§39 РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН.

Виберіть одну правильну відповідь.

Зазначте період розвитку рослини, під час якого в неї формуються квітки: а) проростка; б) молодості; в) зрілості; г) старіння.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке ріст і які бувають його види?

На відміну від багатьох тварин, рослини рос­туть усе життя (на старому , майже сухому дереві навесні з'являються молоді пагони, зелені листки і його ріст продовжується).

Ріст - це необоротне збільшення розмірів та маси як цілого організму, так і окремих його частин, зумовле­ний поділом і ростом клітин. Ріст відбувається у довжину та потовщення у ширину. Вищі рослини ростуть за рахунок твір­них тканин (клітини їх здатні ділитися) конуса наростання пагона або зон поділу та розтягування коре­ня, твірних тканин  в основі міжвузлів деяких рослин (пшениці, кукурудзи, рису), їх органи потовщуються за рахунок бічної твірної тканини - камбію. Завдяки росту відбуваються ростові рухи рослин (корінь вглиб ґрунту, пагін вверх до світла).

2. Які сезонні явища спостерігають у житті рослин?

Через зміни пір року ріст багаторічних рослин помірних та прохолодних широт характеризується періодичністю: узимку ріст рослин припиня­ється, а навесні поновлюється, восени скидають листя листяні дерева, з настанням посушливого сезону періодично припиняється ріст в тропічних рослин. Періоди інтенсивного росту чергу­ються з періодами спокою.

Спокій у рослин - це пристосування до переживання несприят­ливих умов (зимових холодів, літніх посух), коли процеси життє­діяльності майже припиняються. Сигналом до припинення ростових процесів у рослин холодного та помірного клімату є скорочення трива­лості світлової частини доби та зниження температури, навесні збіль­шення тривалості дня для рослин є сигналом для розпускання лист­ків, цвітіння і плодоношення.

3. З яких періодів складається життєвий цикл квіткових рослин?

Розвиток рослин тісно пов'язаний з їхнім ростом та розвитком (якісні зміни). У життєвому циклі квіткових рослин виділяють зародковий (бере початок від запліднення яйцеклітини та відбувається всередині насінини) та післязародковий періоди (охоплює етапи проростка, молодості, зрілості та старіння).

Етап проростка триває від моменту проростання до формування перших зелених листків (у цей час проросток живиться за рахунок запасних поживних речовин насінини).

Етап молодості - період життя від появи перших зелених листків до цвітіння (рослина посилено росте і формуються всі її вегетативні органи – корені, пагони з листками, молода росли­на живиться завдяки фотосинтезу, для однорічних рослин цей період незначний і становить приблизно 30-40 днів, дворічних рослин – перший рік, деревних рослин – багато років ).

Етап зрілості триває від часу першого цвітіння до втрати здатності утворювати насіння та плоди (з часом рослини перестають цвісти та плодоносити, припиняється утворення генеративних органів – квітки та плоду).

Етап старіння - завер­шальний етап життєвого циклу рослин (нові пагони на них майже не утворюються, старі засихають і відпадають, у стовбурах старих дерев часто утворю­ються отвори - дупла, вони підгнивають і відмирають).

За тривалістю життя рослини поділяють на одно-, дво- та багаторічні, тому життєвий цикл цих рослин відбуваєть­ся по-різному.

Однорічні рослини впродовж року повністю закінчують ріст, квітнуть, утворюють плоди та насіння і відмирають (кріп, горох посівний, огірки).

У дворічних рослин протягом пер­шого року життя розвиваються лише корені та пагони з листками, а на другий рік вони утворюють квітки, плоди та насіння, після цього відмирають (капуста, морква).

Багаторічні трави часто можуть цвісти та плодоносити впродовж декількох років, однак усі їхні надземні частини зазвичай відмирають щорічно (конвалія, пирій, хрон). Дерева і чагарники  сягають своїх найбільших розмірів через десятки років, перше цвітіння і плодоношення у них настає лише через кілька років (інколи - через рік після проростання), плодоносять такі рослини впродовж багатьох років (яблуня, дуб, ліщина).

Поміркуйте. Чим можна пояснити те, що дворічні рослини цвітуть та форму­ють насіння і плоди саме на другому році життя?

Дворічні рослини в перший рік життя утворюють веге­тативні органи (над ґрунтом на вкороченому стеблі формуються лише листки) та накопичують у своїх підземних (морква, редька, буряк, жоржини) або в надземних (капуста) частинах поживні речови­ни. Восени листки відмирають, а коре­ні зимують у ґрунті. Наступного року завдяки накопиченим поживним речовинам ці рослини утворюють квітки та плоди та насіння.

     

    

  • Natalya
    Є
    13 лютого 2021 17:25