Інші завдання дивись тут...

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Назвіть прізвище вченого, який започаткував теоретичні основи штучного добору:

а) Г. Мендель;

б) Т. Шванн;

в) М. Вавилов;

г) Ч. Дарвін.

 

Завдання 2. Зазначте, яке угруповання організмів у природі відповідає породі тварин чи сорту рослин:

а) вид;

б) зграя;

в) родина;

г) популяція.

 

Завдання 3. Укажіть, чим супроводжується споріднене схрещування організмів:

а) підвищенням гомозиготності нащадків;

б) підвищенням гетерозиготності нащадків;

в) гетерозисом;

г) не впливає на генотип нащадків.

 

Завдання 4. Назвіть прізвище ученого, який встановив центри походження і різноманітності культурних рослин:

а) М. Вавилов;

б) Г. Мендель;

в) Ч. Дарвін;

г) Г. Карпеченко.

 

Завдання 5. Зазначте покоління гібридів, у якому найповніше проявляється гетерозис:

а) перше;

б) четверте;

в) п’яте;

г) восьме.

 

Завдання 6. Зазначте, що таке біотехнологія:

а) галузь генетики;

б) галузь цитології;

в) галузь біохімії;

г) сукупність промислових методів, у яких використовують живі організми чи біологічні процеси.

 

Завдання 7. Укажіть організми, внаслідок селекції яких часто отримують поліплоїдні форми:

а) тварини;

б) рослини;

в) прокаріоти;

г) віруси.

 

Завдання 8. Укажіть організми, у селекції яких застосовують метод визначення якості плідників за властивостями нащадків:

а) рослини;

б) гриби;

в) тварини;

г) бактерії.

 

Завдання 9. Визначте, як називають нащадків однієї клітини:

а) породою;

б) сортом;

в) штамом;

г) генофондом.

 

Завдання 10. Укажіть форму штучного добору, яку найчастіше застосовують у селекції тварин:

а) масовий;

б) розриваючий;

в) стабілізуючий;

г) індивідуальний.

 

Завдання 11. Укажіть мінімальну кількість поколінь, протягом яких особини не повинні паруватись із близькими роди-

чами, щоб схрещування вважали неспорідненим:

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) шість.

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдвння 12. Установіть відповідність між різними типами схрещування та ознаками організмів. 1-Б, 2-А, 3-В

1 споріднене

2 неспоріднене

3 віддалена гібридизація

 

 

А здійснюється між особинами одного виду, які не

мають спільних предків протягом шести останніх

поколінь

Б здійснюється між особинами одного виду, які мають

спільних предків протягом шести останніх поколінь

В здійснюється між представниками різних видів одного класу

Завдання 13. Установіть відповідність між формами штучного добору та притаманними їм ознаками. 1-Б, 2-А

1 масовий

2 індивідуальний

 

 

 

 

А обирають окремих особин за наслідками вивчення

фенотипу та генотипу;

застосовують у селекції рослин і тварин

Б обирають групу особин за наслідками вивчення

фенотипу; зазвичай не застосовують у селекції тварин

В обирають групу особин за наслідками вивчення як

фенотипу, так і генотипу; застосовують у селекції

рослин та тварин

Завдання 14. Визначте, з яких центрів різноманітності походять ті чи інші культурні рослини. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-Д

1 центральноамериканський

2 південноамериканський

3 південноазійський

4 південно-Західноазійський

 

А кукурудза

Б картопля

В тверда пшениця

Г цукрова тростина

Д виноград

Завдання 15. Визначте предків свійських тварин: 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А

1 кінь

2 свійські кури

3 свійські качки

4 короп

А сазан

Б судак

В тарпан

Г крижень

Д банківські кури

Завдання 16. Установіть відповідність між різними галузями та методами біології. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д

1 селекція

2 генна інженерія

3 клітинна інженерія

4 біотехнологія

А клонування організмів

Б штучний добір

В стабілізуючий добір

Г генна терапія

Д використання у промисловості живих

     організмів або біологічних процесів

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 17. Назвіть методи, які використовують у селекції мікроорганізмів, рослин і тварин.

Селекція мікроорганізмів Селекція рослин Селекція тварин

1 штучний мутагенез

1 визначення якостей плідників за

властивостями нащадків

1 щеплення

 

2 гістотехнології 

 

2 отримання гібридом 

 

2 визначення якостей плідників за

властивостями нащадків

3 неспоріднене схрещування

3 щеплення

 

3 штучний мутагенез

 

Завдання 18. Охарактеризуйте методи, які застосовують у біотехнології.

Метод отримання гібридом

Метод генної терапії 

Метод отримання химерних

організмів

1 створення організмів,

які мають клітини, що

належать різним біоло-

гічним видам

 

 

1 процедура, під час якої

у хворого вилучають певні

типи клітин, замінюють їхні

дефектні алельні гени

нормальними, а потім

вводять в організм

1 гібридизація лімфоцитів та

пухлинних клітин

 

 

 

2 гібридизація лімфоцитів

та пухлинних клітин

 

 

 

2 створення організмів, які

мають клітини, що належать

різним біологічним видам

 

 

2 процедура, під час якої у

хворого вилучають певні типи

клітин, замінюють їхні дефектні

алельні гени нормальними, а

потім вводять в організм

3 процедура, під час якої

у хворого вилучають певні

типи клітин, замінюють їхні

дефектні алельні гени нор-

мальними, а потім вводять

в організм

3 гібридизація лімфоцитів

та пухлинних клітин

 

 

  

3 створення організмів, які

мають клітини, що належать

різним біологічним видам

 

 

Завдання 19. Охарактеризуйте клоновані, генетично модифіковані та химерні організми.

Клоновані організми

 

Генетично модифіковані

організми

Химерні організми

 

1 організми, у геном

яких уводять певні

гени

 

1 організми, які мають

клітини, що належать

різним біологічним видам

1 генетично однорідні організми,

отримані від спільного предка не-

статевим шляхом

2 організми, які мають

клітини, що належать

різним біологічним 

видам

2 генетично однорідні організми,

отримані від спільного предка

нестатевим шляхом

2 організми, у геном яких

уводять певні гени

 

3 генетично однорідні

організми, отримані від

спільного предка не-

статевим шляхом

3 організми, у геном яких уводять

певні гени

 

3 організми, які мають клітини,

що належать різним біологічним

видам

 Інші завдання дивись тут...

 • Nazar
  Good
  16 травня 2019 11:09
 • Рома Хрипко
  Спасибо! Вы спасли мою шкуру!
  22 травня 2019 19:03
 • Настя Билык
  Спасибо большое я хоть 2 не получу, спасибо: благодаря вам я не получу 2 и мама наконец-то купит мне Симпл Димпл
  17 травня 2021 10:10