Інші завдання дивись тут...

НЕЙРОН — основний структурний і функціональний елемент нервової системи.

Нейрон (з грецьк. жила, нерв) — нервова клітина з відростками, будова якої пристосована для утворення й передачі електричних сигналів, він сприймає, обробляє та передає  інформацію. 

Будова нейрона.

Тіло

Тіло нейрона вкрите мембраною й містить, як і будь — яка клітина, цитоплазму, ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку.

Крім основних органел містяться нейрофібрили — особливі нитки й канальні, які дають можливість клітині набувати відповідної форми та передавати збудження. 

Ядро розміщене у центрі тіла, однак клітина не здатна до поділу й розмноження.

Може бути різної форми (овальної, зірчастої, багатокутної) і різних розмірів (5 — 150 мкм).

Дентрити (від грец. dendron — дерево)

Короткі, сильно розгалужені відростки, що  приймають нервовий імпульс від інших нейронів.

По дендритах до тіла нейрона надходять нервові збуджувальні та гальмівні імпульси.

Довжина сягає 0,01 — 0,50 мм. 

Дендрити сильно розгалужені поблизу тіла нейрона, мають бокові вирости (шипики), які збільшують їх поверхню та є місцями контактів з іншими нейронами.

Аксон

Довгий відросток більшого діаметра, що може розгалужуватися на кінці (синаптичні закінчення).

Передає нервовий імпульс від нейрона іншим нервовим клітинам або клітинам (м'язовим та залозистим) робочих органів.

Довжина аксона в людини може сягати 1 м.

Кожен нейрон має лише один аксон, який може розгалужуватися і посилати електричні сигнали одночасно до кількох клітин-мішеней.

Нервове волокно — аксон, оточений сполучнотканинною оболонкою.

Багато аксонів має оболонку з речовини мієліну, яка періодично переривається перехватами Ранв'є.

Властивість нейронів: 

• збудливість (здатність нейронів швидко змінювати свої властивості, тобто збуджуватись під впливом певних подразників);

• провідність нервового імпульсу (проводити і передавати збудження через відростки до інших нейронів). 

 

Функція нейрона — проведення збудження в нервовій системі від тіла нейрона до іншого нейрона або до робочого органа.

Напрям потоку інформації: дентрити —> тіло —> аксон —> клітини-мішені (інші нейрони, м'язові, слизові тощо).

Значення мієлінової оболонки аксона: швидкість передачі сигналу збільшується в 5 — 10 разів, оскільки мієлін є гарним ізолятором, то сигнал по аксону з мієліновим покриттям відразу перескакує через ділянки з мієліном, а не шириться поступово.

Мотонейрони — нейрони, що керують м'язами, мають дуже довгі аксони.

 

Нейрони за функціями: 

Доцентровий Чутливий, або сенсорний, або рецепторний Сприймає збудження від рецепторів і несе  інформацію про стан внутрішнього та впливи зовнішнього середовища до спинного чи головного мозку. Їх тіла знаходяться за межами ЦНС.
Проміжний Вставний, або інтернейрон Зв'язують нейрони чутливі й рухові між собою і складають основну масу спинного і головного мозку
Відцентровий Моторний, або ефектор-нейрон (руховий або секреторний)

Передають сигнал від центральної нервової системи до органів — виконавців (м'язів або залоз).

Типи відцентрових нейронів залежно від реакції, яку вони викликають: рухові, або мотонейрони, (ідуть до м'язів) і секреторні (ідуть до секреторних утворень).

Нейрони за формою: пірамідальні, круглі, зірчасті й овальні. 

Нейрони за кількістю відростків: один відросток (чутливий нейрон), два відростки (вставний нейрон), багато  відростків (має більшість нейронів людини — рухові нейрони).

 

 

Загибель нейронів.

Нейрон - це клітина, яка вже втратила здатність до поділу, у ній обмежені й процеси регенерації, тому при пошкодженні нервова клітина здебільшого гине.

Серед різних типів клітин нейрони — рекордсмени тривалості життя.

Проте з тридцяти років у людини щодня гине 30 — 50 тис. нервових клітин. У головному мозку загибель клітин є нерівномірна, а найбільша кількість нервових клітин (до 30 — 40 %) гине в ділянках кори головного мозку й кори мозочка, чим пояснюються розлади в діяльності нервової системи, що виникають у період старіння організму.

 

 

НЕРВОВИЙ ІМПУЛЬС – потік електронів у нервовій клітині.

Нервовий імпульс – найважливіше біологічне явище, завдяки якому відбувається нервова регуляція

У відповідь на дію подразника із середини чи ззовні тіла нейрони продукують електричні нервові імпульси. 

Нервовий імпульс - це короткочасна зміна електричного заряду мембрани нервової клітини, здійснює швидкий, конкретний і короткочасний вплив на органи. 

Він розповсюджується по всій поверхні нервового волокна будь-якої довжини. 

Швидкість поширення нервових імпульсів у різних нейронах коливається від 0,5 м/с до 120 м/с, тому реакція людини на різні подразники майже миттєва. Найшвидше передаються сигнали до скелетних м'язів.

Амплітуда імпульсу становить приблизно 0.1 В, а тривалість - 0,001 - 0.004 с.

У нервовій клітині за секунду може виникати до 1000 нервових імпульсів.

 

Механізм нервового імпульсу.

Нервові клітини у стані спокою є поляризованими, бо з обох боків клітинної мембрани нейрона іони Натрію і Калію розподілені нерівномірно. 

Якщо клітина — рецептор сприймає подразник (світло, звук, хімічна речовина, механічний дотик), мембрана «збуджується» у певній ділянці і виникає так званий потенціал дії, що спонукає електрони рухатися у певному напрямку, в результаті відбувається перерозподіл іонів з обох боків мембрани. Сусідня ділянка мембрани виконує те саме, і потік електронів спрямовується у напрямку синапсу. 

Значення нервового імпульсу: нервовою системою передається інформація від однієї клітини до другої.

 

 

НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ  — це керування роботою фізіологічних систем за допомогою нервових імпульсів, спрямоване на адаптацію організму до середовища й підтримання показників життєдіяльності організму в межах норми.

Кроки нервової регуляції:

1) збір інформації про стан внутрішнього й зовнішнього середовища;

2) аналіз зібраної інформації, створення, або вибір з раніше створених, програми дій для виконавчих органів;

4) команди мішеням виконавчих органів (клітинам м'язової тканини й різним  залозистим клітинам), примушуючи їх діяти. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Рівень Характеристика
Молекулярний Імпульси формуються за участю йонів К+, №+, нейрогормонів, АТФ
Клітинний Основними елементами нервової регуляції є нейрони
Тканинний Нейрони разом з міжклітинною нейроглією утворюють нервову тканину
Органний Нейрони поєднуються за допомогою синапсів, їхні відростки утворюють нерви. Центри нервової регуляції в головному й спинному мозку
Системний Нервову регуляцію здійснює нервова система, яку анатомічно поділяють на центральну (ЦНС) і периферійну (ПНС) нервові системи
Організмовий Нервова регуляція здійснюється за допомогою рефлексів, основою яких є рефлекторні дуги й тимчасові нервові зв'язки

Інші завдання дивись тут...