Самостійна робота (фронтальна).Електронна природа хімічного зв'язку. Електронегативність атомів елементів.

Завдання 1. Укажіть елемент періодичної системи з найбільшою електронегативністю: А. О. Б. F В. СІ. Г. N.

Відповідь:    Б  

Завдання 2. Сформулюйте визначення. Електронегативність - це здатність атомів приєднувати до себе валентні   електрони  інших атомів В атомах елементів головних підгруп валентними є електрони зовнішнього рівня. Число валентних електронів дорівнює номеру групи, у якій перебуває хімічний елемент.

Завдання 3. Виділіть три елементи з найбільшою електронегативністю серед поданого переліку: Sі, О, Н, N. В, Аs, F С, S. Відповідь. O, N, F

Значення електронегативності: Sі - 1,8; О - 3,5; Н - 2,1; N - 3,0; В - 2,0; Аs - 2,0; F - 4,0; С - 2,5.  
Завдання 4. Укажіть ряд, у якому елементи розташовані в порядку спадання їх електронегативності:

А. Са, Мg, Вг. Б. О, N. С. В. Li, Ве, В. Г. Sе, S, О. Відповідь:   Б  

Завдання 5. Визначте елементи з більшою електронегативністю у формулах сполук: 

MgO, Al2S3, H2S, SO3, CaCl2, HCl, CuO, H2SO4. Відповідь:_O, S, S, O, Cl, Cl, O, O_

Завдання 6. Обґрунтуйте, чому у групах електронегативність елементів зростає знизу догори, а не навпаки.

У групах знизу догори зменшується радіус атома, посилюється зв'язок атомного остова з зовнішнім енергетичним рівнем, здатність приєднувати електрони посилюється, тобто електронегативність зростає.

Завдання 7. Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу НЕ. Позначте формулу вищого оксиду цього елемента:

А. ЕО. Б. ЕО2. В. Е2О . Г. ЕО3. Відповідь:       . (Правильно Е2О7)

Правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-х=1, х=8-1=7, отже, це елемент 7 групи. Елементами 7 групи є галогени. Вищі оксиди Е2О7

Завдання 8. У леткій сполуці з Гідрогеном складу ЕН4 масова частка Гідрогену становить 12,5%. Визначте елемент. Укажіть його електронегативність порівняно з Гідрогеном.

Дано: летка сполука ЕH4w(H)=12,5% або 0,125. Знайти: елемент Е-? 

Розв'язання:

w(H)=4Ar(H)/Mr(ЕH4), за умоваю задачі  4Ar(H)/Mr(ЕH4)=0,125,

звідси Mr(ЕH4)=4A(H)/0,125=4•1/0,125=32.

Mr(ЕH4)=Ar(Е)+4Ar(H), Ar(Е)+4Ar(H)=32, звідси Ar(Е)=32-4Ar(H)=32-4•1=28

Отже, шуканий елемент силіцій Si.

Значення електронегативності: Sі - 1,8;  Н - 2,1.

Відповідь: силіцій Si, електронегативність Si (1,8) нижча у порівнянні з Гідрогеном (2,1).

 

  • Oleg
    Like!;)
    9 травня 2016 20:28