Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть назву системи поглядів про незмінність живої природи із часів її виникнення:

а) еволюційне вчення;

б) гіпотеза панспермії;

в) креаціонізм;

г) гіпотеза абіогенезу.

 

Завдання 2.  Укажіть назву гіпотез походження життя, які засновані на тому, що жива матерія виникла з неживої:

а) біогенетичні;

б) абіогенетичні;

в) панспермії;

г) креаціонізм.

 

Завдання 3. Назвіть учених, які висунули абіогенетичну (біохімічну) гіпотезу виникнення життя:

а) С. Арреніус  та В. Вернадський;

б) О. Опарін та Дж. Холдейн;

в) Л. Пастер та Р Вірхов;

г) Е. Геккель та К.Тимірязєв.

 

Завдання 4. Укажіть період часу, коли з'явився вид Людина розумна:

а) близько 10 млн. років тому;

б) близько 5 млн. років тому;

в) близько 600 тис. років тому;

г) близько 200 тис. років тому.

 

Завдання 5. Укажіть назву еволюційного перетворення, пов'язаного з підвищенням рівня організації організмів:

а) ароморфоз;

б) ідіоадаптація;

в) загальна дегенерація;

г) біологічний прогрес.

 

Завдання 6. Зазначте принцип, покладений в основу сучасної класифікації організмів:

а) монофілії;

б) поліфілії;

в) панспермії;

г) конвергенції.

 

Завдання 7. Укажіть елементарну одиницю еволюції:

а) порода тварин;

б) сорт рослин;

в) популяція;

г) вид.

 

Завдання 8. Укажіть середовище еволюційних процесів:

а) екосистема;

б) рід організмів;

в) популяція;

г) вид організмів.

 

Завдання 9. Укажіть форму ізоляції, яку спостерігають за умов роз'єднання популяцій певними просторовими перешкодами:

а) екологічна;

б) географічна;

в) сезонна;

г) генетична.

 

Завдання 10. Зазначте, як називають здатність до наслідування добре захищених організмів погано захищеними:

а) дивергенція;

б) конвергенція;

в) атавізм;

г) мімікрія.

 

Завдання 11. Назвіть приклад ідіоадаптації:

а) виникнення квітки;

б) утворення ластів у ластоногих;

в) зникнення кишечнику у стьожкових червів;

г) поява щелеп у хребетних тварин.

 

Завдання 12. Зазначте назву процесу незалежного розвитку подібних ознак в організмів, що не мають безпосередніх родинних зв'язків:

а) дивергенція;

б) адаптивна радіація;

в) філогенез;

г) конвергенція.

 

Завдання 13. Виберіть ознаки, притаманні макроеволюційним процесам:

а) відбуваються за тривалі історичні проміжки часу, недоступні для безпосереднього спостереження;

б) відбуваються всередині популяції;

в) сприяють виникненню нових видів;

г) джерело мінливості - модифікації.

 

Завдання 14. Визначте положення біогенетичного закону:

а) нові види виникають шляхом розходження у нащадків ознак предків унаслідок пристосувань до різних умов довкілля;

б) виживають і залишають нащадків найбільш пристосовані особини виду;

в) процес еволюції відбувається шляхом поступового накопичення дрібних корисних змін, які підсилюються та комбінуються;

г) онтогенез (індивідуальний розвиток) є стислим повторенням філогенезу (історичного розвитку виду).

 

Завдання 15. Зазначте систематичну одиницю, виникненню якої сприяють мікроеволюційні процеси:

а) родина;

б) підвид;

в) вид;

г) рід.

 

Завдання 16. Назвіть форму природного добору, яка сприяє зміні норми реакції організмів у певному напрямку:

а) рушійний;

б) розриваючий;

в) стабілізуючий;

г) штучний.

 

Завдання 17. Укажіть приклад аналогічних органів:

а) колючки барбарису та колючки кактусів;

б) вуса суниць і вусики винограду;

в) крила кажанів і птахів;

г) бульбокорені жоржин та бульби топінамбура.

 

Завдання 18.  Виберіть гомологічні органи:

а) крила кажанів та крила комах;

б) крила кажанів та плавці китів;

в) зябра річкового рака та річкового окуня;

г) додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону.

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 19. Установіть відповідність між еволюційними процесами та їхнім визначенням. 1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В.

1 мікроеволюція   

2 видоутворення

3 макроеволюція 

4 конвергенція

 

 

 

 

 

 

А еволюційні процеси, які призводять до

виникнення нових видів

Б еволюційні процеси, які призводять до

виникнення надвидових систематичних

одиниць

В еволюційні процеси, які призводять до

виникнення подібних ознак у представників

неспоріднених організмів

Г еволюційні процеси, які призводять до

виникнення нових популяцій та підвидів

Завдання 20. Визначте ознаки організмів, які є прикладами ароморфозів, ідіоадаптацій, загальної дегенерації, атавізмів та рудиментів у тварин. 1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А.

1 ароморфоз 

2  ідіоадаптація

3 загальна дегенерація

4 рудименти

 

 

А дзижчальця у мух

Б чотирикамерне серце у птахів

В гачкуватий дзьоб хижих птахів

Г поява недорозвинених кінцівок у безногої

  ящірки веретільниці

Д відсутність кишечнику у стьожкових червів

 

Завдання 21. Установіть відповідність між біологічними процесами та їхньою сутністю. 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б.

1 філогенез

2 онтогенез

3 дивергенція

4 конвергенція

 

 

 

А індивідуальний розвиток особини

Б формування подібних ознак у неспоріднених орга-

нізмів унаслідок мешкання в подібному середовищі

В історичний розвиток виду або іншої систематичної

групи

Г розходження ознак у нащадків спільного предка

внаслідок пристосування до різних умов мешкання

Завдання 22. Установіть приналежність структур та органів рослин і тварин до гомологічних чи аналогічних. 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б.

1 гомологічні структури та органи рослин

2 аналогічні структури та органи рослин

3 гомологічні структури та органи тварин

4 аналогічні структури та органи тварин

А колючки кактусів та глоду

Б зябра раків та риби

В колючки кактусів та барбарису

Г крила птахів та кажанів

Завдання 23. Визначте ознаки, притаманні різним шляхам еволюції. 1-Б; 2-В; 3-Г.

1 ароморфоз

2 ідіоадаптація

3 загальна дегенерація

А поява ознак, притаманних предкам

Б значне ускладнення організації організмів

В зміни в будові, не пов'язані зі зміною загального

рівня організації

Г спрощення будови; спостерігають в організмів,

які ведуть паразитичний або сидячий спосіб життя

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 24. Визначте характерні ознаки основних шляхів еволюції.

Ароморфози Ідіоадаптації Загальна дегенерація

1 підвищення рівня

організації організмів,

які дають можливість 

засвоювати нові

середовища 

мешкання

1 спрощення організації

в організмів, які

перейшли до сидячого,

малорухливого чи

паразитичного

способу життя

1 зміни організмів,

які не зачіпають

рівня їхньої організації та

слугують пристосуванням

до конкретних умов

мешкання

2 зміни організмів,

які не зачіпають

рівня їхньої організації

та слугують присто-

суванням до

конкретних умов

мешкання

2 підвищення рівня

організації організмів,

які дають можливість

засвоювати нові

середовища

мешкання

 

2 спрощення організації

в організмів, які пере-

йшли до сидячого,

малорухливого чи

паразитичного

способу життя

 

3 спрощення організації

в організмів, які перейшли

до сидячого, малорухливого

чи паразитичного способу

життя

 

 

3 зміни організмів,

які не зачіпають

рівня їхньої

організації та слугують

пристосуванням до

конкретних умов

мешкання

3 підвищення рівня

організації організмів,

які дають можливість

засвоювати нові

середовища

мешкання

 

Завдання 25. Назвіть ознаки, притаманні різним формам природного добору.

Рушійний Стабілізуючий Дизруптивний (розриваючий)

1 сприяє виникненню

декількох різних

фенотипових груп

особин одного виду

1 зберігається

середня норма

реакції

 

1 фенотип змінюється у певному

напрямку, відповідно до напрямку

змін у довкіллі

 

2 зберігається середня

норма реакції

 

 

2 фенотип змінюється

в певному напрямку,

відповідно до напрямку

змін у довкіллі

2 сприяє виникненню

декількох різних

фенотипових груп

особин одного виду

3 фенотип змінюється в

певному напрямку,

відповідно до напрямку

змін у довкіллі

3 сприяє виникненню

декількох різних

фенотипових груп

особин одного виду

3 зберігається середня

норма реакції

 

 

Завдання 26. Укажіть ознаки, притаманні різним представникам родини Гомініди.

Шимпанзе Австралопітек Людина вміла

1 маса головного

мозку становить

у середньому 420 г

1 об'єм головного мозку

становив в середньому

530 см3

1 об'єм головного мозку

становив понад 1000 см3

2 здатність виготовляти

складні знаряддя праці

2 здатність виготовляти

складні знаряддя праці

2 здатність виготовляти

складні знаряддя праці

3 великий палець

стопи розташований

паралельно іншим

пальцям

3 великий палець стопи

розташований паралельно

іншим пальцям

3 великий палець стопи

протиставлений іншим

пальцям

Інші завдання дивись тут...

  • Аліна
    Дякую! Допомогли з завданнями в яких сумнівалася
    13 травня 2020 16:07
  • Валерия
    Огромное спасибо, действительно выручили! Только порядок вариантов здесь и в учебнике иногда не сходился, нужно быть внимательной
    13 квітня 2021 08:11