Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Назвіть прізвище вченого, який запропонував назву «генетика»:

а) Г. Мендель;

б) Г. де Фріз;

в) У. Бетсон;

г) Т.Х. Морган.

 

Завдання 2. Укажіть клітини, у яких можуть виникати мутації:

а) лише статеві;

б) лише нестатеві;

в) будь-які.

 

Завдання 3. Зазначте, як називають межі модифікаційної мінливості ознаки:

а) варіаційний ряд;

б) варіаційна крива;

в) середнє значення;

г) норма реакції.

 

Завдання 4. Укажіть мінливість, яку відносять до спадкової:

а) модифікаційна;

б) вікова;

в) мутаційна;

г) сезонна.

 

Завдання 5. Зазначте, які мутації спричиняють поліплоїдію:

а) кратне зменшення наборів хромосом;

б) зміна будови окремих хромосом;

в) зміна структури окремих генів;

г) кратне збільшення наборів хромосом.

 

Завдання 6. Визначте форму мінливості, яка зумовлює розбіжності у фенотипі однояйцевих близнюків:

а) корелятивна;

б) комбінативна;

в) модифікаційна;

г) мутаційна.

 

Завдання 7. Укажіть властивості мутацій:

а) завжди мають пристосувальне значення;

б) можуть виникати лише у нестатевих клітинах;

в) можуть успадковуватись;

г) здатні зникати протягом життя особини.

 

Завдання 8. Назвіть джерела комбінативної мінливості:

а) випадкове поєднання гамет при заплідненні;

б) кількість поживних речовин у яйцеклітині;

в) вплив мутагенних факторів;

г) партеногенез.

 

Завдання 9. Назвіть прізвище вченого, який увів термін «мутації»:

а) Г. Мендель;

б) Т.Х. Морган;

в) У. Бетсон;

г) Г. де Фріз.

 

Завдання 10. Зазначте властивості модифікацій:

а) відсутність нижнього порогу дії чинника;

б) один і той самий чинник може спричиняти різні зміни в особин певного виду;

в) відсутність пристосувального значення;

г) визначеність.

 

Завдання 11. Назвіть модифікації, які зберігаються протягом усього життя особини:

а) будь-які;

б) виникають на ранішніх етапах індивідуального розвитку;

в) виникають на пізніх етапах індивідуального розвитку;

г) таких модифікацій не існує.

 

Завдання 12. Укажіть, чим визначається довжина варіаційного ряду:

а) впливом регуляторних генів;

б) впливом позаядерних генів;

в) впливом умов довкілля;

г) здатністю певного алеля до мутаційних змін.

 

Завдання 13. Зазначте, як називають сукупність генів, розташованих в одній хромосомі:

а) геном;

б) каріотип;

в) група зчеплення;

г) плазміда.

 

Завдання 14. Назвіть причину порушення зчепленого успадкування певних ознак:

а) множинна дія генів;

б) кросинговер;

в) цитоплазматична спадковість;

г) розщеплення ознак.

 

Завдання 15. Назвіть схрещування особин, які розрізняються різними варіантами двох ознак:

а) моногібридне;

б) дигібридне;

в) тригібридне;

г) полігібридне.

 

Завдання 16. Вкажіть місце розташування алельних генів:

а) ідентичні ділянки гомологічних хромосом;

б) різні ділянки гомологічних хромосом;

в) ідентичні ділянки негомологічних хромосом;

г) різні ділянки негомологічних хромосом.

 

Завдання 17. Зазначте, чому дорівнює кількість груп зчеплення в каріотипі організмів певного виду:

а) кількості хромосом в гаплоїдному наборі;

б) кількості хромосом у диплоїдному наборі;

в) кількості статевих хромосом;

г) кількості аутосом.

 

Завдання 18. Визначте умови, за яких усі варіанти генотипу проявляються у фенотипі гібридних особин:

а) повне домінування;

б) проміжний характер успадкування;

в) множинна дія генів;

г) взаємодія неалельних генів.

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 19. Визначте, яким типам моногібридних схрещувань у разі проміжного характеру успадкування відповідають ті чи інші варіанти розщеплення за генотипом. 1-Г; 2-А; 3-В

1 АА × аа

2 Аа × аа

3 Аа × Аа

 

А 1 : 1

Б 3 : 1

В 1 : 2 : 1

Г розщеплення не спостерігають

Завдання 20. Визначте, яким типам моногібридних схрещувань у разі повного домінування відповідають ті чи інші варіанти розщеплення за генотипом. 

1-Г; 2-А; 3-Б.

1 АА × аа

2 Аа × аа

3 Аа × Аа

 

А 1 : 1

Б 3 : 1

В 1 : 2 : 1

Г розщеплення не спостерігають

Завдання 21. Визначте, яким типам моногібридних схрещувань у разі проміжного характеру успадкування відповідають такі варіанти розщеплення за фенотипом. 1-В; 2-А; 3-Б.

1 АА × аа

2 Аа × аа

3 Аа × Аа

 

А 1 : 1

Б 1 : 2 : 1

В розщеплення не спостерігають

Г 3 : 1

Завдання 22. Визначте, яким типам моногібридних схрещувань у разі повного домінування відповідають такі варіанти розщеплення за фенотипом. 1-Г; 2-А; 3-Б.

1 АА × аа

2 Аа × аа

3 Аа × Аа

 

А 1 : 1

Б 3 : 1

В 1 : 2 : 1

Г розщеплення не спостерігають

Завдання 23. Установіть відповідність між різними видами мінливості та притаманними їм властивостями. 1-Г; 2-А; 3-Б.

1 модифікаційна

2 мутаційна

3 комбінативна

 

А набуті ознаки можуть успадковуватися

Б нові варіанти поєднання алелів у генотипі нащадків

В одночасний прояв усіх алельних генів у фенотипі

Г набуті зміни можуть зникати протягом життя особини

Завдання 24. Установіть відповідність між видами мутагенів та їхніми прикладами. 1-Г; 2-А; 3-В.

1 хімічні

2 фізичні

3 біологічні

 

А ультрафіолетові промені

Б мобільні групи нуклеотидів, здатні переміщуватись у

межах хромосоми

В віруси

Г газ іприт

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 25. Назвіть положення законів спадковості, встановлених Г. Менделем.

Закон одноманітності гібридів

першого покоління

Закон розщеплення

 

Закон незалежного

комбінування ознак

1 алельні гени займають

ідентичне положення в

гомологічних хромосомах

 

 

 

 

 

 

 

1 при схрещуванні

гібридів першого

покоління між собою

серед їхніх нащадків

спостерігають: у 

фенотипі 1/4 гібридів

другого покоління

проявляється реце-

сивний, а 3/4 – домі-

нантний варіанти ознак

1 гени, розташовані

в одній хромосомі,

утворюють групу 

зчеплення

 

 

 

 

 

 

2 гамети диплоїдних

особин несуть лише

один з двох

алельних генів

 

 

2 зчеплене успадкування

порушується внаслідок

процесу кросинговеру

 

 

 

2 при ди- або полі-

гібридному схрещу-

ванні розщеплення

за кожною ознакою

відбувається неза-

лежно від інших

3 у фенотипі гібридів

першого покоління

проявляється лише

один з двох варіантів

ознаки, а саме – до-

мінантний

3 кількість груп

зчеплення дорів-

нює кількості

хромосом у гап-

лоїдному наборі

 

3 гени розташовані

у хромосомі в ліній-

ному порядку

 

 

 

Завдання 26. Виберіть приклади, які характеризують явища повного домінування, проміжного характеру успадкування та кодомінантності.

Явище повного

домінування

 

Проміжний характер

успадкування

Кодомінантність

 

1 успадкування

структури по-

верхні насінин

у гороху

посівного

1 успадкування

забарвлення

віночка у ротиків

 

 

1 успадкування

платинового

забарвлення

хутра у лисиць

 

2 успадкування

платинового

забарвлення

хутра у лисиць

2 успадкування

забарвлення

насінин у гороху

посівного

2 успадкування

груп крові

у людини

 

3 успадкування

забарвлення

віночка у ротиків

3 успадкування

груп крові

у людини

3 успадкування

забарвлення

віночка у ротиків

Інші завдання дивись тут...