Домашнє завдання. Хімічні властивості заліза.

І та II рівні

Завдання 1. Складіть формули сполук Феруму за валентністю атомів. Прочитайте формули.

I варіант

FeCl2- Ферум-хлор-2;

Fe2O- Ферум-2-о-3;

Fe(OH)- Ферум-о-аш-двічі; 

Fe(NО3)- Ферум-ен-о-3-тричі;

K2FeО- Калій-2-ферум-о-4.

II варіант.

FeS - Ферум-ес;

FeCl3 - Ферум-хлор-3;

Fe(CN)2 - Ферум-це-ен-двічі;

Fe(OH)3 - Ферум-о-аш-тричі;

Fe2(SО4)3 - Ферум-2-ес-о-4-тричі.

Завдання 2. Поясніть, за яких умов залізо взаємодіє з киснем і сіркою. Напишіть рівняння реакцій.

За підвищеної температури.

3Fe + 2O2=Fe3O4

Fe + S = FeS

Ill рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння взаємодії заліза з неметалами: сіркою, хлором, азотом. Назвіть продукти реакцій, якщо сполуки металів з Сульфуром називають сульфідами, з Хлором - хлоридами, з Нітрогеном - нітридами.

Fe + S = FeS - Ферум (ІІ) сульфід;

Fe + Cl2 = FeCl3 - Ферум (ІІІ) хлорид;

Fe + N2 = Fe2N3 - Ферум (ІІІ) нітрид.

Завдання 4. Обчисліть, у якій із сполук, ферум(ІІ) хлориді чи ферум(ІІІ) хлориді, масова частка Феруму є меншою.

Дано: FeCl2, Fe2Cl3.  Знайти: w(Fe)-? 

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2Ar(Cl)=56+2•35,5=127

Mr(Fe2Cl3)=2Ar(Fe)+3Ar(Cl)=112+106,5=218,5

Обчислюємо масові частки.

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeCl2)=56:127=3:98=0,44 або 44%

w(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2Cl3)=112:218,5=0,51 або 51% 

Відповідь: масова частка Феруму у сполуці Ферум (ІІ) хлориді.  

IV рівень

 

Завдання 5. Напишіть рівняння реакцій взаємодії заліза з водяною парою та окиснення його на повітрі у вологому середовищі. Зробіть відповідний висновок.

1. 3Fe + 4H2O (пара) = Fe3O4 + 4H2

За звичайних умов ця реакція не проходить. Для її проведення треба розжарені ошурки пропустити через перегріту водяну пару при температурі 7000.

2. 4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3.

За звичайних умов у вологому середовищі за наявністю кисню.

Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми: KMnO4 -> O2 -> Fe3O4+H2-> Fe->FeS. 

2KMnO4=K2MnO4 + MnO2 + O2

2O2 + 3Fe = Fe3O4

Fe3O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O

Fe + S = FeS