Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості кислот.

Завдання 1. Позначте оксид, добре розчинний у воді:

А. Фосфор(V) оксид. Б. Магній оксид. В. Карбон(ІV) оксид. Г. Силіцій(ІV) оксид.

Відповідь:  Б  .

Завдання 2. Позначте два оксиди, що легко реагують з водою:

A. ZnO. Б. ВаО. В. SO3. Г. СuО. Відповідь:  Б В .

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій між речовинами: a) SO3 і КОН; б) SiO2 і Ва(ОН)2в) ВаО і СO2; г) SrO і Н2O ; ґ) СаО і SiO2; д) FeO і HCl; е) SrO і SO3; є) Li2i Н3РO4.

a) SO3+2KOH=K2SO4+H2O

б) SiO2+Ва(ОН)2=BaSiO3+H2O

в) ВаО+CO2=BaCO3

г) SrO+Н2O=Sr(OH)2

ґ) СаО+SiO2=CaSiO3

е) SrO+SO3=SrSO4

є) Li2O+Н3РO4=Li3PO4+H2O

Завдання 4. Обчисліть відносну густину:

І варіант - a) сульфур(VІ) оксиду за ге­лієм; б) нітроген(І) оксиду за метаном СН4

Знайти: а) DHe(SO3) - ? б) Dcн4(N2O) - ?  
Розв’язання:  
а) D=Mr(SO3)/Mr(He);  Mr(He)=Ar(He)=4;  
    Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80; DHe(SO3)=80:4=20;

б) D=Mr(N2O)/Mr(CH4);  Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+4•1=16;  

    Mr(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=2•14+16=44; D4(N2O)=44:16=2,75.
Відповідь: а) 20; б) 2,75.

II варіант - а) сульфур(ІV) оксиду за киснем; б) нітроген(V) оксиду за неоном. 

Знайти: а) Do2(SO2) - ? б) DNe(N2O5) - ?
Розв’язання:  
а) D=Mr(SO2)/Mr(O2);  Mr(O2)=2Ar(O)=2•16=32;  
   Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64; Do2(SO2)=64:32=2;
б) D=Mr(N2O5)/Mr(Ne);  Mr(Ne)=Ar(Ne)=20;  
   Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=2•14+516=108; DNe(N2O5)=108:20=5,4;
Відповідь: а) 2; б) 5,4.