Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:

а) розмноження;

б) росту;

в) дозрівання;

г) формування.

 

Завдання 2. Укажіть кількість гаплоїдних яйцеклітин, які виникають у результаті мейозу з диплоїдної клітини-попередника:

а) одна;

б) дві;

в) три;

г) чотири.

 

Завдання 3. Як називають розмноження організмів за рахунок відокремлення багатоклітинних частин:

а) статеве;

б) вегетативне;

в) партеногенез;

г) поліембріонія?

 

Завдання 4. Як називають розмноження за рахунок злиття гамет:

а) копуляція;

б) вегетативне;

в) партеногенез;

г) кон’югація?

 

Завдання 5. Укажіть групу рослин, якій притаманне подвійне запліднення:

а) мохоподібні;

б) папоротеподібні;

в) голонасінні;

г) покритонасінні.

 

Завдання 6. Укажіть групу тварин, якій притаманний прямий розвиток:

а) комахи;

б) хрящові риби;

в) кісткові риби;

г) багатощетинкові черви.

 

Завдання 7. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формуються зародкові листки:

а) дроблення;

б) бластула;

в) гаструла;

г) морула.

 

Завдання 8. Назвіть кількість послідовних поділів, з яких складається мейоз:

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) один.

 

Завдання 9. Укажіть, коли відбувається кон’югація гомологічних хромосом:

а) під час мітозу;

б) під час першого мейотичного поділу;

в) під час другого мейотичного поділу;

г) під час інтерфази.

 

Завдання 10. Що таке транскрипція:

а) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу мРНК;

б) транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули;

в) сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг;

г) набуття молекулою білка активного стану?

 

Завдання 11. Де синтезуються білкові молекули:

а) на мембранах комплексу Гольджі;

б) на мембранах лізосом;

в) на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки;

г) на мембранах незернистої ендоплазматичної сітки?

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 12. Установіть відповідність між стадіями гаметогенезу ссавців і подіями, які під час них відбуваються. 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А.

1 розмноження

2 росту

3 дозрівання

4 формування

 

 

А ущільнення цитоплазми сперматозоїдів, формування

частини зовнішніх оболонок яйцеклітин

Б послідовні мітотичні поділи первинних

статевих клітин

В збільшення розмірів клітин

Г мейоз

Завдання 13. Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями, які під час них відбуваються. 1-Д; 2-В; 3-Б; 4-Г.

1 профаза

2 метафаза

3 анафаза

4 телофаза

 

А кон’югація гомологічних хромосом

Б розходження хроматид

В розташування хромосом по центру клітини

Г формування ядерної оболонки

Д зникнення ядерець

Завдання 14. Установіть відповідність між фазами мейозу та подіями, які під час них відбуваються. 1-А; 2-Г; 3-В; 4-Д.

1 профаза І

2 метафаза ІІ

3 анафаза І

4 телофаза ІІ

 

А кросинговер

Б розходження хроматид

В розходження гомологічних хромосом

Г розташування хромосом по центру клітини

Д формування ядерець

Завдання 15. Установіть відповідність між стадіями зародкового розвитку хордових тварин та подіями, які на цих стадіях відбуваються. 1-Б; 2-В; 3-Д; 4-А.

1 бластула

2 морула

3 гаструла

4 нейрула

 

А закладання нервової трубки

Б формування одношарового зародка з порожниною всередині

В формування зародка у вигляді грудочки клітин

Г закладання твірної тканини

Д формування тришарового зародка

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 16. Назвіть функції молекул РНК, які беруть участь у синтезі білкових молекул.

мРНК тРНК рРНК

1 транспортують амінокислоти до

місця синтезу білкової молекули

амінокислотних залишків

1 входять до складу субодиниць

рибосом

 

1 транспортують амінокислоти до

місця синтезу білкової молекули

амінокислотних залишків

2 зберігають інформацію про струк-

туру білкової молекули

 

2 транспортують амінокислоти до

місця синтезу білкової молекули

амінокислотних залишків

2 зберігають інформацію про струк-

туру білкової молекули

 

3 забезпечують передачу інформа-

ції про будову білкової молекули до

місця її синтезу

3 забезпечують передачу інформа-

ції про будову білкової молекули до

місця її синтезу

3 входять до складу субодиниць

рибосом

 

Інші завдання дивись тут...

 • Илья
  Круто очень
  4 березня 2019 19:11
 • Маша
  Спасибо огромное
  20 січня 2021 19:02
 • -Anton-
  Спасибо
  3 лютого 2021 18:06
 • Артем
  Спс
  22 грудня 2021 08:09
 • Рома
  Спасибо большое
  8 лютого 2022 09:40
 • Zerno
  Сайт топ
  20 січня 2023 18:03