Домашнє завдання. Поняття про періоди та групи

1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.1. У періодах із зростанням відносних атомних мас елементів властивості змінюються

від основних через амфотерні до кислотних.

1.2. У групах розташовуються подібні за властивостями елементи.

1.3. Групи поділяються на підгрупи: а ) головні; б ) побічні

1.4. У головних підгрупах металічні властивості елементів посилюються 

зверху донизу.

1.5. Винесені внизу періодичної системи два ряди елементів - це лантаноїди і актиноїди.

2. Запишіть хімічні символи та порядкові номери елементів III періоду:

11 Na, 12 Mg, 13 Al, 14 Si, 15 P, 16 S, 17 Cl, 18 Ar.

3. Поясніть, з якими елементами у групі та періоді межує елемент з порядковим номером 13 і як змінюються властивості в:

а) групі: межує з бором B і скандієм Sc, а в підгрупі з бором B і галієм Ga; елементи подібні за властивостями й, відповідно, за будовою.

б) періоді: межує з магнієм Mg і силіцієм Si; металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються із зростанням відносної атомної маси.

4. Установіть відповідність розташування галогенів у періодичній системі із послабленням їхніх неметалічних властивостей:

А. І. Б. Сl. В. Вг. Г. F Відповідь:_Г Б В А .

Г.F Б.Cl  В.Br А.I

5. Установіть відповідність між назвою, порядковим номером елемента та номером періоду, в якому він розташований:

А. Сульфур.      1.15.       1.2.

Б. Рубідій.        2.16.        II. 3.

                     3. 37.       III. 5.

А. 2 ІІ
Б. 3 ІІІ

 

6. Установіть відповідність елементів їх положенню у періоді, підгрупі, групі:

                  Період       Підгрупа, група

А. Фосфор.     1. 3.          І. Головна підгрупа V групи.

Б. Аргентум.    2. 4.         II. Побічна підгрупа І групи.

                   3. 5.          III. Головна підгрупа VII групи.

                                   IV. Побічна підгрупа V групи.

А. 1 І
Б. 3 ІІ

 

7. Внаслідок взаємодії двовалентного металу масою 6 г з хлоридною кислотою, виділився водень кількістю речовини 0,25 моль. Обчисліть, який це метал.

 Дано: E - двовалентний елемент, m(E)=6 г, y(H2)=0,25 моль Знайти: двовалентний метал Е- 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що метал двовалентний  і формула солі матиме вигляд ЕCl2.

 

    6 г                             0,25 моль

    Е       +   2HCl = ЕCl2  + H2

    х г                             1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль шуканого двовалентного металу Е з виділенням 1 моль водню H

У рівнянні реакції під формулою Е записуємо х г, а під H- 1 моль

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6 г / х г = 0,25 моль / 1 моль, звідси х=6 г • 1 моль/ 0,25 моль=24 г.

Ми отримали, що маса 1 моль шуканого двовалентного елемента дорівнює 24 г, тобто молярна маса М(Е)=24 г/моль. Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=24. Отже, шуканий двовалентний елемент є магнієм Mg.

Рівняння реакції матиме вигляд:

  Mg+2HCl=MgCl2+H2

Відповідь:   магній  Mg.

ІІ спосіб

Беручи до уваги те, що елемент двовалентний  і формула солі матиме вигляд  ЕСl2 записуємо рівняння реакції:  Е+2HCl=ECl2+H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль двовалентного металу Е з виділенням 1 моль водню H, кількість речовини дввалентного металу і водню однакова, тому у)=0,25 моль.

Обчислимо молярну масу двовалентного металу.

З формули y=m/M знаходимо M=m/y.

M=6 г : 0,25 моль=24 г/моль. 

Оскільки  М г/моль=Mr, отримуємо молекулярна маса Mr(E)=24. 

Отже, шуканий двовалентний метал магній Mg.

Рівняння реакції матиме вигляд: 

Mg+2HCl=MgCl2+H2

Відповідь:   магній  Mg.

Для тих, хто хоче знати більше. Як перевірити правильність розв'язку задачі? 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магнію з виділенням 1 моль водню H, тобто кількість речовини магнію і водню повинна бути однаковою.

Перевіримо це.

За умовою задачі y(H2)=0,25 моль.

Обчислюємо кількість речовини магнію масою 6 г за формулою y=m/M, де М(Mg)=24 г/моль.

 y(Mg)=6 г : 24 г/моль=0,25 моль.