Сторінка 34. УЗАГАЛЬНЕННЯ. Запитання до узагальнення з теми «ВСТУП. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН».

! РІВЕНЬ

1. Дайте визначення біології. Назвіть царства живої природи. Біологія – це сукупність наук про живу природу («біос» - життя, «логос» учення). Царства живої природи: гриби, рослини, тварини, бактерії, віруси.

2. Дайте визначення клітини.  

3. Дайте визначення тканини, назвіть тканини рослинного організму. Тканина – сукупність клітин, які мають однакову будову і виконують спільні функції. Розрізняють твірні, основні, покривні, провідні і механічні тканини.

4. Дайте визначення кореня, мінерального живлення. Корінь – підземний вегетативний орган рослини.

5. Дайте визначення листка, фотосинтезу, зазначте спосіб живлення рослин.

6. Дайте визначення обміну речовин.

 

2.РІВЕНЬ.

1. Схарактеризуйте царство Рослини.

2. Схарактеризуйте будову рослинної клітини.

3. Схарактеризуйте будову рослинних тканин.

4. Схарактеризуйте будову кореневих систем та кореня як органа поглинання грунтового розчину.

5. Опишіть будову листка.

6. Опишіть будову пагона.

 

3.РІВЕНЬ.

1. Поясніть ознаки живого.

2. Порівняйте різні рослинні клітини (зазначте ознаки схожості і відмінності)

3. Встановіть взаємозв’язок будови і функції тканини (на прикладі 1-2 тканин).

4. Поясніть взаємозв’язок видозміни кореня з його функціями.

5. Поясніть процес фотосинтезу. Порівняйте процес фотосинтезу з диханням.

6. Дайте загальну характеристику обміну речовин рослинного організму.

 

4.РІВЕНЬ.

1. На прикладі будь-якого організму доведіть, що він є живим.

2. Доведіть, що клітина є одиницею будови та життєдіяльності рослин.

3. Доведіть, що рослина – живий організм.

4. Обгрунтуйте  прийоми вирощування рослин, застосовуючи знання про корінь.

5. Поясніть слова К.А.Тімірязєва: «Рослина – посередник між небом і землею»

6. Доведіть, що рослина – цілісний організм.