Домашнє завдання. Характеристика елементів за місцем у періодичній системі та будовою атома.

1. Визначіть елементи та охарактеризуйте за положенням у періодичній системі та будовою атома. Напишіть електронні формули та схеми розподілу електронів за енергетичними комірками.

а) • ) )              б)   ) ) )

     2 2                     2 8 4

а) Be берилій, +4, Ar=9, у другому періоді , у другому ряді, головній підгрупі ІІ групи,

+4 ) ) 

     2 2

9-4=5 нейтронів, 1s22s2, на зовнішньому рівні 2 електрони (2s2) спарені. Зовнішній рівень не завершений, бракує 6 електронів.

Лужноземельний метал, відповідає оксид ВеO, валентність - ІІ, основний.

Ве(OH)2 - основа, розчинна у воді.

Метали летких сполук з гідрогеном не утворюють.

Електронна формула 1s22s2

б) Si силіцій, +14, Ar=28, у третьому періоді , у третьому ряді, головній підгрупі ІV групи,

+14 ) ) )

      2 8 4

28-14=14 нейтронів, 1s22s22p63s23p2, на зовнішньому рівні 4 електрони (3s23p2) два спарені і два неспарені. Зовнішній рівень не завершений, бракує 4 електрони.

Неметал, відповідає оксид SiO2, валентність - ІV, кислотний.

H2SiO3 - кислота, оксигеновмісна, двоосновна (число атомів гідрогену в молекулі 2, тому двоосновна).

Летка сполука з гідрогеном SiH(правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-4=4, валентність силіцію 4).

Електронна формула 1s22s22p63s23p2

2. Укажіть елемент другого періоду, вищий оксид якого виражається загальною формулою R2O3:

А. Бром. Б. Бор. В. Карбон. Г. Алюміній. Відповідь:_Б_ .

3. Укажіть елемент третього періоду, що утворює летку сполуку з Гідрогеном ЕН:

А. Хлор. Б. Аргон. В. Сульфур. Г. Манган. Відповідь:_А___ .

4. Укажіть елемент третього періоду, який виявляє однакову валентність за Оксигеном та Гідрогеном:

А. Карбон. Б. Алюміній. В. Силіцій. Г. Фосфор. Відповідь:__Г__ .

P2O3, PH3

5. Укажіть елемент третього періоду, який виявляє однакову валентність у сполуках з металами та неметалами:

А. Хлор. Б. Флуор. В. Бром. Г. Карбон. Відповідь:_A__ .

З усіх перелічених елементів тільки Cl є елементом третього періоду.

6. Укажіть групу, в якій елементи розташовані в порядку зменшення їх атомного радіуса:

А. С, N. В.     Б. Р, S, Сl.     В. Na, К, Сu.     Г. N, Р, Аs. Відповідь:__________ .

7. (І та II рівні) Масова частка Оксигену в оксиді двовалентного металу - 40%. Визначте, який це метал. Напишіть формулу оксиду.

Дано: оксид двовалентного металу EO, W(O)=40% або 0,4  Знайти: метал Е-? 

Розв'язання:

За визначенням w(О)=Ar(О)/Mr(ЕО) і за умоваю задачі  w(О)=0,4, тому прирівняємо ліві і праві частини

рівностей, отримаємо Ar(О)/Mr(ЕО)=0,4, звідси Mr(ЕО)=Ar(О)/0,4=16/0,4=40.

За визначенням Mr(ЕО)=Ar(Е)+Ar(О) і знайшли, що Mr(ЕО)=40, тому знову прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: Ar(Е)+Ar(О)=40, звідси Ar(Е)=40-Ar(О)=40-16=24

Отже, шуканий елемент магній Mg.

Відповідь: MgO.

8. (III рівень) Відносна молекулярна маса оксиду п’ятивалентного елемента у 71 раз більша за відносну молекулярну масу водню. Масова частка Гідрогену у леткій сполуці - 8,83%. Визначте, який це елемент. Напишіть формули його оксиду та гідроксиду.

Дано: оксид п'ятивалентного металу E2O5Mr(E2O5)/Mr(H2)=71, W(H)=8,83% або 0,0883  Знайти: елемент Е-

Розв'язання:

Оскільки відомо, що оксид п'ятивалентного металу, тому для визначення елемента достатньо першої умови із запропонованих.

За умовою задачі Mr(E2O5)/Mr(H2)=71, тому Mr(E2O5)=71Mr(H2)=71•2=142.

Mr(E2O5)=2•Ar(E)+5•Ar(O); 2•Ar(E)+5•Ar(O)=142, звідси Ar(E)=(142-5•Ar(O)):2=(142-5•16):2=31

Отже, шуканий елемент Р фосфор.

Формула оксиду Р2О5

Формула гідроксиду (кислота) Н3РО4

Перевіримо, що це дійсно фосфор.

Летка сполука має вигляд РН(правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-5=3, валентність фосфору 3).

Mr(PH3)=Ar(P)+3•Ar(H)=31+3•1=34

Mr(H3)=3•Ar(H)=3•1=3

w(Н)=3Ar(H)/Ar(PH3)=3/34=0,0883 або 8,83%

Відповідь: Р, Р2О5Н3РО4.

9. (IV рівень) Відносна молекулярна маса оксиду тривалентного елемента в 25,5 рази більша за відносну атомну масу Гелію. Масова частка Оксигену в ньому - 47%. Визначте, який це елемент. Складіть формули оксиду та гідроксиду.

Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості гідроксиду. Укажіть його особливості.

Дано: оксид тривалентного елемента Е2О3, Mr(Е2О3)/Mr(Hе)=25,5, W(О)=47% Знайти: Е-  

Розв'язання.

За умовою задачі Mr(Е2О3)/Mr(Hе)=25,5, тому Mr(Е2О3)=25,5Mr(Hе)=25,5•4=102

W(Е)=100%-W(О)=100%-47%=53% або 0,53  і  W(Е)=2•Аr(Е)/Mr(Е2О3)

Підставимо значення і отримаємо 2•Аr(Е)/Mr(Е2О3)=0,53, звідси 2•Аr(Е)/102=0,53

Аr(Е)=(0,53•102):2=27

Отже, шуканий елемент Al алюміній.

Формула оксиду Al2О, формула гідроксиду Al(OH)3

Оксид і гідроксид є амфотерними.

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O

Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O.

                   натрій

                металюмінат

  • Дніпро
    Де відповідь на 7?
    5 квітня 2016 18:26