§21. РОСЛИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ.

Рослини самі створюють органічні речовини з неорганічних (автотрофний тип живлення).

Мінеральне живлення – вбирання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної час­тини рослини.

Повітряне живлення - фотосинтез - природний процес, завдяки якому на світлі рослини перетворюють неорганічні речовини навколишнього середовища – вуглекислий газ з повітря і воду переважно з ґрунту – в прості органічні, при цьому в навколишнє середовище виділяється кисень (органела клітини здійснення фотосинтезу – хлоропласт). (Свічка горітиме довше під ковпаком рослини, що була на світлі – доказ виділення кисню, під краплями йоду листок такої рослини посиніє – доказ утворення в освітленій частині листка крохмалю).

Дихання - рослина вбирає кисень і виділяє вуглекислий газ, при цьому органічні речовини рослини розкладаються, унаслідок чого вивільняється енергія. Ця енергія насамперед потрібна самим росли­нам для забезпечення процесів життєдіяльності в нічні години, коли немає сонячного світла. (Вапнована вода в темному місці з елодеєю стане каламутною – свідчить про виділення вуглекислого газу, який реагує з вапнованою водою).

Унаслідок випаровування води листками посилюється надходження з ґрунту розчину поживних речовин та охолоджується рослина, усі процеси життєдіяльності рослини відбуваються лише за наяв­ності води, зазвичай поглинають багато води, для утворення органічних речовин використовують лише незнач­ну її кількість, основна маса води випаровується (випаровування води - це виділення з рослини водяної пари). Воду випаровують усі частини рослини, а найінтенсивніше - листки. (В щільно закритій колбі із гілочками з листочками  через деякий час на стінках колби з'являться краплини води – доказ випаровування).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зазначте органели клітини рослин, у яких відбувається фотосинтез: а) ядро; б) хлоропласти; в) вакуолі.

2. Укажіть вегетативний орган рослини: а) квітка; б) насінина; в) пагін; г) плід.

3. Визначте, чим процес фотосинтезу відрізняється від дихання: а) кисень поглинається; б) кисень виділяється; в) вуглекислий газ виділяється.

4. Укажіть процес, під час якого рослини виділяють кисень: а) фотосинтез; б) дихання; в) випаровування води.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що характерно для рослин?

Рослина - це цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне живлення (повітряне та мінеральне), дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження, їх вивчає наука ботаніка (від грец. ботане - трава, рослина). Організм більшості рослин складається з органів.

2. Про що свідчить тісний взаємозв'язок усіх органів у рослинному організмі?

Організм більшості рослин складається з органів. Орган - це частина організму, яка має пев­ну будову та виконує певні функції, тому організм – це тісний взаємозв’язок усіх органів.

Установіть, які процеси забезпечують вегетативні та генеративні органи рос­лин.

Корені та пагони (пагін складається зі стебла та розміщених на ньому листків і бруньок) - це вегетативні органи рослини (виконують функції росту, живлення, обміну речовин, виділен­ня продуктів обміну тощо, тобто здійсню­ють різноманітні процеси життєдіяльності рослини).

Квітка, плід і насінина - генеративні (від латинського слова генеро - народжую, відтворюю) органи квіткових рослин (забез­печують насінне розмноження). Квітка - це вкорочений та видозміне­ний пагін, у квітці формуються статеві клітини, що забезпечують утворення насіння.