Самостійна робота (фронтальна). Склад атомних ядер, поняття про будову атома.

Завдання 1. Обчисліть число протонів та нейтронів у елементів, використовуючи періодичну систему:

І варіант              

5: B - бор, число протонів (порядковий номер) 5 і число нейтронів 6, бо 11-5=6.

13: Al - алюміній, число протонів (порядковий номер) 13 і число нейтронів 14, бо 27-13=14.

19: К - калій, число протонів (порядковий номер) 19 і число нейтронів 20, бо 39-19=20.

 II варіант

7: N - нітроген, число протонів (порядковий номер) 7 і число нейтронів 7, бо 14-7=7

9: F - флуор, число протонів (порядковий номер) 9 і число нейтронів 10, бо 19-9=10.

18: Ar - аргон, число протонів (порядковий номер) 18 і число нейтронів 22, бо 40-18=22.

Завдання 2. Позначте, що можна визначити в будові атома за порядковим номером елемента:

А. Число протонів. Б, Число нуклонів. В. Число електронів. Г. Число нейтронів.

Відповідь: __А_В_

Завдання 3. Позначте число електронів в електронній оболонці атома Мангану:

А. 55. Б. 36. В. ЗО. Г. 25. Відповідь:__Г_

Завдання 4. Позначте число протонів у ядрі атома Купруму:

А. 52. Б. 29. В. 64. Г. 62. Відповідь:___Б__

Завдання 5. Установіть відповідність між назвою, протонним числом та відносною атомною масою елемента:

А. Меркурій.      1.12.       1.55.

Б. Манган.         2.25.       II. 201.

                        3. 80.      III. 24.

А   3  ІІ
 Б  2  І

 

А. Меркурій, протонне число (порядковий номер) 80, відносна атомна маса Ar(Hg)=201

Б. Манган, протонне число (порядковий номер) 25, відносна атомна маса Ar(Mn)=55

Завдання 6. На двовалентний метал масою 6,5 г подіяли хлоридною кислотою. Виділився газ об’ємом 2,24 л. Який це метал?

Дано: E - двовалентний елемент, m(E)=6,5 г, V(H2)=2,24 л Знайти: двовалентний метал Е- 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що метал двовалентний  і формула солі матиме вигляд ЕCl2.

   6,5 г                             2,24 л

    Е       +   2HCl = ЕCl2  + H2

    х г                               22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль шуканого двовалентного металу Е з виділенням 1 моль водню H(1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.)

У рівнянні реакції під формулою Е записуємо х г, а під H- 22,4 л 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,5 г / х г = 2,24 л / 22,4 л, звідси х=6,5 г • 22,4 л/ 2,24 л= 65 г.

Ми отримали, що маса 1 моль шуканого двовалентного елемента дорівнює 65 г, тобто молярна маса М(Е)=65 г/моль. Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=65.

Отже, шуканий двовалентний елемент цинк Zn.

ІІ спосіб.

Беручи до уваги те, що елемент двовалентний  і формула солі матиме вигляд  ЕСl2 записуємо рівняння реакції:  Е+HCl=ECl2+H2

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 2,24л за формулою y=V/Vм, де Vм-постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

y(Н2)=2,24л:22,4л/моль =0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль двовалентного металу Е з виділенням 1 моль водню H, кількість речовини дввалентного металу і водню однакова, тому y(Е)=0,1моль.

Обчислимо молярну масу двовалентного металу.

З формули y=m/M знаходимо M=m/y.

M=6,5 г : 0,1 моль=65 г/моль. 

Оскільки  М г/моль=Mr, отримуємо молекулярна маса Mr(E)=65. 

 

Отже, шуканий двовалентний метал цинк Zn.

Відповідь:   цинк Zn.

Для тих, хто хоче знати більше. Як перевірити правильність розв'язку задачі? 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинку з виділенням 1 моль водню H, тобто кількість речовини цинку і водню повинна бути однаковою.

Перевіримо це.

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 2,24 л за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

y(H2)=2,24 л : 22,4 л/моль=0,1моль

Обчислюємо кількість речовини цинку масою 6,5 г за формулою y=m/M, де М(Zn)=65 г/моль.

 y(Zn)=6,5 г : 65 г/моль=0,1 моль.