Інші завдання дивись тут...

Вищі спорові рослини. ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ, АБО ЛІКОПОДІОФІТИ - найдавніші серед сучасних вищих спорових рослин, у життєвому циклі яких переважає спорофіт.

Викопні представники: лепідодендрон, сігілярія, плеуромея, астероксилон  тощо були досить могутніми деревами і кущами, відігравали важливу роль в утворенні кам'яного вугілля, в основному вимерли ще в карбоні палеозою. 

Сучасні плауноподібні: виключно багаторічні трав'янисті рослини (майже всі плауноподібні України потребують охорони як рідкісні рослини). 

Лінія розвитку плауноподібних називається мікрофільною.

 

ПЛАУН БУЛАВОВИДНИЙ.

У життєвому циклі переважає спорофіт – багаторічна вічнозелена рослина довжиною до 3 метрів.

Мешкає у зволожених ділянках хвойних лісів. 

Тіло поділене на корінь, стебло, листки.

Додаткові корені відходять від горизонтального стебла.

Повзуче стебло вилчасто (дихотомічно) галузиться. 

Стебла густо вкриті дрібними зеленими лускоподібними листками, що є відростками стебла. 

Побудований типовими для рослин тканинами: покривною, корою, провідною.

Розмноження: статеве, нестатеве (спорами, вегетативно).

Нестатеве розмноження спорами

На деяких бічних гілках утворюються стробіли у формі колосків, на них розвиваються спорофіли, на верхньому боці при основі яких розташований спорангій із спорами. У спорангіях, зібраних в колоски, утворюється велика кількість однакових спор (рівноспорова рослина). Після до­стигання спори висипаються, спороносний колосок відмирає, а спори проростають у ґрунті, зі спори розвивається заросток – молода особина гаметофіту.

Нестатеве вегетативне  розмноження

Частинами пагона

Статеве розмноження

Заросток на вигляд Білувата бульбочка 2-3 мм у діаметрі, живе під землею, має ризоїди, не здатний до фотосинтезу і живиться завдяки симбіозу з грибами. Згодом на ньому утворю­ються чоловічі та жіночі статеві орга­ни. Сперматозоїди рухаються плівочкою води, яка завжди вкриває часточки ґрунту і запливають у жіночі статеві органи. Від проростання спори до запліднення проходить до 15 років. Після запліднення із зиготи розвивається зародок спорофіту.

 

Основні ознаки плауноподібних.

• Спорофіт є фотосинтезуючим, переважає у життєвому циклі.

• Тіло почленоване на органи (додаткові корені, стебло, листки), побудоване з тканин.

• Виключно трав'яниста рослина.

• Від горизонтальних пагонів відходять додаткові корені.

• Має вузькі зелені листочки, які є відростками стебла. 

• Спорангій знаходиться на листку-спорофілі, який може бути на спеціальних пагонах, стробілах-шишках або стробілах-колосках. 

• Гематофіт представлений заростком.

 

Життєвий цикл плауноподібних на прикладі плауна булавовидного.

 

Загальна характеристика плауноподібних.

Ознака

Характеристика

Кількість видів

Налічують близько 400 сучасних видів, з яких в Україні – 12.

Середовище життя

Зволожені ділянки усіх континентів, окрім Антаркти­ди (хвойні ліси, заплави річок тощо).

Життєвий цикл

Всі представники відділу багаторічні рослини (спорофіт чергується з гаметофітом). У життєвому циклі переважає спорофіт. 

Гаметофіт - заросток

Заросток невеликий, сланевої будови, різ­ної форми.

Заросток різноспорових рослин надземний або напівпідземний, недовговічнй, дводомний, розвивається в оболонці спори, яка захищає його від висихання.

Заросток рівноспорових рослин однодомний, розвивається під землею досить довго у симбіозі з ґрунтовими  грибами.

Спорофіт

Сучасні рослини виключно трав'янисті.

Пагони галузяться дихотомічно, мають типові для рослин тканини: зовні вкриті одношаровою епідермою з продихами, далі йде кора, а в центрі знахо­дяться провідні тканини.

Зелені листки з продихами і однією жилкою, дуже дрібні, становлять собою вирости стебла.

Мають додаткові корені, їх будова подібна до будови стебла.

За посушливих умов може висихати до повітря­но-сухого стану, при появі вологи знову відновлюють свою життєдіяльність.

Спорангій

Розміщуються на спеціалізованих листках-спорофілах.

Листки-спорофіли розміщені на спеціальних пагонах, що не відрізняються від звичайних (баранець) або зібрані в стробіли, що нагадують шишки або колоски (плаун булавоподібний).

У спорангіях утворюються спори за розмірами однакові (у рівноспорових рослин) або різні (у різноспорових рослин).

Фотосинтез

Фотосинтезуючим поколінням є нестатеве покоління (спорофіт), з обмеженими можливостями фотосинтезу через слабко розви­нені дрібні листки, які є невеликими виростами стебла.

Розмноження

Статеве та нестатеве (спори, вегетативно).

Характерним є симбіоз з грибами для розвитку заростку рівноспорових рослин. 

Для запліднення необхідна вода.

Значення в природі

Викопні рослини утворили кам'яне вугілля.

Значення для людини

Спори застосовують як дитячу присипку, в піротехніці та фасонному литті для обсипання стінок моделей, у фармації для обсипання таблеток, спорофіт використовують у квіткових композиціях, в медицині, з кам’яного вугілля одержують мас­тила, смоли, кокс, пластмаси, парфюмерні вироби, служить паливом.

Представники

Викопні лепідодендрон, сі­гілярія, плеуромея, сучасні плаун булавовидний, селагінела, молодильник, баранець, плаун річковий, плаунок, лікоподієла.

 

ЗНАЧЕННЯ ПЛАУНОПОДІБНИХ В ЕКОСИСТЕМАХ. 

• Викопні деревовидні рослини утворили поклади кам'яного вугілля.

• Роль сучасних рослин у природі незначна, тварини їх не їдять. 

 

ЗНАЧЕННЯ ПЛАУНОПОДІБНИХ ДЛЯ ЛЮДИНИ.

• Спори плаунів застосовують як дитячу присипку, в піротехніці та фасонному литті для обсипання стінок моделей, у фармації для обсипання таблеток, бо вони містять до 50% невисихаючої олії. 

• Спорофіт використовують у побуті як декоративні рослини.

• Лікарські рослини використовують в медицині. 

• З кам’яного вугілля одержують мастила, смоли, кокс, пластмаси, парфюмерні вироби та багато іншого, служить паливом.

 

Дихотомічне галуження – точка росту ділиться на дві і ріст відбувається в двох напрямах, тобто утворюються дві рівнозначні гілки.

Слань, або талом, – нерозчленоване на органи тіло рослини.

Епідерма – покривна тканина. 

Провідні тканини – тканини, по яких пересуваються речовини.

Кора – зовнішня частина стебла. 

Корінь - підземний орган наземних рослин. 

Продих – утвір у покривній тканині, через який відбувається газообмін.

Пагін – надземний орган наземних рослин. 

Стебло - вісь пагона.

Листок – боковий орган пагона. 

Мікрофілія (від грец. мікрос - малий і філон - листок) – дрібнолистість.

-----------------

Нестатеве розмноження – розмноження спорами, зооспорами.

Спора (від грец. спора - сім'я, насіння) – клітина, вкрита щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження материнського організму (без джгутиків).

Зооспора (від грец. зооп - тварина і спора) – спеціалізована клітина нестатевого розмноження з джгутиками.

Спорофіл (від грец. спора і філон - листок) – спеціалізований більш широкий листок, на якому розміщуються спорангії.

Стробіл (від. грец. стробілос - шишка) – невегетативна частина пагона, на осі якої спірально розміщуються спорофіли. 

Спорофіт (від грец. спора і фітон - рослина) – нестатеве покоління в життєвому циклі рослин (утворює спорангії зі спорами).

Рівноспорові рослини – рослини, у яких всі спори однакові за розміром.

Різноспорові рослини – рослини, у яких утворюються великі і дрібні спори.

------------

Нестатеве вегетативне розмноження – розмноження поділом клітини або частинами організму.  

-------------

Статеве розмноження – розмноження гаметами.

Яйцеклітина – жіноча статева клітина.

Сперматозоїд – рухома чоловіча статева клітина з джгутиком.

Запліднення – процес злиття статевих клітин.

Зигота (від грец. зиготос - з'єднані разом) - клітина, яка утворюється внаслідок злиття жіночої статевої клітини та чоловічої статевої клітини.

Заросток – статеве покоління рослин, у яких основним фотосинтезуючим є нестатеве покоління.

Гаметофіт (від грец. гамета і фітон - рослина) - статеве покоління в життєвому циклі рослин (рослина, на якій утворюються статеві органи і в них статеві клітини).

На гаметофіті утворюються органи статевого розмноження (гаметангії). 

Гаметофіт двостатевий, якщо жіночі і чоловічі статеві органи розташовані на одній рослині.

Гаметофіт одностатевий, якщо жіночі і чоловічі статеві органи розташовані на  різних рослинах.

Гаметофіт чоловічий має антеридій зі сперматозоїдами.

Гаметофіт жіночий має архегоній з яйцеклітиною.

Інші завдання дивись тут...