Домашнє завдання. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

1. Чому, на вашу думку, берилій гідроксид та алюміній гідроксид у таблиці, поданій у зошиті, відображено двома формулами? Це амфотерні гідроксиди, що мають здатність проявляти подвійні хімічні властивості: основні і кислотні.

2. Напишіть рівняння взаємодії берилій гідроксиду з лугом та кислотою. Назвіть речовини.

а) Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O - утворилися сіль натрій берилат і вода

б) Be(OH)2+H2SO4=BeSO4+2H2O - утворилися сіль берилій сульфат і вода.

3. Позначте, в якому випадку спостерігається посилення неметалічних властивостей елементів:

А. С - N - О. Б. N - Р - Аs. В. С - Si - Gе. Г. S - Р - Si. Відповідь:    А  .

4. Позначте, в яких двох випадках спостерігається посилення кислотних властивостей водних розчинів летких сполук неметалів з Гідрогеном:

А. СН4 - NH3 - Н2O . Б.HF - Н2O - NH3. В. SiH4 - РН3 - Н2S.

Г. NaH - МgН - АlН3. Відповідь: __A_В___ .

5. Позначте у попередньому завданні низку сполук, які не містять летких сполук неметалів з Гідрогеном. Відповідь:__Г_

І та II рівні

6. Обчисліть та позначте масу осаду, що утворився від взаємодії натрій гідроксиду масою 4 г з надлишком розчину купрум(ІІ) хлориду.

А. 9,8 г. Б. 4,9 г. В. 49 г. Г. 98 г. Відповідь:__Б__ .

Дано: m(NaOH)=4 г. Знайти: m(Cu(OH)2)-?  

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       4 г                                           x г                       

     2NaOH    + CuCl2  =  2NaCl + Cu(OH)2    

       80 г                                          98 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль  натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль  Cu(OH)і масу 2 моль NaOH.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+2•1=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40M(NaOH)=40 г/моль.

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г..

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

4 г / 80 г= х г / 98 г, звідси х=4 г•98 г/ 80 г=4,9 г.

Відповідь: m(Cu(OH)2)= 4,9 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: 2NaOH+CuCl2=2NaCl+Cu(OH)2   

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+2•1=98, M(Cu(OH)2)=98 г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40M(NaOH)=40 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду масою 4 г за формулою y=m/M.

y(NaOH)=4 г: 40 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль  натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2., кількість речовини купрум (ІІ) гідроксиду є у два рази меншою, тому  y(Cu(OH)2)=0,05 моль.

Обчислоюємо масу купрум (ІІ) гідроксиду кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=yM:

m(CuO)=0,05 моль•98 г/моль=4,9 г.

Відповідь:  m(Cu(OH)2)=4,9 г.

III рівень

7. Обчисліть та позначте масу і кількість речовини солі, що утвориться від взаємодії магній гідроксиду кількістю речовини 0,5 моль з надлишком розчину сульфатної кислоти.

А. 120 г; 1 моль. Б. ЗО г; 0,25 моль. В. 60 г; 0,5 моль. Г. 15 г; 0,125 моль. Відповідь:___В__ .

Дано: y(Mg(OH)2)=0,5 моль. Знайти: m(MgSO4)-?  y(MgSO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

    0,5 моль                         x г                       

     Mg(OH)2    + H2SO4  =  MgSO4 +   2H2O   

    1 моль                          120 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  магній гідроксиду Mg(OH)2 з утворенням 1 моль солі магній сульфату MgSO4.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) магній сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4Ar(O)=24+32+4•16=120,  

M(MgSO4)=120 г/моль. Маса 1 моль=120 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

0,5 моль / 1 моль = х г / 120 г, звідси х=0,5 моль•120 г/ 1 моль=60 г.

Обчислюємо кількість речовини магній сульфату масою 60 г за формулою y=m/M.

y(MgSO4)=60 г: 120 г/моль=0,5 моль

Відповідь: m(MgSO4)=60 г, y(MgSO4)=0,5 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

    0,5 моль                       x моль                       

     Mg(OH)2    + H2SO4  =  MgSO4       +  2H2O   

    1 моль                         1 моль                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  магній гідроксиду Mg(OH)2 з утворенням 1 моль солі магній сульфату MgSO4.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

0,5 моль / 1 моль = х моль / 1моль, звідси х=0,5 моль•1моль/ 1 моль=0,5 моль.

Обчислюємо масу магній сульфату кількістю речовини 0,5 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль=Мr, знаходимо масу m=yМ

Обчислюємо молярну масу.

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4Ar(O)=24+32+4•16=120, M(MgSO4)=120 г/моль.

m(MgSO4)=0,5 моль •120 г/моль=60 г

Відповідь: m(MgSO4)=60 г, y(MgSO4)=0,5 моль.

IV рівень

8. Обчисліть та позначте маси та кількості речовини продуктів реакції, якщо прореагували калій гідроксид з цинк гідроксидом кількістю речовини 0,1 моль.

A. 1,75 г, 0,01 моль; 0,36 г, 0,02 моль. Б. 35 г; 0,2 моль; 7,2 г, 0,2 моль.

B. 8,75 г, 0,05 моль; 1,8 г, 0,1 моль. Г. 17,5 г, 0,1 моль; 3,6 г, 0,2 моль.

Відповідь: ___Г__

Дано: y(Zn(OH)2)=0,1 моль. Знайти: m(K2ZnO2)-?  y(K2ZnO2)-? m(H2O)-?   y(H2O)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

                     0,1 моль         x г             y г                   

     2КOH    + Zn(OH)2  =  K2ZnO2 +       2H2O   

                     1 моль          175 г           36 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  цинк гідроксиду Zn(OH)2 з утворенням 1 моль солі калій цинкату K2ZnO2 і 2 моль води H2O

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль калій цинкату і масу 2 моль води.

Mr(K2ZnO2)=2Ar(K)+Ar(Zn)+2Ar(O)=2•39+65+2•16=175,  

M(K2ZnO2)=175 г/моль. Маса 1 моль=175 г.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.

Маса  1 моль=18г, а маса 2 моль=36 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції та розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси калій цинкату.

0,1 моль / 1 моль = х г / 175 г, звідси х=0,1 моль•175 г/ 1 моль=17,5 г.

Пропорція для обчислення маси води.

0,1 моль / 1 моль = у г / 36 г, звідси х=0,1 моль•36 г/ 1 моль=3,6 г.

Обчислюємо кількість речовини калій цинкату масою 17,5 г за формулою y=m/M.

y(K2ZnO2)=17,5 г: 175 г/моль=0,1 моль

Обчислюємо кількість речовини води масою 3,6 г за формулою y=m/M.

y(H2O)=3,6 г: 18 г/моль=0,2 моль

Відповідь: m(K2ZnO2)=17,5г; y(K2ZnO2)=0,1моль; m(H2O)=3,6г; y(H2O)=0,2 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

                     0,1 моль         x моль         y моль                  

     2КOH    + Zn(OH)2  =  K2ZnO2 +         2H2O   

                     1 моль          1моль          2 моль                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  цинк гідроксиду Zn(OH)2 з утворенням 1 моль солі калій цинкату K2ZnO2 і 2 моль води H2O

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції та розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини калій цинкату.

0,1 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х=0,1 моль•1 моль / 1 моль=0,1 моль.

Пропорція для обчислення кількості речовини води.

0,1 моль / 1 моль = у моль / 2 моль, звідси х=0,1 моль•2 моль/ 1 моль=0,2 моль.

Обчислюємо масу речовин.

З формули y=m/M, де г/моль = Mr, знаходимо масу m=yM.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) речовин.

Mr(K2ZnO2)=2Ar(K)+Ar(Zn)+2Ar(O)=2•39+65+2•16=175,  

M(K2ZnO2)=175 г/моль.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль. 

Обчислюємо масу калій цинкату кількістю речовини 0,1 моль.

y(K2ZnO2)=0,1 моль175 г/моль=17,5 г.

Обчислюємо масу води кількістю речовини 0,2 моль.

y(H2O)=0,2 моль18 г/моль=3,6 г.

Відповідь: m(K2ZnO2)=17,5г; y(K2ZnO2)=0,1моль; m(H2O)=3,6г; y(H2O)=0,2 моль.

 

 

  • Гість
    класний сайт
    9 лютого 2016 20:38