УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ

 «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА 

ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. 

БУДОВА АТОМА»

Основні питання теми Відповіді
1.

Напишіть визначення:

а) періодичного зако-

ну на сучасному етапі

розвитку хімічної

науки.

 Властивості елементів, а також форми

і властивості їхніх сполук, перебувають

у періодичній залежності від величини

зарядів їх атомних ядер. 

2. б) періоду

 Період - горизонтальний рядок хіміч-

них елементів, розміщених у порядку 

зростання їх атомних мас, що почина-

ється з Гідрогену або лужного металіч-

ного елемента і закінчується інертним.

3.

Як поділяються

періоди?

МАЛІ- містять 2 або 8 елементів,

                    складаються з 1 ряду,

ВЕЛИКІ - 18 або 32 елементи,

           розміщуються в 2 або 3 ряди. 

4.

Поясніть зміни, що

спостерігаються у

періодах із зростан-

ням зарядів їх атом-

них ядер.

а) послаблюються металічні властивос-

ті;

6) посилюються неметалічні властивос-

ті;

в) зростає вища валентність за Окси-

геном від 1 до 7;

г) характер оксидів змінюється від 

основних через амфотерні до кислот-

них;

ґ) послаблюється сила основ через 

амфотерні гідроксиди, посилюються 

кислотні властивості оксигеновмісних

кислот.

5.

Обґрунтуйте, як теорія

будови атомів пояснює

ці зміни.

 У межах періоду, із зростанням зарядів

атомних ядер, зростає заряд атомного

остова, за майже однакового радіуса,

а тому зв'язок електронів зовнішнього

енергетичного рівня з атомом посилює-

ться. Здатність атомів віддавати 

електрони послаблюється, а приєдну-

вати - посилюється. 

6.

Напишіть визначення

групи елементів.

 Групи - це вертикальні стовпці еле-

ментів, подібні за властивостями, а

відповідно, за будовою.

7.

Поясніть, як поді-

ляються групи.

ГОЛОВНІ ПІДГРУПИ - входять елемен-

             ти малих і великих періодів,

ПОБІЧНІ ПІДГРУПИ - входять елементи

                   тільки великих періодів.

8.

Охарактеризуйте зміну

властивостей металічних

елементів у головних

підгрупах.

 Хімічна активність зростає зверху 

донизу.

9.

Чим зумовлюються такі

зміни?

  Із зростанням зарядів атомних ядер,

зростає радіус атома, послаблюється

зв'язок атомного остова з зовнішнім 

енергетичним рівнем, здатність від-

давати електрони посилюється.

10.

Охарактеризуйте зміну

властивостей неметаліч-

них елементів у головних

підгрупах.

 Хімічна активність спадає зверху

донизу.

11.

Чим зумовлюються такі

зміни?

 Із зростанням зарядів атомних ядер,

зростає радіус атома, послаблюється

зв'язок атомного остова з зовнішнім 

енергетичним рівнем, здатність при-

єднувати електрони послаблюється.

12.

Сформулюйте визначення

металічних елементів

з погляду будови атома.

Метали - це елементи, які на зовніш-

ньому енергетичному рівні мають мале

число електронів.

13.

Сформулюйте визначення

неметалічних елементів

з погляду будови атома.

 Неметали - це елементи, які на зов-

нішньому енергетичному рівні мають

велике число електронів.