Завдання 4. Зазначте хімічний зв’язок у таких речовинах: калій хлорид, кисень, вода. Поясніть його утворення.

Речовини Калій хлорид      Кисень               Вода                  

Хмічний 

зв'язок

йонний

ковалентний

неполярний

ковалентний 

полярний

Спосіб

утворення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок від-

дачі електронів

більш електро-

негативному

атому. Електрони

атома Калію

переходять

до атома Хлору,

утворюються

Катіони Калію

К+ й аніони 

Хлору Cl-.

за рахунок

двох 

електронних

пар, рівновід-

даленних від

ядер двох 

атомів.

O = O

 

 

 

 

за рахунок

двох спільних

електронних пар,

зміщених до атома

більш електроне-

гативного елемента

Оксигену.

H -> O <- H

 

 

 

 

Завдання 5. Нітроген (ІV) оксид є оксидом двох кислот. 

NO2 + H2O -> HNO3 + HNO2   За поданою схемою реакції напишіть хімічне рівняння, визначте ступені окиснення елементів у кожній формулі.

2N+4O2-2 + H2+1O-2 = H+1N+5O3-2 + H+1N+3O2-2

 

Завдання 6. Як можна з ферум (ІІІ) гідроксиду, хлоридної кислоти, магнію й гідроген пероксиду добути 4 складні й 2 прості речовини? Напишіть рівняння реакцій, зазначте їх типи, назвіть продукти реакції.

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O - ферум (ІІІ) оксид і вода. Реакція розкладу.

Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O - ферум (ІІІ) хлорид і вода. Реакція обміну.

2HCl + Mg = MgCl2 + H2↑ - магній хлорид і водень. Реакція заміщення.

2H2O2 = 2H2O + O2↑ - вода і кисень. Реакція розкладу.

 

Завдання 7. Складіть план проведення експерименту з розпізнавання зовні однакових розчинів натрій хлориду, натрій карбонату, натрій сульфату, що містяться в колбах без етикеток.

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ.

1. Наявність карбонатів можна довести, використовуючи кислоту, наприклад, хлоридну, оскільки при цьому спостерігатимемо "закипання" розчину. Піднесений до отвору хімічної колби сірник відразу згасне, бо виділяється вуглекислий газ.

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

2. Наявність сульфатів можна довести, використовуючи сіль, наприклад, барій хлорид чи луг Барію, оскільки при цьому спостерігатимемо утворення білого осаду BaSO4, нерозчинного у кислоті.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

Na2SO4 + Ba(OH)2 = NaOH + BaSO4

3. Методом виключення робимо висновок, що в останній пробірці натрій хлорид. 

 

Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій добування магній сульфату з:

а) металу;

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

б) оксиду неметалічного елемента;

SO3 + MgO = MgSO4

в) гідрату оксиду неметалічного елемента;

H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2

г) солі.

CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu

Яка з написаних вами реакцій є реакцією нейтралізації? Жодна.

 

Завдання 9. Як за допомогою індикаторів розпізнати: воду, калій гідроксид, нітратну кислоту? 

Лакмус у розчині калій гідроксиду стає синім, у розчині кислоти - червоним, а у воді не змінює свій колір.

Універсальний індикатор у розчині калій гідроксиду стає синім, у розчині кислоти - малиновим, а у воді не змінює свій колір.

Метиловий оранжевий у розчині калій гідроксиду стає жовтим, у розчині кислоти - рожевим, а у воді не змінює свій колір.

Фенолфталеїн у розчині калій гідроксиду стає жовтим, у воді й розчині кислоти не змінює свій колір. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту.

 

Завдання 10. За нормальних умов суміш азоту та вуглекислого газу об’ємом 8,96 л має масу 16 г. Визначте масові частки компонентів у суміші.

Відомо: V(суміші)=8,96 л, m(суміші)=16 г. Знайти: ω(N2)-?, ω(CO2)-?

Розв'язування:

Молекулярну масу суміші легко обчислити, маючи масу 1 літра, тобто густину.

M=VMρ, де ρ - густина, яка обчислюється за формулою ρ=m/V, а VM-постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль.

ρ=m/V=16 г : 8,96 л = 1,79 г/л.

M(суміші)=22,4 л/моль1,79 г/л=40 моль.

Формула обчислення масових часток компонентів газової суміші:

М(суміші)=ω1М1+ω2М2  (1)

, де ω1,ω2-масові частки компонентів газової суміші, М12 - молярні маси компонентів суміші, М(суміші)-середня молярна маса суміші.

Знайдемо молярні маси компонентів суміші.

M(N2)=2•Ar(N)=2•14=28 г/моль, 

M(CO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44 г/моль

Нехай масова частка азоту ω(N2)=х, тоді масова частка вуглекислого газу ω(CO2)=1-х, підставивши змінні у формулу (1), отримуємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

40 = 28х + 44(1-х)

40 = 28х + 44 - 44х

44х - 28х = 44 - 40

16х = 4

х = 4 : 16

х = ω(N2)=0,25, або, помноживши це число на 100%, одержимо 25%.

ω(CO2)=1-0,25=0,75, або, помноживши це число на 100%, одержимо 75%.

Відповідь: ω(N2)=25%, ω(CO2)=75%.

 

Завдання 11. Який об’єм карбон (ІV) оксиду пропустили через надлишок розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 10% та добули середню сіль? 

Відомо: m(розчину)=200 г, ω(NaOH)=10%. Знайти V(CO2)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу натрій гідроксиду.

m(NaOH)=(ω(NaOH)m(розчину)):100%=(10% • 200 г):100% =20 г.

2. Обчислюємо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, тому M(NaOH)=40 г/моль.

v(NaOH)=m(NaOH) : M(NaOH)=20 г : 40 г/моль = 0,5 моль.

3. Напишемо рівняння реакції:

  CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

За рівнянням реакції кількість речовини карбон (IV) оксиду (1 моль) удвічі менша, ніж кількість речовини натрій гідроксиду (2 моль) , тому

v(СО2)=v(NaОH):2=0,5 моль:2=0,25 моль.

4. Обчислюємо об'єм заданої кількості речовини за формулою V=vVm, де Vm-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)Vm=0,25 моль  22,4 л/моль = 5,6 л.

Відповідь: 5,6 л.

Інші завдання дивись тут...