УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Основні питання теми Вдповіді
1 Напишіть визначення електронегативності атомів і поясніть, як вона змінюється в періодах і групах періодичної системи. Електронегативність - здатність атомів відтягувати до себе електрони від атомів інших елементів у  сполуках. У періодах зростає зліва направо (зростає заряд атомного остова), у групах -  знизу догори (за однакового заряду атомного остова зменшується радіус атома).
2 Чим пояснюється здатність атомів елементів утворювати хімічні зв'язки? Хімічний зв'язок утворюється за рахунок перекривання електронних орбіталей різних атомів і за рахунок взаємодії неспарених електронів цих атомів.
3 Назвіть відомі вам типи зв'язку. Ковалентний неполярний, ковалентний полярний, йонний.
4

Напишіть визначення ковалентного зв'язку:

а) неполярного;

б) полярного.

а) зв'язок атомів за допомогою електронних пар в молекулах простих речовин, утворених неметалами, називається неполярним ковалентним зв'язком.

б) зв'язок атомів за допомогою електронних пар в молекулах складних речовин, утворених неметалами, називається полярним ковалентним зв'язком.

5 Поясніть принцип утворення ковалентного  зв'язку.  Утворюється за допомогою спільних електронних пар із неспарених електронів.
6 Напишіть визначення йонного зв'язку.  Хімічний зв'язок між йонами на основі електростатичних сил притягання називають йонним. 
7 Поясніть, як утворюються позитинно й негативно заряджені йони.  Атоми прагнуть мати стійку конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня, тому атоми металів віддають електрони і перетворюються на пизитивно заряджені йони, а атоми неметалів приєднують електрони і перетворюються на негативно заряджені йони.
8 Напишіть визначення йона.  Йони - заряджені частинки, в які перетворюються атоми внаслідок віддачі або приєднання електронів.
9  Назвіть відомі вам типи кристалічних  граток.  Атомні, молекулярні та йонні.
10  Охарактеризуйте будову йонної кристалічної гратки та властивості йонних сполук  У вузлах розміщуються позитивно і негативно заряджені йони, що втримуються електростатичними силами притягання. Властивості: тверді, тугоплавкі, висока температура  кипіння, малолеткі, легко розчиняються у воді.
11  Охарактеризуйте будову атомної кристалічної гратки та властивості  сполук атомної будови.  У вузлах розміщуються атоми, сполучені ковалентними зв'язками. Властивості: тверді, дуже високі температури плавлення, високі температури кипіння, майже нерозчинні у воді.  
12  Охарактеризуйте особливості будови молекулярної  кристалічної гратки та охарактеризуйте властивості сполук.  У вузлах - неполярні молекули, що втримуються силами міжмолекулярної взаємодії чи полярні молекули, строго орієнтовані одна до одної своїми  полюсами Властивості: мають малу твердість, низькі температури плавлення та кипіння, нерозчинні або малорозчинні у воді.  
13  Зробіть висновки з теми "хімічніий зв'язок і будова речовини".  Тип хімічного зв'язку в речовині обумовлює будову і фізичні властивості речовини.  

  • уЧєНіК
    Дуже допомогли)
    24 травня 2015 13:09