Самостійна робота. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

Окиснення - реакції взаємодії речовин з киснем.

Горіння - реакції окиснення речовин з виділенням тепла і світла.

УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГОРІННЯ

1.Нагріти речовини до температури займання.

 2.Забезпечити постійний доступ кисню або повітря. Щоб припинити горіння, потрібно усунути ці дві умови.

І та II рівні

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії речовин з киснем. Виділіть реакції горіння.

І варіант                                 II варіант

а) 4Р+5O2 = 2P2O5;                а) С + O2 = CO2;

б) S + О2 = SO2;                    б) 4Cu + O2 = 2Cu2O; 

в) 2N2 + 5О2 = 2N2O5;            в) Mo(VI) + O2 =MoO3;

г) 2Se + 3О2 = 2SeO3.             г) 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3.

Завдання 2. Обчисліть масові частки елементів у селен(VІ) оксиді (І варіант) i  ферум(III) оксиді (II варіант).

І варіант

Відомо: SeO3  Знайти: W(Se)-?

Розв'язання:  

Аr(Se)=79

Mr(SeO3)=Ar(Se)+3Ar(O)=79+3•16=127

W(Se)=(Ar(Se)/Mr(SeO3))•100%.

W(Se)=(79:127)•100%=0,622•100%=62,2%

Відповідь: W(Se)=62,2%.

II варіант

Відомо: Fe2O3  Знайти: W(Fe)-?

Розв'язання:  

Аr(Fe)=56

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=2•56+3•16=160

W(Fe)=(2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3))•100%.

W(Fe)=(2•56:160)•100%=0,7•100%=70%

Відповідь: W(Fe)=70%.

III рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій горіння: а) карбон (ІІ) оксиду; б) метану. Поясніть, чому ці реакції називають реакціями горіння.

а) 2CO+O2=2CO2 - горить синім полум'ям.

б) СН4+2О2=СО2+2Н2О

Горіння - це процес швидкого окислення. Окислення - це реакції, в результаті яких атоми Оксигену приєднуються до атомів інших елементів.

Завдання 4. Обчисліть масову частку Брому у бром(V) оксиді.

Відомо: Br2O5  Знайти: W(Br)-?

Розв'язання:  

Аr(Br)=80

Mr(Br2O5)=2Ar(Br)+5Ar(O)=2•80+5•16=240

W(Br)=(2Ar(Br)/Mr(Br2O5))•100%.

W(Br)=(2•80:240)•100%=0,666•100%=66,6%

Відповідь: W(Br)=66,6%.

IV рівень

Завдання 5. Напишіть рівняння реакцій взаємодії складних речовин з киснем, враховуючи те, що кожний елемент у складній речовині окиснюється.

І варіант                                          II варіант

а) 2H2S+3О2 = 2SO2+2H2O;           а) 2Н6+7О2 = 4СО2+6Н2О;

б) 2Н2+5O2 = 4CO2+2H2O;         б) 2ZnS+O2 = 2ZnO+S2;

в) 4NH3+3O2 = 2N2+6H2O.            в) 2РН3+4O2= P2O5+3H2O.

Завдання 6. Поясніть подібність та відмінність між поняттями «окиснення» і «горіння»

Подібність: обидва процеси відбуваються за участю кисню. 

Відмінність: Окислення - це взаємодія різних речовин з киснем. Горіння - це процес швидкого окислення.