Самостійна робота. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки.

Завдання 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:

1. Зв’язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним.

2. Розрізняють два види ковалентного зв’язку: полярний і  неполярний.

3. Ковалентний зв’язок виникає між атомами неметалічних елементів.

4. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється в молекулах простих речовин.

5. Ковалентний полярний зв’язок виникає між різними елементами в молекулах складних речовин.

6. У молекулах складних речовин електронегативність атомів елементів є різною.

II рівень

Завдання 2. Позначте число неподільних (спільних) електронних пар у молекулі кисню:

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Відповідь:__Б_

Значення валентності хімічного елемента визначається кількістю спільних електронних пар, які утворює його атом з іншими атомами. Валентні можливості елемента можна передбачити за кількістю неспарених електронів в атомі. В атомі Оксигену два неспарені електрони, він є двовалентним, тому число спільних електронних пар є 2

 О = О
Завдання 3. Позначте число неподільних (спільних) електронних пар у молекулі амоніаку (NH3):

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Відповідь:__В__

H-N-H

    |

    H

 III рівень

Завдання 4. Випишіть формули речовин з даного переліку з: а) ковалентним неполярним; б) ковалентним полярним зв’язками. Вг2, НВг, Р2О5, РН3, Cl2, KCl, H2S, NH3, СаН2, Н2О , О2, І2, K2S, NО2, NaCl.

а ) Вг2, Cl2, О2, І2;

б ) НВг, Р2О5, РН3, H2S, NH3, Н2О , NО2.

Зверніть увагу, що ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.

IV рівень

Завдання 5. Напишіть електронні формули речовин з ковалентним неполярним та ковалентним полярним зв’язками для сполук, поданих у завданні 4:

а ) Br-Br, Cl-Cl, O=O, I-I.

б) H-Br,  O = P - O - P = O,  H-P-H,  H-S-H,  H-N-H,  H-O-H,  O=N=O

                       ||       ||              |                        |

                        O        O               H                        H

Поясніть на прикладах принцип утворення ковалентного неполярного та полярного зв’язків.