УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ

«СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, НАЗВИ»

Завдання 1. Заповніть таблицю відповідними визначеннями.

 

Класи

речовин

Визначення             Класифікація        Походження назв    
I.

ОКСИДИ

n  II

Е2On

 Оксиди - складні 

речовини, до

складу яких вхо-

дять два елемен-

ти, один з яких

кисень.

Основні,

кислотні,

амфотерні.

 

 Назви оксидів

походять від 

назви елемента

з додаванням 

слова "оксид".

II.

КИСЛОТИ

 I

H2CO3

   

Кислоти - складні

речовини, до

складу яких вхо-

дять один або

кілька атомів

Гідрогену, здат-

них заміщувати-

ся на  атоми ме-

талів, і кислотні

залишки.

 а) за вмістом

Оксигену:

1. Безоксиге-

нові.

2. Оксигено-

вмісні;

б) за основністю:

1. Одноосновні.

2. Двоосновні.

3. Триосновні. 

 Назви кислот

складаються з

двох слів, друге

з яких кислота,

а перше похо-

дить від назви

елемента з до-

даванням для

безоксигенової

кислоти суфікса

-ид- або -ід-, а

для оксигено-

вмісної -ат- або

-іт.

III.

ОСНОВИ

 n     I

Ме(ОН)n

Основи - складні 

речовини, до

складу яких вхо-

дить атом металу

і одна або кілька

гідроксильних 

груп.

За розчинністю

у воді:

1. Розчинні - луги.

2. Нерозчинні.

 

Назви основ

походять (гідро-

вода, + оксид)

від назви відпо-

відного металу

з додаванням 

слова гідроксид.

IV.

СОЛІ

 n    III 

Ме3(PO4)n

Солі - складні  

речовини, до

складу яких

входять йони

металічних

елементів і

кислотні за-

лишки.

 За розчинністю

у воді:

1. Розчинні.

2. Малорозчин-

ні.

3. Нерозчинні.

Назви солей

походять  від 

назви металіч-

ного елемента

з додаванням 

назви кислотно-

го залишку.