Домашня контрольна робота. Складання формул сполук за валентністю елементів.

І рівень

1. Підкресліть однією рискою символи металічних елементів, двома - неметалічних: Вг, Аu, Zп, Н, К, S, Sі, Sп.

Вг, Аu, Zп, Н, К, S, Sі, Sп.

2. Поясніть, що означають записи: O3,2Н2O, 3S8, Р2O5.

O3 - 1 молекула озону.

2O, - 2 молекули води.

3S8 - 3 молекули сірки.

Р2O5 - 1 формульна одиниця оксиду фосфору.

3. Сформулюйте визначення: а) періоду; б) групи та вкажіть на їхню кількість у періодичній системі.

а) Періоди - горизонтальні ряди хімічних елементів, розташованих у порядку зростання їх атомних мас, що починаються лужними і закінчуються інертними елементами. Кількість періодів 7.

б) Групи - вертикальні стовпці хімічних елементів, утворені внаслідок розташування періодів один під одним.  Кількість груп - 7.

4. Опишіть, яку інформацію можна отримати з кожної клітинки періодичн системи.

Можна отримати таку інформацію:

символ хімічного елемента,

назву хімічного елемента,

назву простої речовини,

порядковий номер,

заряд ядра атома,

число електронів,

число протонів,

відносну атомну масу. 

5. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук: СаО, SіО2, NH3, H2O.

II II     IV II     VI II     I   II

СаО,     SіО2,     NH3,     H2O.

6. Складіть формули речовин за валентністю атомів елементів: КО, РО, РН.

К2О, Р2О5, РН3 

Пригадаймо. Вища валентність хімічного елемента у сполуках з Оксигеном співпадає з номером групи, в якому розміщений хімічний елемент, а значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розташований.  Валентність  P у сполуці з Гідрогеном  ІІІбо 8 -5=3.

 II рівень

1. Назвіть структурні частинки речовин та сформулюйте їх визначення.

Атоми, молекули, йони.

Атоми - хімічно неподільні електро-нейтральні частинки речовини, що складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Молекули - найменші частинки речовини, що зберігають свої властивості.

Йони - позитивно або негативно заряджені частинки речовини.

2. Напишіть символи хімічних елементів за їх назвами й підкресліть однією рискою металічні елементи, двома - неметалічні: Нітроген, Плюмбум, Оксиген, Силіцій, Магній, Цинк, Карбон, Калій.

N, Pb, O, Si, Mg, Zn, C, K.

3. Знайдіть у періодичній системі елемент Фосфор та опишіть його за поданим алгоритмом: а) номер періоду, малий чи великий період; б) номер групи, головна чи побічна підгрупа; в) порядковий номер; г) хімічний символ; ґ) відносна атомна маса.

a) 3 період, малий.

б) V група, головна підгрупа.

в) 15;

г) Р;

ґ) Ar(P)= 31.

4. Складіть формули речовин за валентністю елементів: FeS, ZnCl, AlO, CaN

Fe2S3, ZnCl2, Al2O3, Ca3N2.

5. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук: СгO3,Сu2O, Fе2O3,SiН4,РН3.

VI  II           I  II       III  II        IV  I          III  I

СгO3,          Сu2O,       Fе2O3,       SiН4,          РН3.

III рівень

1. Наведіть приклади простих і складних речовин (не менше ніж по дві) та поясніть, чим відрізняються вони за складом.

Прості речовини: кисень, водень.

Складні речовини: натрій хлорид (кухонна сіль), вода.

Атоми елементів мають здатність сполучатися між собою, утворюючи речовини. До складу речовини можуть входити атоми одного або двох чи більше хімічних елементів. Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента, а складні - утворені атомами двох і більше елементів.

2. Порівняйте фізичні властивості заліза та сірки.

Фізичні властивості Залізо Сірка
1. Колір сріблясто-сірий жовтий
2. Блиск металічний немає

3. Густина (більша

чи  менша на 1 г/см3)

більша більша
4. Розчиннівст у воді не розчиняється не розчиняється
5. Теплопровідність так ні
6. Електропровідність так ні
Агрегатний стан твердий твердий

3. Виберіть один металічний елемент та охарактеризуйте його на основі розташування у періодичній системі.

4.Складіть формули сполук елементів II періоду (Lі-N) з Оксигеном. Як змінюється валентність атомів елементів зліва направо?

Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O5

Вища валентність хімічного елемента у сполуках з Оксигеном співпадає з номером групи, в якому розміщений хімічний елемент. Зростає зліва направо 

5.Назвіть два елемента головної підгрупи V групи та складіть формули цих елементів з Гідрогеном.

Фосфор (P), Нітроген (N).

PH3, NH3.

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розташований.  Валентність  P i N ІІІбо 8-5=3.

IV рівень

1. Подайте схемою відому вам класифікацію речовин.

2. Виберіть металічний і неметалічний елементи, що входять до одного періоду, та охарактеризуйте їх за розташуванням у періодичній системі.

3.Напишіть формули сполук, утворених елементами з порядковими номерами 5, 12, 15, 29, 25, 56, 19, 26 з Оксигеном.

B2O3, MgO, P2O5, Cu2O, Mn2O7, BaO, K2O, Fe2O3 або FeO.

 

Пригадаймо. Вища валентність хімічного елемента у сполуках з Оксигеном співпадає з номером групи, в якому розміщений хімічний елемент.

4.Напишіть формули сполук, утворених елементами з порядковими номерами 6, 14, 17, 15, 8, 16, 9, 17, 35 з Гідрогеном. Виявіть закономірність, характерну для окремих груп елементів.

CH4, SiH4, HCl, PH3, H2O, H2S, HF, HCl, HBr. Зверніть увагу: символи елементів VII групи у формулах сполук з Гідрогеном завжди записують на першому місці.

Пригадаймо. Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розміщений. 

5.Складіть формули складних речовин за валентністю груп атомів, поданих у таблиці.

І варіант                                                  II варіант

Складові

част. речов.

K Mg Al

Складові

част. речов.

Na Ba Cr (III)
OH (I) KOH Mg(OH)2 Al(OH)3 OH (I) NaOH Ba(OH)2 Cr(OH)3
NO3 (I) KNO3 Mg(NO3)2 AL(NO3)3 NO3 (I) NaNO3 Ba(NO3)2 Cr(NO3)3
SO4 (II) K2SO4 MgSO4 Al2(SO4)3 SO4 (II) Na2SO4 BaSO4 Cr2(SO4)3
CO3 (II) K2CO3 MgCO3 Al2(CO3)3 CO3 (II) Na2CO3 BaCO3 Cr2(CO3)3
PO4 (III) K3PO4 Mg3(PO4)2 AlPO4 PO4 (III) Na3PO4 Ba3(PO4)2 CrPO4