Домашня контрольна робота.

Узагальнення знань з теми "Прості речовини. Метали і неметали".

І рівень

1. Поставте коефіцієнти у реакціях добування кисню:

а) 2H2O2=2H2O+O2; б) 2KMnO4= К2МnO4+МnО2+O2.

2.Напишіть, які відомості про Оксиген можна дістати з однієї клітинки періодичної системи.

Хімічний символ О, порядковий номер 8, заряд ядра +8, відносна атомна маса Аr(О)=16, період 2 малий, група VІ головна.

3.Сформулюйте визначення реакцій сполучення.

Реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина називаються реакціями сполучення.

4.Обчисліть масову частку Феруму у ферум(ІІІ) оксиді за формулою:

w =   n Ar(Fe) 100%

       Mr(Fe2O3)

Аr(Fe)=56;   Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=2•56+3•16=160;

w(Fe)=(2•56:160)•100%=0,7•100%=70%.

Відповідь: w(Fe)=70%  

II рівень

1.Назвіть оксиди за їх формулами: K2O, Сг2O3, СгO3.

Калій оксид, хром (ІІ) оксид, хром (VI) оксид. 

2.Назвіть елемент 26 та вкажіть його розташування у періодичній системі й відносну атомну масу.

Ферум Fe -  4 період великий, група VIII побічна, відносна атомна маса Ar(Fe)=56.

3.Поставте коефіцієнти та вкажіть тип реакцій:

а) 2HgO = 2Hg + O2 - реакція розкладу;

б) 4FeO + O2= 2Fe2O3 - реакція сполучення;

в) 2Fe + 3Сl2 =2 FeCl3 - реакція сполучення.

4.Опишіть фізіологічну дію Феруму.

 Залазо входить до складу гемоглобіну крові, що відповідає за транспортування кисню по всьому організму. Недостатня кількість цього елементу у крові викликає важке захворювання - анемію (недокрів'я), при якому людина відчуває слабкість та запаморочення. Запас Феруму потрібно поповнювати продуктами, що містять його в достатній кількості: яблука, виноград, гранати, вишні, гречані крупи, м'ясо кроля та індички.

5.Обчисліть масову частку Оксигену в калій перманганаті КМпО4.

Дано: КМпО4                  Знайти: w(O)-?

Розв'язання:  обчислюємо за формулою W(O)=(4Ar(O)/Mr(КМпО4))•100%.

Аr(O)=16

Mr(КМпО4)=Ar(К)+Ar(Мп)+4Ar(О)=39+55+4•16=158

w(O)=(4•16:158)•100%=0,405•100%=40.5%

Відповідь: w(O)=40,5%  

III рівень

1.Установіть відповідність між формулами та назвами оксидів.

A. МпО2.        1. Ферум(ІІ) оксид.

Б. К2О.          2. Манган(ІІ) оксид.

B. FeO.          3. Ферум(ІІІ) оксид.

Г. Fe2О3.        4. Калій оксид.

                   5. Манган(ІV) оксид.

 A   5 
 Б  4
 В  1
 Г  3

2.Охарактеризуйте Ферум за місцем у періодичній системі, використовуючи алгоритм:

а) хімічний символ:  Fe

б) період, група, підгрупа: 4 період, VIII група, побічна підгрупа;

в) відносна атомна маса: Ar(Fe)=56;

г) валентність у сполуках:   ІІ або ІІІ;

ґ) назва простої речовини:  залізо;

д) агрегатний стан за звичайних умов: у  твердому стані; 

е) фізичні властивості: метал сірого кольору, має блиск, твердий, пластичний, легко намагнічується, не розчиняється у воді, електропровідний,теплопровідний.

3.Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти, підкресліть реакцію добування кисню.

а) 2КСlO3= 2КСl+3O2 ( кисень добувають з бертолетової солі КСlO3  при наявності каталізатора MnO2та нагріванні);

б) 4Р+5O2=2P2O5;  

в) 4Fe + 6Н2O + 3O2↑ = 4Fe(OH)3;

г) 3Fe + 4Н2O = Fe3O4 + 4Н2↑, де Fe3O4  - це FeO • Fe2O3 

4.Охарактеризуйте значення кисню для живих організмів.

5.Обчисліть масові частки Феруму та Оксигену у ферум(ІІІ) сульфаті Fe2(SО4)3. 

Дано: Fe2(SО4)3                  Знайти: w(Fe)-? w(O)-? 

Розв'язання:  

Обчислюємо масову частку Феруму у сполуці за формулою w(Fe)=(2Ar(Fe)/Mr(Fe2(SО4)3))•100%.

Обчислюємо масову частку Оксигену у сполуці за формулою w(O)=(12Ar(O)/Mr(Fe2(SО4)3))•100%

Аr(O)=16                              Ar(Fe)=56

Mr(Fe2(SО4)3) =2Ar(Fe)+3Ar(S)+12Ar(О) =2•56+3•32+12•16 =112+96+192=400

w(Fe)=(2•56:400)•100%=0,28•100%=28%

w(O)=(12•16:400)•100%=0,48•100%=48%

Відповідь: w(Fe)=28%, w(O)=48%  

IV рівень

1.Напишіть рівняння реакцій горіння: а) етену (С2H4,); 6) фосфору; в) карбон (ІV), г) сульфіду (CS2). Чим відрізняються реакції горіння і повільного окиснення?

а) C2H4 +3O2 = 2CO2+2H2O

6) 4P + 5O2= 2P2O5

в) C + O2 =CO2

Під час горіння виділяється велика кількість теплоти та з'являється полум'я. Окиснення відбувається повільно, та може не супроводжуватися полум'ям.

2.Запропонуйте приклад каталітичної реакції добування кисню. Поясніть роль каталізатора.

 2КСlO3= 2КСl+3O2 

Кисень добувають з бертолетової солі КСlO3  при наявності каталізатора MnO2 та нагріванні.

Каталізатор - це речовина, що змінює швидкість реакції, але сама в результаті реакції не витрачається і не змінюється.

3.Наведіть приклади не менше двох реакцій розкладу та сполучення, використовуючи вивчені вами прості речовини кисень і залізо.

Реакції розкладу: 

1. 2КСlO3= 2КСl+3O2 

2. 2Н2O = 2H2+ O2

3. 2KMnO4=K2MnO4 + MnO2 + O2

4. 2H2O2=2H2O+O2;

Реакції сполучення: 

1. 4Fe + 6Н2O + 3O2↑ = 4Fe(OH)3 - утворення іржі.

2. С+О2=СО2

3. 2Fe + 3O2 = Fe3O4, де Fe3O4  - це FeO • Fe2O3 

4. S + O2 = SO2

4.Порівняйте Оксиген і Ферум за розташуванням у періодичній системі та кисень і залізо за фізичними властивостями.

Оксиген  - хімічний символ О, порядковий номер 8, заряд ядра +8, відносна атомна маса Аr(О)=16, період 2 малий, група VІ головна. Фізичні властивості: газ без кольору, без запаху, без смаку, важчий за повітря, малорозчинний у воді.  Ферум - хімічний символ Fe, порядковий номер 26, заряд ядра +26, відносна атомна маса Аr(Fe)=56, період 4 великий, група VІІІ побічна. Фізичні властивості: метал сірого кольору, має блиск, пластичний, тугоплавкий, намагнічується, не розчиняється у воді.                                  

5.Виведіть хімічну формулу іржі, якщо відомо, що масова частка Феруму становить 52,34%, Оксигену - 44,86% і Гідроген.

Дано:  w(Fe)=52,34%, w(O)=44,86%  Знайти: формулу сполуки FexOyHz- ?

Розв’язання:

Обчислюємо масову частку Гідрогену.

w(H)=100% - (52,34%+44,86%) = 2,8%

Знаходимо формулу сполуки.

Позначимо число атомів Феруму через х, Оксигену - у, Гідрогену - z.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто

x:y:z=w(Fe)/Ar(Fe):w(O)/Ar(O):w(H)/Ar(H)=52,34/56:44,86/16:2,8/1=0,93:2,8:2,8

Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (0,93) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:y:z=0,93/0,93:2,8/0,93:2,8/0,93=1:3:3

Отримали Fe1O3H3. Отже, формула сполуки Fe(OH)3

Відповідь: хімічна формула іржі Fe(OH)3.