§ 40. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ РОСЛИН.

З давніх-давен учені намагалися об'єднати їх у групи, тобто класифікувати. Першу систему рослинного світу запропонував грецький учений Теофраст, завдяки якому ботаніка стала самостійною наукою.

Виберіть одну правильну відповідь.

Зазначте, що становить собою вид організмів: а) окрема особина; б) основна систематична одиниця; в) сукупність усіх організмів, які населяють певну ділянку місцевості; г) сукупність усіх рослин, що зростають на нашій планеті.

Зазначте, що означає класифікувати організм: а) визначити його середовище життя; б) визначити його спосіб живлення; в) визначити його місце в системі органічного світу; г) визначити його хімічний склад.

Дайте відповідь на запитання.

Що таке наукові назви організмів?

Кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу, яка складається із двох слів латинською мовою (перше із цих двох слів назва роду, до якого належить рослина, це слово є ніби «прізвищем» організму; друге слово - видовий епітет - це «особисте ім'я», що відрізняє саме цю рослину від інших представників роду). Систему подвійних назв видів запро­вадив у науку ще у XVIII сторіччі шведський учений Карл Лінней, у той наукові праці писали латинською мовою, цей принцип - подавати міжнародні наукові назви організмів латинською мовою - зберігся й дотепер.

Що вивчає наука систематика рослин?

Розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин, має назву систематика рослин. Учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, об'єднують їх у певні групи - систематичні одиниці (об'єднують в групи організми, подібні за пев­ними ознаками, і відрізняють їх від інших груп з відмінними рисами).

Що таке вид? На якій підставі різні види об'єднують в один рід?

Найменша систематична одиниця - вид. До одного виду відносять особин, які подібні за будовою та процесами життєдіяльності і дають плідне потомство. Усі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків. Подібні між собою види рослин об'єднують в один рід, по першій назві виду.

Які систематичні одиниці використовують для класифікації рослин?

Вид – Рід – Родина – Порядок – Клас – Відділ

Увесь світ рослин складається з відділів – це різноманітні водорості, мохи, плауни, папороті, голонасінні й покри­тонасінні. Для покритонасінних розділяють класи Дводольні та Однодольні.

    

Поміркуйте. Чому існує необхідність класифікації рослин?

Класифікувати певний рослинний організм - це означає визначити його місце в системі рослинного світу. Для цього вчені визначають приналежність певного виду до всіх основних систематич­них одиниць.

   

      

     

  • макс
    wink круто wink читайте с удовольствием
    2 березня 2015 22:08