Домашнє завдання. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

І рівень

Завдання 1. Напишіть назви оксидів навпроти формули кожного з них.

І варіант                                                II варіант

а)N2O3 - нітроген (ІІІ) оксид;   a) NO2 - нітроген (ІV) оксид;

б)ZnO - цинк оксид;                б) Р2O5- фосфор (V) оксид;

В) СгO3 - хром оксид               в) SO3 - сульфур (VІ) оксид,

Завдання 2. Допишіть формули продуктів реакцій сполучення.

І варіант                                              ІІ варіант

а) 2Fe + 3Cl2=2 FeCl3                a) S+ O2= SO2;

б) 6Na +N2=2Na3N;                   б) 2Al + 3Br2=2AlBr3;

в) 2K+ S= K2S;                         в) 3Ba + N2 —> Ва3N2;

г) 2Mg+ O2 =2 MgO                   г) 2Na + Cl2-> 2NaCl.

Завдання 3. Виділіть у завданні 2 реакції горіння та підкресліть їх.

І варіант                                              ІІ варіант

г) 2Mg+ O=2 MgO                    a) S+ O2= SO2;

II рівень

Завдання 4. Напишіть формули оксидів за їх назвами:

І варіант                                      II варіант

а) сульфур(VІ) оксид - SO3;         а) алюміній оксид - Al2O;

б) калій оксид - K2O;                 б) ферум(ІІІ) оксид - Fe2O3;

в) купрум(ІІ) оксид - CuO.           в) аргентум(І) оксид - Ag2O.

Завдання 5. Допишіть формули і складіть відповідні рівняння реакцій.

І варіант                                           II варіант

а) Fe(OH)2= FeO + H2O;               a) Mg+ S -> MgS;

б) Si+O2=SiO2;                         б) 2Н2О2=2H2O+O2;

в) 3Mg+ N2=Mg3N2;                   в) H2+O2 = H2O2

г) 2КСlO3= 2KCl+3O2.               г) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

Завдання 6. Виділіть і підкресліть рівняння каталітичної реакції.

І варіант                                           II варіант

г) 2КСlO3= 2KCl+3O2.                  б) 2Н2О2=2H2O+O2;

III рівень

Завдання 7. Допишіть формули і складіть відповідні рівняння реакцій, вкажіть типи.

І варіант                                                      II варіант

а) С2Н4+ 3O2=2CO2+2H2O           а) СаСO3=СаО+CO2;

б) H2SiO3=SiO2 +H2O;                    б) CS2 + 3O2 = CO2+2SO2;

в) Hg+ S=HgS;                              в) 2Pb + Cl2=2PbCl;

г) NH4OH= NH3+H2O.                     г) 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O+CO2

Типи реакцій:

а) горіння складних речовин;             а) розкладу;

б) розкладу;                                  б) горіння складних речовин;

в) сполучення;                               в) сполучення;

г) розкладу.                                   г) розкладу.

Завдання 8. Оберіть самостійно один з продуктів реакцій завдання 7 та обчисліть масові частки елементів. 

Дано: СаО                   Знайти: W(Са)-?  W(О)-?

Розв'язання. 

Масову частку кальцію обчислюємо за формулою W(Са)=(Ar(Са)/Mr(СаО))•100%.

Аr(Са)=40                 Аr(О)=16 

Mr(СаО)=Ar(Са)+Ar(О)=40+16=56

w(Са)=(40:56)•100%=0,714•100%=71,4%

Масову частку оксигену обчислюємо математично

 w(О)=100% - w(Са)= 100%-71,4%=28,6%

    або

за формулою W(О)=(Ar(О)/Mr(СаО))•100%

     w(О)=(16:56)•100%=0,286•100%=28,6%

Відповідь: w(Са)=71,4%; w(О)=28,6%  

IV рівень

 Завдання 9. Складіть рівняння реакцій горіння складних речовин: етину (С2Н2), дигідрогенсульфіду (H2S), фосфіну (РН3), карбон(ІІ) оксиду (CO) та окиснення міді, вольфраму, молібдену. Поясніть подібність та відмінність реакцій горіння й окиснення.

2Н2+5О2=2Н2О+4СО2

2H2S+O2=2S+2H2O (нестача О2)

   або

2H2S+3O2=2SO2+2H2O (надлишок О2)

4PH3+3O2=2P2O3+6H2

CO+O2=CO2

2Cu+O2=2Cu2O

2W+3O2=2WO3

2Mo+3O2=2MoO3

Подібність: обидва процеси відбуваються за участю кисню. 

Відмінність: Під час горіння виділяється велика кількість теплоти та з'являється полум'я. Окиснення відбувається повільно, та може не супроводжуватися полум'ям. 

Завдання 10. Напишіть по 2-3 рівняння реакцій сполучення та розкладу. Поясніть, у чому полягає суть цих перетворень.

Приклади рівнянь реакцій сполучення.

1. CO+O2=CO2; 

2. Mg+ S -> MgS; 

3. 2Са+О2=2СаО.

Реакція сполучення – це реакція, під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина.

Приклади рівняння реакцій розкладу.

1. 2КСlO3= 2KCl+3O2

2. 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

3. NH4OH= NH3+H2O.

Реакція розкладу – це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві або кілька нових речовин.

 

 

 

 

  • Даша
    love цей сайт!!!
    20 квітня 2015 16:12