Домашня контрольна робота

I рівень

1.Сформулюйте визначення відносної атомної маси.

Відносною атомною масою (Ar) називають число, яке показує у скільки разів маса атома важча за 1/12 маси атома Карбону 12С 

Математичний вираз:

Ar=      m0       

      1/12•m12C

2.Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їх формулами: СО2, CrS, СаСl2.

Mr(CO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=12+32=44

Mr(CrS)=Ar(Cr)+Ar(S)=52+32=84

Mr(СаСІ2)=Ar(Са)+2Ar(Сl)=40+235,5=111

3.Обчисліть масову частку Купруму в купрум(ІІ) оксиді за формулою: W(Cu)=(Ar(Cu)/Mr(CuO))•100%

Аr(Сu)=64

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(Cu)=(64:80)•100%=0,8•100%=80%

4.Поділіть явища на фізичні та хімічні: випаровування розчину цукру, взаємодія алюмінію з киснем, бродіння виноградного соку, плавлення парафіну.

Фізичні: випаровування розчину цукру, плавлення парафіну.

Хімічні: взаємодія алюмінію з киснем, бродіння виноградного соку.

5.Перетворіть схеми у рівняння реакцій за допомогою коефіцієнтів:

а) 2NO + O2 = 2NO2;                в) 2Mg + O2 = 2MgO;

б) 2Na + Cl2 = 2NaCl;                г) 2AgBr = 2Ag + Br2.

II рівень

1.Сформулюйте визначення відносної молекулярної маси.

Відносна молекулярна маса показує у скільки разів маса молекули більша 1/12 маси атома Карбону. 

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас елементів з урахуванням їх кількості, що входять до складу молекули.

Відносна молекулярна маса є величиною безрозмірною.

2.Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їх формулами: Mg3N2, NaOH,Al2O3.

Mr(Mg3N2)=3Ar(Mg)+2Ar(N)=3•24+2•14=72+28=100

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=2•27+3•16=54+48=102

3.Обчисліть масову частку Сульфуру у магній сульфіді (MgS).

Дано: MgS                   Знайти: W(S)-?

Розв'язання:  обчислюємо за формулою W(S)=(Ar(S)/Mr(MgS))•100%.

Аr(S)=32

Mr(MgS)=Ar(Mg)+Ar(S)=24+32=56

w(S)=(32:56)•100%=0,57•100%=57%

4.Опишіть умови, за яких відбуваються хімічні перетворення.

1. Приведення в контакт реагуючих речовин.

2. Дотримання певного температурного режиму.

3. Збільшення тиску (для газів) та числа молекул (для розчинів).

5.Перетворіть схеми у рівняння реакцій за допомогою коефіцієнтів:

а) 2Сг + 3Сl2 = 2СгСl3;                   в) Сu2O + Н2 = 2Сu + Н2O;

б) 2Аl + 3Br2 = 2АlВг3;                   г) 2CO + O2 = 2СO2.

III рівень

1.Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за 'їх формулами: H2SO4, Са(OH)2, Na3PO4.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98

Mr(Са(OH)2)=Ar(Са)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+2•16+2•1=74

Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(P)+4Ar(O)=3•23+31+4•16=161

2.Обчисліть масові частки елементів у калій гідроксиді (КОН).

Дано: KOH                  Знайти: W(K)-? W(O)-? W(H)-?

Розв'язання:

Аr(K)=39      Аr(O)=16    Аr(H)=1

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

Обчислюємо за формулою: W(K)=(Ar(K)/Mr(KOH))•100%

w(K)=(39:56)•100%=0,696•100%=69,6%

Обчислюємо за формулою: W(O)=(Ar(O)/Mr(KOH))•100%

w(O)=(16:56)•100%=0,286•100%=28,6%

Обчислюємо за формулою W(H)=(Ar(H)/Mr(KOH))•100% 

        w(H)=(1:56)•100%=0,018•100%=1,8%

  або 

        W(H)=100%-(w(K)+w(O))=100%-(69,6%+28,6%)=1,8%

Відповідь: 69,6%, 28,6%, 1,8%

3.Охарактеризуйте реакцію горіння спирту та фізичні явища, що її супроводжують.

Реакцію горіння супроводжує фізичне явище: виділення теплоти.

4.Складіть формули продуктів реакцій та поставте коефіцієнти:

а) 4Р + 5О2 = 2Р2О5;                      г) 2Р +5F2 =  2PF5 ;

б) 3Si + 2N2 = Si3N4 ;                      ґ) 2HgO = 2Hg + O2;

в) Mg + 2HCl =  MgCl2 + H2;             д) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3.

IV рівень

1.Складіть формули речовин, до складу яких входять Na, Zn, АІ, і груп атомів OH(I),SO4(II),PO4(III).

NaOH, Na2SO4, Na3PO4

Zn(OH)2,   ZnSO4,   Zn3(PO4)2
Al(OH)3,    Al2(SO4)3,   AlPO4

2.Обчисліть масові частки елементів у магній нітраті (Mg(NО3)2).

Дано: Mg(NО3)2        Знайти: W(Mg)-? W(N)-? W(О)-?

Розв'язання:

Аr(Mg)=24      Аr(N)=14    Аr(O)=16

Mr(Mg(NО3)2)=Ar(Mg)+2Ar(N)+6Ar(О)=24 +2•14+616=148

Обчислюємо за формулою: W(Mg)=(Ar(Ng)/Mr(Mg(NО3)2))•100%

w(Mg)=(24:148)•100%=0,162•100%=16,2%

Обчислюємо за формулою: W(N)=(2Ar(N)/Mr(Mg(NО3)2))•100%

w(N)=(214:148)•100%=0,189•100%=18,9%

Обчислюємо за формулою W(O)=(6Ar(O)/Mr(Mg(NО3)2))•100% 

        w(O)=(616:148)•100%=0,649•100%=64,9%

  або W(O)=100%-(w(Mg)+w(N))=100%-(16,2%+18,9%)=64,9%

Відповідь: 16,2%, 18,9%, 64,9%

3.Відносна молекулярна маса сполуки Силіцію з Гідрогеном чисельно дорівнює відносній молекулярній масі кисню. Яка формула сполуки?

Дано: Mr(cполуки)=Mr(O2)                    Знайти:  формулу сполуки-?

Розв'язання: 

Mr(O2)=2Ar(O2)=2•16=32 

Оскільки Ar(Si)=28, то у невідомій сполуці є не може бути більше одного атома Si, бо 28•2>32.

Значить формула сполуки матиме вигляд SiHx     Знаходимо індекс х

За умовою задачі Mr(SiHx)=Mr(O2), а Mr(SiHx)=Ar(Si)+x•Ar(H), тому Ar(Si)+x•Ar(H)=Mr(O2).

Отримали рівніння:

28+х•1=32

х•1=32-28

х=4

Отже, формула сполуки  SiH4                 

4.Масові частки елементів у складі речовини: Сульфур - 40%, Оксиген - 60%. Виведіть хімічну формулу сполуки.

Дано: W(S)=40% або 0,4  W(O)=60% або 0,6  Знайти: SxOy-?

Розв'язання:

Позначимо число атомів Сульфуру через х, Оксигену - у.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто

x:y=w(S)/Ar(S):w(O)/Ar(O)=0,4/32:0,6/16=0,01:0,03

Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (0,01) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:y=0,01/0,01:0,03/0,01=1:3

Отже, формула сполуки SO3

5.Складіть формули реагентів, продуктів реакцій і напишіть відповідні рівняння реакцій:

а) 2Сl2О7 = 2Сl2 +7O2;                     в) 2CrCl2 + Сl2 = 2СгСl3;

б) 2Fe+3Br2=2FeBr3;                            б) 3CaO+2Al = Al2O3+3Ca.