Стор.74. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ»

І РІВЕНЬ

1.Назвіть органи та тканини наземних рослин.  

Органи: корінь та пагін ( стебло, листя). Тканини: покривна, провідна, основна (механічна та фотосинтезуюча), твірна.

2.Назвіть представників відділу Мохоподібні. 

Зозулин льон, сфагнум, маршанція, мох фонтіналіс.

3.Назвіть представників відділів Хвощеподібні та Плауноподібні.

Хвощеподібні: хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ великий.

Плауноподібні: плаун булаво подібний, плаунок плауноподібний, молодильник озерний, селагінела, баранець, плаун річковий.

4.Назвіть представників відділу Папоротеподібні.

Щитник чоловічий, листовик, ключ-трава, марсилія, сальвінія плаваюча, вудсія альпійська, орляк, страусник, букова папороть, вужачкова папороть, листовик, вужачка звичайна, адіантум венерин волос, безщитник  жіночий, азола, онокнея, багатоніжка звичайна, гронянка півмісяцева.

  

2 РІВЕНЬ

1.Схарактеризуйте перші наземні рослини.

Перші наземні рослини  - мохоподібні. У них спостерігається наявність пагона, поява покривної тканини, основної.  

2.Схарактеризуйте будову зозулиного льону. 

Статеве покоління має особини чоловічого та жіночого роду, кріпиться ризоїдами, має стебло і дрібні листочки, фотосинтезуюче, нестатеве покоління – спорогон знаходиться на жіночих особинах, розмножується спорами, спорангій називається коробочка.

3.Схарактеризуйте будову хвоща польового та плауна булавоподібного.

Хвощ польовий

 

 

У циклі відбувається чергування покоління статевого та нестатевого. Нестатеве покоління має корінь, пагін (два види пагонів : весняні зі спороносним колоском із спорангіями та літні). Пагін має стебло та листки недорозвинуті вузькі жорсткі (багато кремнезему). Є фотосинтезуючим. Пагін почленований на вузли та міжвузля. Статеве покоління (гаметофіт) являє собою заросток (зелена почленована пластинка) проростає на вологому грунті. 

Плаун булавоподібний.

 

Мають два покоління. Нестатеве має корінь (та додаткові корені) і пагін (стебло та дрібні лускоподібні листочки), спорангії на верхівці зібрані у колоски, покоління фотосинтезуюче, багаторічна трав’яниста  рослина. Статеве покоління (заросток) живе під землею у симбіозі з грибами. 

4.Схарактеризуйте будову щитника чоловічого.

 

 

Нестатеве покоління має корінь, підземний пагін видозмінений у кореневище, наземний пагін (стебло та велике листя), синтезуюче. Статеве покоління представлене заростком, зелена пластинка, ризоїдами кріпиться до ґрунту, з зиготи розвивається молода рослина, яка довго не покидає заросток.

 

3.РІВЕНЬ

1.Порівняйте водне та наземне середовища.

 Водне середовище однорідне, зумовлює простоту організмів, поглинання усією поверхнею. Наземне середовище включає підземне та наземне, нерегулярність води, тому виник поділ тіла на органи, та поява тканин.

2.Дайте загальну характеристику відділу Мохоподібні. 

Дводомні або однодомні рослини, без кореня, роль кореня відіграють ризоїди, мають два покоління статевий (мають стебло і листок, статеві органи, є фотосинтезуючим) і нестатевий (спорогон), розмноження спорами та вегетативне і статеве, спорангій - коробочка, є листкові (поділ пагона на стебло і листя) та сланеві (багатоклітинні пластинка), багатоклітинні організми. Розмножуються спорами.

3.Дайте загальну характеристику відділу Хвощеподібні.

 Хвощі — багаторічні трав'янисті рослини вологолюбні . Панівним поколінням у їх життєвому циклі є спорофіт, представлений весняним пагоном, на його верхівці розвивається спороносний колосок із спорангіями. Основні ознаки хвощеподібних — розчленування стебла на вузли та міжвузля, недорозвинені листки у вигляді зубчиків, корінь. Хвощ польовий має два типи пагонів: весняний та літній, у яких накопичується кремнезем. Наявна твірна тканина, яка забезпечує ріст рослин у висоту. Росте хвощ завдяки збільшенню міжвузлів. Має два типи пагонів, стебло галузиться кільчасто. Статеве покоління проростає у ґрунті, має вигляд зеленої розчленованої пластинки. Розмножуються спорами.

4.Дайте загальну характеристику відділу Папоротеподібні.

Нестатеве покоління має корені, пагони (кореневище, стебло, великі листя), фото синтезуюче, листя мають тривалий верхівковий ріст, не мають бічних твірних тканин, травянисті рослини або в тропаках дерева. Статеве покоління представлене заростком – зелена пластинка, ризоїдами кріпиться до грунту. Розмножуються спорами та вегетативно.

 

4.РІВЕНЬ

1.Поясніть проблеми наземного середовища.

Середовище неоднорідне, по-різному діють чинники впливу вологість, освітлення, повітря, ґрунти , рельєф. Різноманітний тваринний світ. Великий вплив людини.

2. Обгрунтуйте пристосування мохоподібних до життя на суходолі. 

Наявність у статевого покоління ризоїдів, що виконують роль кореня, та листя для газообміну, випаровування та фотосинтезу, виникнення покривної та основної тканин, нестатеве покоління спорогон знаходиться на жіночих особинах, переважає у життєвому циклі статеве покоління.

3.Які переваги в будові і життєдіяльності вищих спорових рослин забезпечують пристосування до життя на суходолі?

До існування на суходолі зумовлюють поділ тіла на підземні та наземні органи : корінь для поглинання води і мінеральних речовин з ґрунту, стебло і листок - для газоподібних (вуглекислий газ, кисень) з атмосфери; спостерігається поділ на тканини. Поява покривної (захищають рослини від висихання, клітини мають продихи для газообміну і випаровування), провідної (рух речовин від кореня до листків і навпаки) та основної: механічної (забезпечує рослині опору) та фотосинтезуючої  (фотосинтезуючу та запасаючу функції) тканин. 

4.Які особливості будови і життєдіяльності вищих спорових рослин не дали їм змогу опанувати повністю на суходолі?

Тому, що для запліднення їм потрібна вода, не усі мають всі тканини, мають простішу будову.

 

  • Христина
    Дайте відповіді!!!!!!!!!!!!!
    2 грудня 2014 22:33