Домашнє завдання. Склад атомних ядер, поняття про будову атома.

І та II рівні

1. Обчисліть число протонів та нейтронів в елементів 6,15, 26, 30, використовуючи періодичну систему.

6: С - карбон, число протонів (порядковий номер) 6, число нейтронів 6, бо 12-6=6.

15: Р - фосфор, число протонів (порядковий номер) 15, число нейтронів 16, бо 31-15=16.

26: Fe - ферум, число протонів (порядковий номер) 26, число нейтронів 30, бо 56-26=30.

30: Zn - цинк, число протонів (порядковий номер) 30, число нейтронів 35, бо 65-30=35.

2. Позначте число електронів в атомі Брому:

А. 80. Б. 70. В. 35. Г. 53. Відповідь:__В__

3. Напишіть формули оксидів та гідроксидів елементів 3 і 16. Укажіть характер цих сполук:

3: Li - літій, оксид Li2O - основний, гідроксид LiOH - луг.

16: S - сульфур, оксиди: SO2, SO3 - кислотні.

III рівень

4. Укажіть заряди ядер атомів Цинку і Брому:

А. 80 і 30. Б. 65 і 80. В. 35 і 65. Г. 30 і 35. Відповідь:__Г__

5. Укажіть кількість частинок в ядрі атома Феруму:

А. 25 нейтронів і 30 протонів. Б. 56 нейтронів і 26 протонів. В. 26 протонів і 30

нейтронів. Г. ЗО протонів і 26 нейтронів. Відповідь:_В___

Fe - ферум, число протонів (порядковий номер елемента) 26, число нейтронів 30, бо 56-26=30. 

6. На двовалентний метал масою 3,6 г подіяли надлишком сульфатної кислоти. Виділився газ об’ємом 3,36 л (н.у.). Який це метал? У якому періоді та групі він знаходиться?

Дано: m(E)=3,6 г, V(H2)=3,36 л 

Знайти: двовалентний метал Е-? Період-? Група - ?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що метал двовалентний  і формула солі матиме вигляд ЕSO4.

    3,6 г                                 3,36 л

    Е       +   H2SO4 = ЕSO4  + H2

    х г                                   22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль шуканого двовалентного металу Е з виділенням 1 моль водню H(1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.)

У рівнянні реакції під формулою Е записуємо х г, а під H- 22,4 л 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3,6 г / х г = 3,36 л / 22,4 л, звідси х=3,6 г • 22,4 л/ 3,36 л= 24 г.

Ми отримали, що маса 1 моль шуканого двовалентного металу дорівнює 24 г, тобто молярна маса М(Е)=24 г/моль. Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=24. Отже, шуканий двовалентний метал є магнієм Mg, знаходиться у 3 періоді та ІІ групі.

Відповідь:   магній Mg, 3 період, ІІ група.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що метал двовалентний  і формула солі матиме вигляд ЕSO4.

Е+H2SO4 = ЕSO4  + H2

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 3,36 л за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль.

y(Н2)=3,36 л : 22,4 л/моль=0,15 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль шуканого двовалентного металу Е з виділенням 1 моль водню H2 , кількість речовин є однаковою, тому  y(Е)= y(Н2)= 0,15 моль. 

З формули y=m/M знаходимо молярну масу невідомого металу М= m/ y. 

М(Е)=3,6 г : 0,15 моль = 24 г/моль. Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=24. Отже, шуканий двовалентний метал є магнієм Mg, знаходиться у 3 періоді та ІІ групі.

Відповідь.  магній Mg, 3 період, ІІ група.

IV рівень

7. На тривалентний метал масою 10,8 г подіяли сульфатною кислотою. Виділився газ об’ємом 13,44 л (н.у.). Який це метал? У якому періоді та групі він знаходиться? Обчисліть число протонів і нейтронів у ядрі.

Дано: m(E)=10,8 г, V(H2)=13,44 л 

Знайти: тривалентний метал Е-? Період-? Група-?

Число протонів-? Число нейтронів-?  

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що метал тривалентний  і формула солі матиме вигляд  Е2(SO4)3

    10,8 г                                       13,44 л

   2Е       +   3H2SO4 = Е2(SO4)3  + 3H2

    х г                                           67,2 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль шуканого тривалентного металу Е з виділенням 3 моль водню H(1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у., а 3 моль газу займуть у три рази більший об'єм, а саме: 67,2 л).

У рівнянні реакції під формулою Е записуємо х г, а під H- 67,2 л 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

10,8 г / х г = 13,44 л / 67,2 л, звідси х=10,8 г • 67,2 л/ 13,44 л= 54 г.

Ми отримали, що маса 2 моль шуканого тривалентного елемента дорівнює 54 г, тоді маса 1 моль шуканого тривалентного елемента буде у 2 рази меншою і дорівнюватиме 27 г, тобто молярна маса М(Е)=27 г/моль. Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=27. Отже, шуканий тривалентний елемент є алюмінієм Al, знаходиться у 3 періоді та ІІІ групі.

Число протонів (порядковий номер елемента) 13, число нейтронів 14, бо 27-13=14.

Відповідь: алюміній Al, 3 період, ІІІ група, число протонів 13, число нейтронів 14.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції. Враховуємо те, що метал тривалентний  і формула солі матиме вигляд  Е2(SO4)3:

2Е+3H2SO42(SO4)3+3H2

Обчислюємо кількість речовини водню об'ємом 13,44 л за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль.

y(Н2)=13,44 л : 22,4 л/моль=0,6 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль шуканого тривалентного металу Е з виділенням 3 моль водню H2, кількість речовини тривалентного металу є у 1,5 (2:3=1:1,5) рази меншою, тому y(Е)= y(Н2):1,5= 0,6 моль:1,5=0,4 моль. 

З формули y=m/M знаходимо молярну масу невідомого металу М= m/y. 

М(Е)=10,8 г : 0,4 моль = 27 г/моль.

Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Мr(Е)=27. Отже, шуканий тривалентний елемент є алюмінієм Al, знаходиться у 3 періоді та ІІІ групі.

Число протонів (порядковий номер елемента) 13, число нейтронів 14, бо 27-13=14.

Відповідь: алюміній Al, 3 період, ІІІ група, число протонів 13, число нейтронів 14.