Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана:

а) білки та вуглеводи;

б) вуглеводи та ліпіди;

в) білки та ліпіди;

г) ліпіди і мінеральні солі.

 

Завдання 2. Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу:

а) бактерії;

б) справжні гриби;

в) рослини;

г) тварини.

 

Завдання 3. Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс:

а) бактерії;

б) гриби;

в) рослини;

г) тварини.

 

Завдання 4. Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми:

а) білки та ліпіди;

б) білки та ДНК;

в) білки та РНК;

г) ліпіди та РНК.

 

Завдання 5. Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:

а) Р. Гук;

б) Т. Шванн;

в) М. Шлейден;

г) Р. Вірхов.

 

Завдання 6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині:

а) лізосоми;

б) комплекс Гольджі;

в) мітохондрії;

г) ендоплазматична сітка.

 

Завдання 7. Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів:

а) травні вакуолі;

б) лізосоми;

в) клітинний центр;

г) скоротливі вакуолі.

 

Завдання 8. Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом:

а) мРНК;

б) тРНК;

в) рРНК;

г) ДНК.

 

Завдання 9. Назвіть структури, які наявні у хлоропластах:

а) кристи;

б) центріолі;

в) тилакоїди;

г) нуклеосоми.

 

Завдання 10. Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів:

а) комплекс Гольджі;

б) рибосоми;

в) ендоплазматична сітка;

г) мітохондрії.

 

Завдання 11. Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер:

а) еритроцити більшості ссавців;

б) клітини епітелію;

в) лейкоцити;

г) нейрони.

 

Завдання 12. Назвіть структури, які трапляються всередині ядра:

а) субодиниці рибосом;

б) тилакоїди;

в) ламели;

г) кристи.

 

Завдання 13. Укажіть органели, здатні до самоподвоєння:

а) рибосоми;

б) хлоропласти;

в) лізосоми;

г) вакуолі з клітинним соком.

 

Завдання 14. Назвіть органели, у яких міститься ДНК:

а) рибосоми;

б) мітохондрії;

в) лізосоми;

г) комплекс Гольджі.

 

Завдання 15. Назвіть органели, які мають власні рибосоми:

а) комплекс Гольджі;

б) лізосоми;

в) хлоропласти;

г) травні вакуолі.

 

Утворіть логічні пари (позначено однаковим кольором)

Завдання 16. Установіть відповідність між органелами та структурами клітин та організмами, у яких вони трапляються. 1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А.

1 нуклеоїд

2 джгутик

3 ядра вегетативне та генеративне

4 багато подібних за будовою і

функціями ядер 

А клітини посмугованих м’язів

Б еритроцити більшості ссавців

В евглена зелена

Г інфузорія-туфелька

Д ціанобактерії

Завдання 17. Установіть відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями їхньої будови. 1-Д; 2-Г; 3-В; 4-А.

1 зерниста ендоплазматична сітка

2 лізосоми 

3 комплекс Гольджі надлишок води

4 мітохондрії

А мають кристи

Б здатні періодично змінювати свій

об’єм, виводячи з клітини

В основу становить купка пласких

одномембранних мішечків

Г містять ферменти, здатні роз-

щеплювати частинки їжі

Д на мембранах розташовані рибосоми

Завдання 18. Установіть відповідність структур щодо певних органел клітин. 1-Д; 2-В; 3-Б; 4-А.

1 диктіосома

2 кристи

3 центріолі

4 грани

 

А хлоропласти

Б клітинний центр

В мітохондрії

Г скоротливі вакуолі

Д комплекс Гольджі

Завдання 19. Установіть відповідність між особливостями будови оболонки клітини та організмами, яким вони притаманні. 1-В; 2-Г; 3-А.

1 глікокалікс

2 клітинна стінка, до складу якої входить хітин

3 клітинна стінка, до складу якої входить муреїн

 

А бактерії

Б рослини

В тварини

Г справжні гриби

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 20. Охарактеризуйте будову та функції різних органел.

Клітинний центр Лізосоми Мітохондрії
1 оточений однією мембраною 1 оточені двома мембранами 1 оточені трьома мембранами

2 включає дві центріолі

2 містять гідролітичні ферменти

2 містяться лише в клітинах анае-

робних організмів

3 трапляються у клітинах вищих

рослин

3 трапляються у клітинах

прокаріотів

3 мають власні молекули ДНК

 

Завдання 21. Назвіть основні функції, притаманні органелам клітин еукаріотів.

Гранулярна (зерниста)

ендоплазматична сітка

Лізосоми

 

Мітохондрії

 

1 перетравлення поживних

речовин

1 синтез білків

 

1 синтез АТФ

 

2 синтез білків 2 синтез вуглеводів 2 фотосинтез

3 синтез АТФ

 

3 перетравлення поживних

речовин

3 транспорт поживних речовин по

клітині

Завдання 22. Охарактеризуйте будову клітин різних організмів.

Бактерії Рослини Тварини

1 мають мітохондрії 

 

1 до складу клітинної стінки вхо-

дить хітин

1 зовнішній шар оболонки кліти -

ни – глікокалікс

2 мають клітинний центр

 

2 клітини містять вакуолі з клітин-

ним соком

2 до складу клітинної стінки вхо-

дить целюлоза

3 до складу клітинної стінки вхо-

дить муреїн

3 можуть утворювати псевдоподії

 

3 джгутики складаються з однієї

мікротрубочки

Інші завдання дивись тут...

 • Margarita
  hi
  4 листопада 2021 10:50
 • Кровать
  Ноорм тема, спасибо за ГДЗ!
  гуд
  10 листопада 2021 08:32