Інші практичні роботи дивись тут... 

РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.  

Напиши рівняння реакцій та зазнач повну і скорочену йонні форми.

Варіант І (середній рівень)

1. Виконай реакції між розчинами таких речовин:

а) аргентум нітратом і натрій хлоридом;

АgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3;

Аg+ + NO3- + Na+ + Cl- → AgCl↓ + Na+ + NO3-;

Ag+ + Cl - → AgCl↓

б) магній нітратом і калій карбонатом.

Mg(NO3)2 + K2CO3 → MgCO3↓ + 2KNO3;

Mg2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- → MgCO3↓ + 2K+ + 2NO3-;

Mg2+ + CO32- → MgCO3

2. Добудь купрум (ІІ) гідроксид і нейтралізуй його нітратною кислотою. Склади необхідні рівняння реакцій і вирази їх у повній та скороченій йонних формах.

CuCl2 + 2KOH → Сu(ОН)2↓ + 2KCl;

Cu2+ + 2Cl- + 2K+ + 2OH- → Сu(ОН)2↓ + 2K+ + 2Cl-;

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓,

Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O;

Cu(OH)2↓  + 2H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO3- + 2H2O;

Cu(OH)2↓  + 2H+ → Cu2+ + 2H2O;

Варіант II (достатній рівень)

1. Виконай реакції між розчинами речовин. Напиши рівняння реакцій та зазнач повну і скорочену йонні форми.

а) плюмбум (ІІ) нітрат і натрій хлорид;

Pb(NO3)2 + 2NaCl → PbCl2↓+ 2NaNO3;

Pb2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2Cl- → PbCl2↓+ 2Na+ + 2NO3-;

Pb2+ + 2Сl - → PbCl2

б) калій фосфат і сульфатна кислота;

2K3PO4 + ЗН2SO4 → - реакція йонного обміну не відбувається;
Склавши йонно-молекулярне рівняння, виявимо, що його ліва і права частини однакові:

6K+ + 2PO43- + + + 3SO42- → 6K+ + 3SO42- + 6H+2PO4-2;

Добутий розчин містить усі йони, які були в розчинах калій карбонату і ортофосфатної кислоти, тому реакція між цими сполуками не відбувається. 

в) барій карбонат і нітратна кислота.

BaCO3 + 2HNO3  Ba(NO3)2 + CO2+ H2O;

Ba2+ + CO32- + 2H+ + 2NO3-  Ba2+ + 2NO3- + CO2+ H2O;

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

2. Добудь ферум (ІІ) гідроксид і нейтралізуй його сульфатною кислотою. Склади необхідні рівняння реакцій і вирази їх у повній та скороченій йонних формах.

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ +2NaCl;

Fe2+ + 2Сl- + 2Na+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ +2Na+ + 2Cl-;

Fe2+ + 2OH-  → Fe(OH)2

Fe(OH)2↓ + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O;

Fe(OH)2↓ + 2H+ + SO42- → Fe2+ + SO42- + 2H2O

Fe(OH)2↓ + 2H+ → Fe2+ + 2H2O; 

3. Виконай реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням:

а) Ва2+ + SO42- = BaSO4

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Ва2+ містяться в розчинах солей Барію (напр., BaCl2, Ba(NO3)2), а йони SO42- - в солях (напр., Na2SO4, K2SO4) чи кислоті (H2SO4).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl

Ba2+ + 2Cl- + 2K+ + SO42- → BaSO4↓ + 2K+ + 2Cl-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

або

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- → BaSO4↓ + 2H+ + 2Cl-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

б) Ag+ + Cl- = AgCl

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Ag+ містяться в розчинах солей Аргентуму (напр., AgNO3), а йони Cl- - в солях (напр., NaCl, KCl) чи кислоті (HCl).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

АgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3;

Аg+ + NO3- + Na+ + Cl- → AgCl↓ + Na+ + NO3-;

Ag+ + Cl- → AgCl↓

або

АgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3;

Аg+ + NO3- + H+ + Cl- → AgCl↓ + H+ + NO3-;

Ag+ + Cl- → AgCl↓

Варіант III (високий рівень)

1. Виконай реакції між речовинами, зокрема у водних розчинах. Напиши рівняння реакцій та зазнач повну і скорочену йонні форми.

а) натрій гідроксидом і ферум (ІІІ) хлоридом; 

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3↓;

3Na+ + ЗОН- + Fe3+ + 3Cl-  →3Na+ +3CI- + Fe(OH)3↓ ;

Fe3+ + ЗОН- → Fe(OH)3↓;

б) цинк сульфатом і калій гідроксидом;

ZnSO4 + 2KOH →Zn(OH)2↓ + K2SO4;

Zn2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → Zn(OH)2↓ + 2K+ + SO42-;

Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2↓;

в) натрій карбонатом і нітратною кислотою;

Na2CO3 +2HNO3  → 2NaNO3 + CO2↑ + H2O;

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3-2Na+ + 2NO3- + CO2↑ + H2O;

2H+ + CO22- → CO2↑ + H2O;

г) купрум (ІІ) оксидом і хлоридною кислотою.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O;

CuO + 2H+ + 2Cl- → Cu2+ + 2Cl- + H2O;

CuO + 2H+ → Cu2+ + H2O.

2. Добудь алюміній гідроксид і нейтралізуй його сульфатною кислотою. Склади необхідні рівняння реакцій і вирази їх у повній і скороченій йонних формах.

AlСl3 + 3NaOH → Аl(OН)3↓ + 3NaCl;

Al3+ + 3Сl- + 3Na+ + 3OH- → Аl(OН)3↓ + 3Na+ + 3Cl-;

Al3+ + 3OH- → Аl(OН)3↓;

2Al(OH)3+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 +6H2O;

2Al(OH)3+ 6H3SO42- → 2Al3+ +3SO42- + 6H2O;

2Al(OH)3 + 6H+  2Al3+ + 6H2O;

Al(OH)3 + 3H+  → Al3+ + 3H2O;

3. Виконай реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням:

а) Са2+ + CO32- → СаСО3

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Cа2+ містяться в розчинах солей Кальцію (напр., СаCl2, Са(NO3)2), а йони СO32- - в солях (напр., Na2СO3, K2СO3) чи кислоті (Н2СО3).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння.

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl;

або

CaCl2 + Н2CO3 = CaCO3↓ + 2НCl;

б) Fe2+ + 2ОН→ Fe(OH)2

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Fe2+ містяться в розчинах солей Феруму (напр., FeCl2, Fe(NO3)2), FeBr2, а йони OH- - в лугах (напр., КОН, NaОН).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння.

FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2+ 2KCl;

в) 3Cu2+ + 2РО43- → Сu3(РО4)2

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Cu2+ містяться в розчинах солей Купруму (напр., CuCl2Сu(NO3)2, CuSO4,  а йони PO43- - в cолях (напр., K3PO4, Na3PO4) чи кислоті (H3PO4).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння.

Примітка: Сu3(РO4)2 - речовина існує, але реагує з водою (її розчинність визначити не можна).

3CuCl2 + 2K3PO4 → Cu3(PO4)2 + 6KCl

або

3CuCl2 + 2Н3PO4 → Cu3(PO4)2 + 6НCl