Самостійна робота. Хімічні властивості заліза.

І та II рівні

Завдання 1. Перетворіть подані вище схеми у рівняння реакцій.

3Fe+2O2 = Fe3O4

Fe + S = FeS

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

4Fe + 3N2 = 2Fe2N3

3Fe + C = Fe3C

Завдання 2. Оберіть самостійно один з продуктів реакцій із завдання 1 та обчисліть масову частку Феруму в ньому.

Дано: FeS  Знайти: w(Fe)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(FeS)=Ar(Fe)+Ar(S)=56+32=88

Обчислюємо масову частку Феруму у сполуці.

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeS)=56:88=0,63 або 63%

Відповідь. 0,63 або 63%.  

III рівень

Завдання 3. Поясніть, що, на ваш погляд, впливає на утворення різних продуктів реакцій під час взаємодії заліза з водою.

Умови проведення реакції.

1. 3Fe + 4H2O (пара) = Fe3O4 + 4H2

За звичайних умов ця реакція не проходить. Для її проведення треба розжарені ошурки пропустити через перегріту водяну пару при температурі 7000.

2. 4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3.

За звичайних умов у вологому середовищі за наявністю кисню.

Завдання 4. Обчисліть, у якій із сполук Феруму, ферум(ІІ) сульфіді (FeS) чи піриті (FeS2), масова частка елемента є більшою.

Дано: FeS, FeS2   Знайти: w(Fe)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(FeS)=Ar(Fe)+Ar(S)=56+32=88

Mr(FeS2)=Ar(Fe)+2Ar(S)=56+232=120

Обчислюємо масову частку Феруму у сполуці FeS.

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeS)=56:88=0,63 або 63%

Обчислюємо масову частку Феруму у сполуці FeS2.

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeS)=56:120=0,46 або 46%

Відповідь. масова частка Феруму більша у сполуці Ферум (ІІ) сульфіді.  

IV рівень

Завдання 5. Обчисліть кількісний склад сполуки та напишіть її формулу за такими даними: масова частка Феруму становить 36,85%, сульфуру - 31,05% і Оксиген.

Дано:  w(Fe)=36,85%, w(S)=31,05%  Знайти: формулу сполуки FexSyOz- ?

Розв’язання:

Обчислюємо масову частку Оксигену.

w(0)=100% - (36,85%+31,05%) = 32,1%

Знаходимо формулу сполуки.

Позначимо число атомів Феруму через х, Сульфуру - у, Оксигену - z.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто

x:y:z=w(Fe)/Ar(Fe):w(S)/Ar(S):w(O)/Ar(O)=36,85/56:31,05/32:32,1/16=0,65:0,97:2,00

Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (0,65) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:y:z=0,65/0,65:0,97/0,65:2,00/0,65=1:1:3

Отже, формула сполуки FeSO3.

Відповідь: формула сполуки FeSO3.