ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
ВЛАСТИВОСТІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
ДОСЛІД 1 

Дія оцтової кислоти на індикатор.
Занурте скляну паличку в розчин оцтової кислоти, який міститься в пробірці, і нанесіть його краплю на універсальний індикаторний папірець

1. Що спостерігаєте? Колір індикаторного папірця змінюється на червоний.

Напишіть рівняння електролітичної дисоціації оцтової кислоти.

СН3СООН ↔ СН3СОО- + Н+
ДОСЛІД 2 

Реакція оцтової кислоти з металом.
У пробірку обережно помістіть невелику гранулу цинку і налийте 1—2 мл розчину оцтової кислоти.

Що відбувається? Спостерігаємо виділення бульбашок газу.
Якщо ознак реакції не помітите, вміст пробірки нагрійте, але не до кипіння.
ДОСЛІД З 

Реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом
У пробірку помістіть трохи порошку купрум (ІІ) оксиду і налийте 1—2 мл розчину оцтової кислоти.

Що спостерігаєте? Спостерігаємо розчинення порошку купрум (ІІ) оксиду.
Нагрійте вміст пробірки, але не до кипіння.
ДОСЛІД 4 

Реакція оцтової кислоти з лугом.
У пробірку налийте 1 мл розчину оцтової кислоти і добавте до нього краплю розчину фенолфталеїну. Доливайте в пробірку по краплях розчину натрій гідроксиду. Зафіксуйте зовнішній ефект, який засвідчить, що кислота повністю прореагувала з лугом. У міру додаванн лугу розчин поступово знебарвлюється, індикатор набуває кольору нейтрального середовища.

ДОСЛІД 5 

Реакція оцтової кислоти з нерозчинною основою (або амфотерним гідроксидом).
У пробірку налийте 1—2 мл розчину лугу і добавте невелику кількість розчину купрум (ІІ) сульфату. Що спостерігаєте? Утворення осаду блакитного крльору.
Долийте до суміші з осадом 2 мл розчину оцтової кислоти. Що відбувається в пробірці? Блакитний осад розчиняється, розчин стає прозорим.
ДОСЛІД 6 

Реакція оцтової кислоти із сіллю
У пробірку насипте трохи кальцій карбонату і долийте 1—2 мл розчину оцтової кислоти. Що спостерігаєте? Виділення бульбашок газу.
Під час проведення кожного досліду записуйте свої дії і спостереження в подану нижче таблицю. Після завершення дослідів запишіть у таблицю висновки і відповідні рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Послідовність
дій
Спостереження Висновок

Дослід 1.

Наносимо

краплю оцтової

кислоти на індика-

торний папірець

Колір індикатора зміню-

ється на червоний.

СН3СООН ↔ СН3СОО- +

+ Н+

Розчин оцтової

кислоти має кисле

середовище, що

створюється завдяки

електролітичній

дисоціації оцтової

кислоти

Дослід 2.

У пробірку, в якій

міститься гранула

цинку, наливаємо

1-2 мл оцтової

кислоти

Виділяються бульбашки

газу

2СН3СООН + 2Zn 

 2СН3СООZn + Н2

Оцтова кислота взаємодіє

з активними металами з

утворенням солі й

виділенням водню.

Дослід 3.

У пробірку, в якій

міститься порошок

купрум (ІІ) оксиду,

наливаємо 1-2 мл

оцтової кислоти

Порошок купрум (ІІ) оксиду

поступово розчиняється

2СН3СООН + CuO 

 (СН3СОО)2Cu + Н2O

Оцтова кислота взаємодіє

з основними оксидами, 

утворюючи сіль і воду.

Дослід 4.

У пробірку з 1 мл

оцтової кислоти

додамо краплю

фенолфталеїну і

доливаємо по

краплях розчину

натрій гідроксиду

У міру додавання лугу

розчин поступово 

знебарвлюється

СН3СООН + NaOH 

 СН3СООNa + Н2O

СН3СООН + Na++ OH- 

 СН3СОО-+ Na+ + Н2O

СН3СООН + OH- 

 СН3СОО- + Н2O

Оцтова кислота взаємодіє

з лугами, утворюючи сіль

і воду. Дана реакція є

реакцією нейтралізації.

Індикатор набуває кольору

нейтрального середовища.

Дослід 5.

У пробірку з 1 мл

лугу додамо розчину

купрум (ІІ) сульфату.

До суміші з осадом

доливаємо 2 мл

розчину оцтової

кислоти

Спостерігаємо утворення

блакитного осаду.

CuSO4 + 2NaOH =

= Cu(OH)2↓ + Na2SO4

 

Осад розчиняється, розчин

стає прозорим.

2СН3СООН + Cu(OH)2↓ 

 (СН3СОО)2Cu + 2Н2O

Оцтова кислота взаємодіє

з нерозчинними основа-

ми, утворюючи сіль і во-

ду. Дана реакція є

реакцією нейтралізації.

Дослід 6.

У пробірку з кальцій

карбонатом доливаємо

1-2 мл оцтової кислоти

Виділяються бульбашки газу

2СН3СООН + CаСО3 

 (СН3СОО)2 + Н2O + СО2

2СН3СООН + 2+ + СО32- 

→ 2(СН3СОО)-2+ + Н2O+

+ СО2

2СН3СООН + СО2- 

 2(СН3СОО)-Н2O + СО2

Оцтова кислота взаємодіє

з солями-карбонатами з 

утворенням солі і води й

виділенням вуглекислого

газу.

Вправа 248. Поясніть, з якою метою в досліді 4 використовують індикатор. Щоб за зміною кольору індикатора показати зміну середовища: з кислого на лужне і в кінцевому випадку на нейтральне.

Вправа 249. Яким буде результат досліду 6, якщо кальцій карбонат замінити
на:

а) натрій карбонат; Результат досліду не зміниться, бо оцтова кислота взаємодіє з солями-карбонатами і у розчині залишиться аніон СО2- .

2СН3СООН + 2+ + СО2-  2(СН3СОО)-2+  + Н2O + СО2

2СН3СООН + СО2-  2(СН3СОО)-Н2O + СО2

б) кальцій сульфат? Оцтова кислота взаємодіє з солями летких і слабких кислот. Pеакція не відбуватиметься, бо є оборотною.

СН3СООН + CаSО4  не відбуватиметься.

2СН3СООН + 2+ + 2-  2(СН3СОО)-2+ + 2Н+ + SO42-

2СН3СООН  2(СН3СОО)- + 2Н+ 

СН3СООН  СН3СОО- + Н+

  • Феечка Даниссимо
    Дякую
    30 квітня 2020 14:27