Домашнє завдання. Порівняльна характеристика галогенів.

І рівень

1. Виділіть металічні елементи з даного переліку елементів, поданих символами:

С, S, Na, , Р, Li, Mg Sі, Н, К, Нg N. СІ, підкресливши їх однією рискою.

2. Напишіть формули простих речовин, утворених галогенами, прочитайте формули.

F2    Cl2    Br2     I2     

3. Укажіть, в якому ряді сполук є тільки формули оксидів лужних елементів:

A. ZnO,К2O,FeO.   Б. Na2O,Li2O ,Rb2O. В. Ag2O ,Na2O ,Cu2O. Г. Cs2O ,Hg2O, CaO.

Відповідь:   Б    

4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії натрію та калію з воднем. Назвіть утворені сполуки.

2Na+H2=Na2H2 - натрій гідрид

2K+H2=K2H2 - калій гідрид

II рівень

5. Виділіть металічні та неметалічні елементи з даного переліку елементів, поданих символами:

2п, Sі, Rb, , As, Са, Вг, F, Fг, Ag, Аг, Ва, Сl, Хе. Підкресліть металічні елементи однією, а неметалічні - двома рисками.

6. Перелічіть основні фізичні властивості лужних металів.

1) дуже м'які метали;

2) легко ріжуться ножем;

3) на зрізі мають металічний блиск, який на повітрі зникає внаслідок окиснення;

4) зберігаються під шаром гасу.

7. Наведіть приклади формул оксидів, утворених металічними елементами, та дайте їм назви.

K2O - калій оксид

CaO - кальцій оксид

Li2O - літій оксид

Fe2O3 - ферум (ІІІ) оксид

MgO - магній оксид.

8. Напишіть рівняння реакцій нейтралізації лугів кислотами:

а) NaOH+НCl = NaCl+H2O; б) КОН + НNO3=KNO3+H2O; 

в) 2LiОН + Н2SO4 =  Li2SO4+2H2O; г) 3NaОН + Н3РO4=Na3PO4+3H2O.

III рівень

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій. Укажіть суму всіх коефіцієнтів:

A. Н3РO4 + 2LiOH->    1. LiH2PO4+H2O.

Б. 2Na+Cl2 ->            2. 2КСl + Н2O.

B. К2О + 2НСl ->        3.Li3PO4+3H2O

                              4. 2NaСl.

A 3
Б 4
B 2

A. Н3РO4 + 2LiOH->Li3PO4+3H2O

Б. 2Na+Cl2 = 2NaСl

B. К2О + 2НСl=2КСl + Н2O.

10. Порівняйте, чим подібні та відмінні за властивостями натрій та калій.

Подібні:

Однакові фізичні властивості:

1. Дуже м'які метали.

2. Легко ріжуться ножем.

3. На зрізі мають металічний блиск, який на повітрі зникає внаслідок окиснення.

4. Зберігаються під шаром гасу.

Однакові хімічні властивості:

1. Луги, група хімічно найактивніших металів.

2. У сполуках - одновалентні

3. Утворюють основні оксиди. Загальна формула Е2О       

4. Загальна формула гідроксидів ЕОН, сильно виражені властивості основ: розчинні у воді, мильні на дотик, змінюють забарвлення індикаторів.

5. Лужні метали легко реагують з киснем та водою.

Відмінні. 

1. Відносна атомна маса калію 39, а натрію - 23.

2. Калій активніший за натрій, бо активність посилюється із зростанням відносної атомної маси.

IV рівень

11. Запропонуйте план дослідження продуктів реакції взаємодії натрію з водою. Відповідь аргументуйте.

 2Na+2H2O=2NaOH+H2

Продуктами реакції є натрій гідроксид (луг) і водень.

12. На лужний метал масою 36,8 г подіяли надлишком води. Виділився газ об’ємом 17,92 л (н.у.). Визначіть, який метал прореагував. Напишіть рівняння реакції.

Дано: E - лужний елемент, m(E)=36,8 г, V(H2)=17,92 л Знайти: лужний метал Е- 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що загальна формула гідроксидів лужних металів має вигляд ЕОН.

 

   36,8 г                                 17,92 л

    2Е       +   2H2О = 2ЕОН  + H2

    х г                                   22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль шуканого лужного металу Е з виділенням 1 моль водню H(1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.)

У рівнянні реакції під формулою Е записуємо х г, а під H2 - 22,4 л 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

36,8 г / х г = 17,92 л / 22,4 л, звідси х=36,8 г • 22,4 л/ 17,92 л=46 г.

Ми отримали, що маса 2 моль шуканого лужного елемента дорівнює 46 г, тоді маса 1 моль буде дорівнювати 23 г, тобто молярна маса шуканого лужного металу М(Е)=23 г/моль. Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=23.

Отже, шуканий лужний мутал натрій Na.

Рівняння реакції матиме вигляд:

2Na+2H2О=2NaОН+H2

ІІ спосіб.

Беручи до уваги те, що елемент лужний і загальна формула гідроксидів має вигляд записуємо рівняння реакції:  2Е+2H2О = 2ЕОН+H2

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 17,92л за формулою y=V/Vм, де Vм-постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

y(Н2)=17,92л:22,4л/моль =0,8 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль лужного металу Е з виділенням 1 моль водню H, кількість речовини лужного металу є у два рази більшою за кількість речовини водню, тому y(Е)=1,6 моль.

Обчислимо молярну масу лужного металу.

З формули y=m/M знаходимо M=m/y.

M=36,8 г : 1,6 моль=23 г/моль. 

Оскільки  М г/моль=Mr, отримуємо молекулярна маса Mr(E)=23. 

Отже, шуканий лужний метал натрій Na.

Рівняння реакції матиме вигляд:

2Na+2H2О=2NaОН+H2

Відповідь:   натрій, рівняння реакції:  2Na+2H2О=2NaОН+H2.