Стор.105  ОРГАНІЗМИ Й ДОВКІЛЛЯ, Навчальні завдання

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

  • екологічні фактори; особливості впливу людини на природу;
  • зміст понять «рослинне угруповання» , «екосистема»;
  • проблеми охорони рослин, їхніх угрупувань та біосфери;
  • рослини свого регіону, занесені до Червоної книги України.

ВМІТИ

  • пояснювати  негативний та позитивний впливи антропічного фактора на природу;
  • застосовувати знання про вплив факторів середовища на організм для обґрунтування заходів по охороні живих організмів;
  • дбайливо ставитись до живих організмів.

 ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Біосфера - оболонка Землі (частина атмосфери, літосфери і гідросфери), яка населена живими організмами.

2. Екологічні фактори - чинники довкілля, які впливають на живі об'єкти.

3. Екологія - наука, яка вивчає зв'язки організмів і середовища.

4. Екосистема - сукупність популяцій різних видів, які мешкають в певних умовах середовищах.

5. Життєва форма - у рослин: морфологічна будова, що склалася в процесі еволюції і відображає пристосування їх до умов життя. У тварин: група споріднених організмів, що мають подібні риси пристосуваня до життя в однаковому середовищі.  

6. Рослинне угруповання - сукупність рослин, які живуть на певній ділянці в однорідних умовах існування та взаємодіють між собою і з довкіллям.

 7.Червона книга України - державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення та заходи щодо їхнього збереження і науково обгрунтованого відтворення.