§22. ТКАНИНИ РОСЛИН.

Тканина - це група клітин, які подібні за своєю будовою та вико­нують спільні функції.

З тканин формуються органи, кожен з них має певну будову й виконує певні функції, усі органи утворюють єдину цілісну систему - рослинний організм.

Між оболонками сусідніх клітин, що входять до складу певної тканини, часто є проміжки більшого чи меншого роз­міру. Це міжклітинники.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть тканину рослин, з якої починається розвиток інших тканин: а) покрив­на; б) провідна; в) твірна; г) основна.

2. Укажіть тканину рослин, у якій відбувається фотосинтез: а) твірна; б) покрив­на; в) провідна; г) основна

Дайте відповідь на запитання.

1. Які типи рослинних тканин ви знаєте?

Тканина - це група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують спільні функції. У вищих рослин розрізняють твірні, покривні (шкірка та корок), основні (фотосинтезуючі, механічні) та про­відні тканини (судини та ситоподібні трубки).

Твірні тканини дають початок усім іншим тканинам рослин, зумовлюють ріст рослини, їхні клітини мають невеликі розміри, тонку оболонку й велике ядро, вони діляться і перетворю­ються на клітини інших типів.

Покривні тканини зовні вкривають організм, відмежовують від навко­лишнього середовища і захищають від несприятливих зовнішніх впливів та ушкоджень, забез­печують газообмін тканин із середовищем.

Шкірка утворена живими кліти­нами, вона має вигляд тонкої прозорої плівки, зверху клітини шкірки бувають вкриті тонким шаром із жироподібної речови­ни – кутикули (захищає від над­лишкового випаровування води, тому кутикула найкраще розвинена в рослин посушливих місцезростань), клітини шкірки часто мають вирости різноманіт­ної форми (волоски, луски тощо). У дерев'янистих і деяких багаторіч­них трав'янистих рослин формується корок, клітини корка мертві, заповнені повітрям та речовинами, які надають клі­тинам твердості, корок надійно захищає рослину в несприятливі періоди життя, наприклад взимку чи під час посухи.

Основна тканина :

- у зелених живих клітинах основної фотосинтезуючої тканини відбувається фотосинтез,

- у безбарвних живих клітина основної запасаючої тканини відкладаються про запас органічні речовини (у бульбах картоплі) або вода (кактусів, агав та ін.),

- основна тканина з добре розвиненими міжклітинниками здійснює газообмін у різних органах рослини,

- механічні тканини надають органам рослин міцності та пружності (складаються як із живих, так і з відмерлих клі­тин, що часто видовжені та мають потовщені оболонки).

Провідні тканини слугують для транспортування по рослині роз­чинених у воді поживних речовин, забезпечується постій­ний зв'язок між надземними та підземними органами рослини.

Судини складаються з відмерлих трубчастих клітин, розташованих одна над одною, їхні поздовжні стінки потовщені, а в поперечних з'являються великі отвори або ж вони майже повністю зникають, здійснюється висхідний рух від підземних частин рослин до надзем­них рухаються розчини мінеральних солей, які вбирає корінь, а навесні пересува­ються розчини органічних речовин, які там накопичилися минулого року.

Ситоподібні трубки - видовжені живі клітини розташовані одна над одною, але їхні поперечні стінки не руйнуються, мають велику кількість дрібних отворів і нагаду­ють сито, здійснюється низхідний рух органічних речовин із зелених ділянок до інших її ділянок чи органів.

2. Із чого складаються провідні пучки?

Клітини провідних тканин у різних ділянках рослин можуть об'єд­нуватись у провідні пучки. Провідний пучок листка: шкірка, основна тканина, судини, ситоподібні трубки.

Поміркуйте. Які тканини забезпечують взаємозв'язок між різними органами

рослини?

Провідні тканини слугують для транспортування по рослині роз­чинених у воді поживних речовин, забезпечується постій­ний зв'язок між надземними та підземними органами рослини.