Самостійна робота. Рух електронів в атомах. Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів.

I рівень

Завдання 1. Позначте елемент, який на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони:

А. В. Б. СІ. В. С. Г. Р. Відповідь:_В__ .

Електронна форма карбону 1s22s22p2 , тобто є два енергетичні рівні (позачені цифрами 1 і 2), на 1 рівні s-орбіталь  з двома електронами, на 2 рівні орбіталь s-підрівня з двома електронами і орбіталь р-підрівня з двома електронами, разом на 2 енергетичному рівні 4 електрони.

Завдання 2. Позначте вищий оксид елемента II періоду:

А. В2О3. Б. Na2O. В. СrO. Г. Вг2O7 Відповідь:__A___.

Із запропонованих оксидів тільки хімічний елемент бор В знаходиться у ІІ періоді.

Завдання 3. Укажіть максимальне число електронів на 2р-підрівні:

А. 2. Б. 12. В. 8. Г. 6. Відповідь:__Г__.

На другому енергетичному рівні є дві орбіталі форми s i p, на яких є разом 8 електронів, з них орбіталь s-підрівня має 2 електрони, а орбіталь р-підрівня має 6 електронів.

II рівень

Завдання 4. Позначте два вищих оксиди другого і третього періодів:

А. СО2. Б. К2О. В. FеО. Г. SО3. Відповідь:__А_Г__.

Із запропонованих оксидів хімічний елемент карбон С знаходиться у 2 періоді і сульфур S - 3 періоді. 

Завдання 5. Укажіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном елемента головної підгрупи V групи, III періоду:

А. СН4 . Б. РН3,. В. Н2О. Г. НВг. Відповідь:___.

Елементом головної підгрупи V групи, III періоду є фосфор Р, тому формула леткої сполуки з гідрогеном РН3.

Завдання 6. Позначте максимальне число електронів однієї орбіталі:

А. Лише 1. Б. 2 з антипаралельними спінами. В. Лише 8. Г. 2 з паралельними спінами. Відповідь:__Б_.

III рівень

Завдання 7. Укажіть назву орбіталі сферичної форми:

А.f-орбіталь. Б. р-орбіталь. В. s-орбіталь. Г. d-орбіталь. Відповідь:__В_.

Завдання 8. Назвіть елементи, що мають такі електронні формули: Іs22s241s22s22p63s2:

А. С, Siі. Б. О, Мg. В. О, Аl. Г. S, Са. Відповідь:__Б___.

Завдання 9. Напишіть електронні формули елементів 6,9,15.

1s22s22p2, 1s22s22p5, 1s22s22p63s23p3

IV рівень

Завдання 10. Назвіть елементи, що мають такі електронні формули: 1s22s22, 1s22s263s21. Напишіть формули їхніх оксидів та гідроксидів, укажіть їх характер та підтвердіть рівняннями реакцій.

Карбон C , формули оксиду: СО2 - кислотний.

СО2+H2O=H2CO3

CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

CO2+CaO=CaCO3

Алюміній Al, формула оксиду  Al2O3 - амфотерний, формули гідроксиду Al(OH)3 - амфотерний.

Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O

Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O

Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O