УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ

"КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ.

РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ"

Завдання 1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданими у ній.

Назва Визначення                                           
1.

Кількість

речовини - це

число структурних частинок (порція)

(атомів, молекул, йонів, формульних одиниць)

цієї речовини.

2.

1 моль

речовини - це

така кількість речовини, що містить стільки

структурних частинок, скільки атомів є у

вуглеці масою 0,012 кг.

3. Число Авогадро

чисельно дорівнює 6,023·1023 моль-1.

4.

Відносна

молекулярна

маса

- це фізична величина, яка чисельно дорівнює

відношенню маси молекули до 1/12 маси атома

Карбону.

Математичний вираз: Мr=       m0           

                                   1/12 ma(C)         

5. Молярна маса

- це маса речовини, взята в кількості одного

моля або відношення маси речовини до її

кількості.

Математичний вираз: М=m/ν

6.

Одиниця виміру

молярної маси

г/моль

7.

Похідні формули

з математичного

виразу молярної

маси

      ν=m/М                   m=М·ν       
8.

Закон Авогадро

читається:

в однакових об'ємах різних газів за однакових

умов міститься однакове число молекул.

Тоді наслідком закону Авогадро є той факт,

що однаковому числу молекул газів відпові-

дають однакові об'єми.

9.

Поясніть

значення

позначень

Vм - молярний об'єм - об'єм, що його займає

1 моль речовини, за н.у. рівний 22,4 л/моль.

V - об'єм.

ν - кількість речовини - це порція речовини.

10.

Молярний

об'єм газів - це

Вимірюється в:

відношення об'єму (V) до відповідної кількості

речовини (ν).

Вимірюється в:   л/моль. 

Математичний вираз: =V/ν

11.

Відносна

густина

газів

- це відношення молярних мас двох газів, що

займають однакові об'єми. Фізичний зміст

відносної густини газів показує у скільки

разів один газ важчий або легший за інший.

Математичний вираз: D=M1/M2