Домашнє завдання

1. Визначте, використовуючи періодичну систему, який з елементів має таку будову атома. Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості цих елементів.

І варіант                      

• ) ) )                          

 2 8 2                         

Mg

з киснем: 2Mg+O2=2MgO 

з водою: Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2

II варіант

• ) ) ) )

2 8 8 1

K

з киснем: K+O2=K2

з водою: 2K+2H2O=2KOH+H2

2. Складіть електронні формули будови електронних оболонок атомів.

І варіант                       

Аl  , Sі, Р, S

Al )))         Si )))     P )))            S )))

   283          284       285             286

II варіант

С, N, О, F

C  ))         N  ))     O  ))         F  ))

   24            25        26           27

Охарактеризуйте зміну властивостей цих елементів.

Плавне нагромадження електронів на зовнішньому енергетичному рівні спричиняє плавну зміну амфотерних властивостей на неметалічні.

3. Розв’яжіть задачі.

І рівень

1. Обчисліть масову частку Нітрогену у леткій сполуці з Гідрогеном.

Дано: сполука NH3  Знайти: w(N)-? 

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+3•1=17

Обчислюємо масову частку.

w(N)=Ar(N)/Mr(NH3)=14/17=0,82

або, помноживши знайдене значення на 100%, одержимо 82% 

Відповідь: 0,82 або 82%.

II рівень

2. Масова частка Гідрогену у леткій сполуці чотиривалентного елемента - 25%Який це елемент?

Дано: летка сполука ЕH4w(H)=25% або 0,25. 

Знайти: елемент Е-? 

Розв'язання:

w(H)=4Ar(H)/Mr(ЕH4), за умоваю задачі  4Ar(H)/Mr(ЕH4)=0,25,

звідси Mr(ЕH4)=4Ar(H)/0,25=4•1/0,25=16.

Mr(ЕH4)=Ar(Е)+4Ar(H), Ar(Е)+4Ar(H)=16,

звідси Ar(Е)=16-4Ar(H)=16-4•1=12

Отже, шуканий елемент карбон С.

Перевірка: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. Валентність Е у сполуці IV, тому  8-x=4, x=8-4=4,  С - елемент 4 групи.

Відповідь: Карбон С.

III рівень

3. Густина за воднем вищого оксиду шестивалентного елемента - 40. Масова частка Оксигену в ньому - 60%. Який це елемент?

Дано: вищий оксид шестивалентного елемента EO3,

DН2(EO3)=40, W(O)=60% або 0,6  

Знайти: елемент Е-? 

Розв'язання:

За умовою задачі  DН2(EO3)=40, за визначенням  DН2(EO3)=Mr(ЕО3)/Mr(Н2

тому Mr(ЕО3)/Mr(Н2)=40, звідси Mr(ЕО3)=40Mr(H2)=40•2=80.

W(Е)=100%-W(О)=100%-60%=40% або 0,4  і  W(Е)=Аr(Е)/Mr(ЕО3),

Отримаємо Аr(Е)/Mr(ЕО3)=0,4, звідси Аr(Е)/80=0,4

Аr(Е)=0,4•80=32

Отже, шуканий елемент S Сульфур.

 

IV рівень

4. Двовалентний елемент масою 4 г окиснили, внаслідок чого утворився оксид масою 5,6 г. Який це елемент? Напишіть формули його оксиду та гідроксиду.

Дано: E - двовалентний елемент,

m(E)=4 г, m()=5,6 г. 

Знайти: Е-?   

Розв'язання.

І спосіб.

Обчислюємо масу кисню (за законом збереження маси речовин): 5,6 г - 4 г=1,6 г

Беручи до уваги те, що елемент двовалентний  і формула оксиду матиме вигляд  ЕO записуємо рівняння реакції

   4 г           1,6 г

  2Е       +   О2   =  2ЕО

   2х г        32 г                         

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль двовалентного елемента Е і 1 моль кисню О2.

Обчислюємо молярні маси речовин (М г/моль= Mr) й, відповідно, масу 2 моль двовалентного елемента і масу 1 моль кисню.

Mr(Е)=Ar(Е)=х, M(Е)г/моль.

Маса 1 моль = х г, а маса 2 моль = 2х г.

Mr(О2)= 2 Ar(О)= 216= 32,

M(О2)=32 г/моль, Маса 1 моль = 32 г.

Знайдені значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для знаходжкння молярної маси двовалентного елемента і розвязуємо її.

 4 г/2х г=1,6 г/32 г, х=4 г32 г/1,6г2г, х=40г.

Отримали, що маса 1 моль = 40 г, тобто М(Е) = 40 г/моль.

Знаємо, що Мг/моль=Мr, тому молекулярна маса Mr(Е)=40.

Отже, шуканий елемент кальцій Са.

Відповідь: кальцій Са, формула оксиду СаО, формула гідроксиду Са(ОН)2.

ІІ спосіб.

Беручи до уваги те, що елемент двовалентний  і формула оксиду матиме вигляд  ЕO записуємо рівняння реакції: 2Е+О2=2ЕО

Обчислюємо масу кисню (за законом збереження маси речовин): 5,6 г - 4 г=1,6 г

Обчислюємо кількість речовини кисню масою 1,6 г за формулою: y=m/М, де М г/моль= Mr.

Mr(O2)=2Ar(O)=2•16=32, M(O2)=32 г/моль

y(O2)=1,6г:32г/моль=0,05 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль шуканого двовалентного елемента Е з 1 моль кисню О2, кількість речовини двовалентного елемента у два рази більша, тому y(Е)= 2y(O2)= 2 0,05=0,1моль.

З формули y=m/М знаходимо молярну масу невідомого елемента М=m/y

M(Е)=4 г : 0,1 моль = 40 г/моль. 

Знаємо, що М г/моль=Мr, тому молекулярна маса Mr(Е)=40.

Отже, шуканий елемент кальцій Са.

Відповідь: кальцій Са, формула оксиду СаО, формула гідроксиду Са(ОН)2.