Інші завдання дивись тут...

БІОЛОГІЯ (від грец. біос - життя і логос – вчення) – наука про життя у всіх його проявах. 

Виникла в часи Давньої Греції: давньогрецькі вчені Арістотель (384-322 рр. до н. е.) та Теофраст (370-285 рр. до н.е.).

 

Принцип поділу біології на окремі науки: 

Принцип Науки
«різноманітність»  (на скільки різноманітний світ) ботаніка (наука про рослини), зоологія (наука про тварини), мікологія (наука про гриби), мікробіологія (наука про бактерії), вірусологія (наука про віруси)
«структура» (із чого складаються та побудовані клітини )

цитологія (вивчає клітини), гістологія (вивчає тканини), анатомія (вивчає органи), морфологія (вивчає організм в цілому), нові науки біофізика та біохімія

 

«функції» (які процеси відбуваються, як саме відбуваються, як впливають на навколишнє середовище)

Фізіологія вивчає процеси, що забезпечують ріст. Генетика вивчає процеси, що забезпечують розмноження. 

Екологія вивчає взаємодію організмів із навколишнім середовищем.

 


Предмет вивчення біології:

• різноманітність живих істот та їх поширення;

• будова організмів;

• особливості життєдіяльності організмів;

• розмноження;

• походження;

• класифікує організми. 

 

Галузі біології:

• генетика;

• цитологія (від грец. китос - клітина і логос - вчення) - наука про клітину;

• ембріологія;

• фізіологія;

• анатомія;

• морфологія;

• систематика;

• молекулярна біологія;

• радіобіологія;

• космічна біологія;

• біоніка;

• мікробіологія;

• паразитологія;

• фітопатологія та інші.

 

Взаємодія біології з іншими галузями промисловості:

• фармакологічна промисловість виробляє ліки, більшість з яких отримують з рослин, грибів, тварин і з продуктів життєдіяльності бактерій; 

• медицина використовує знання з біології для лікування хвороб і запобігання їм; 

• харчова промисловість забезпечує продовольством; 

• сільське господарство створює високопродуктивні сорти рослин і породи тварин; 

• охорона природи забезпечує охорону навколишнього природного середовища та збереження різноманітності організмів на нашій планеті.

 

Роль біології в медицині - дозволяє розробляти у галузі медицини ефективні методи і засоби, спрямовані на захист здоров'я людини. 

Роль біології в сільському господарстві – використання біологічних знань для задоволення потреб людини в продуктах харчування тощо.

Біологію вважають наукою майбутнього: результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для збереження та поліпшення здоров'я людини та свійських тварин, забезпечення людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Інші завдання дивись тут...