Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості оксидів.

І рівень

1. Позначте оксид, що має характерний різкий запах:

А. Кальцій оксид. Б. Сульфур(ІV) оксид. В. Цинк оксид. Г. Фосфор(V) оксид. 

Відповідь:    Б  .

 

2. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих нижче:

а) Nа2O + Н2O = 2NaОН;

б) Р2O5 + 3Н2O = 2Н3РO4;

в) BеО + 2НСІ = BеСl2 + Н20.

 

3. Пригадайте, до якого типу належать реакції а і б з попереднього завдання та сформулюйте визначення.Реакція сполучення - це хімічна реакція сполучення декількох простих чи складних речовин з утворенням нової речовини.

 

II рівень

4. Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

а) SO2 + Ва(ОН)2 = BaSO3+H2O; б) SrO + Н2O = Sr(OH)2;

в)3СаO + Р2O5= Ca3(PO4)2; г) CO2 + 2LiOH = Li2CO3+H2O.

 

III рівень

5. Установіть, між якими з попарно взятих речовин можлива взаємодія та на­пишіть відповідні рівняння реакцій: а) ВаО і SO2; б) FeO і Н2O ; в) Р2O5 і NaOH; г) MgO і H2SO4; ґ) SiO2 і Н2O ; д) Na2O і NaOH; е) Сг2O3 і НСl.

a) BaO+SO2=BaSO3

б) FeO+Н2O=Fe(OH)2

в) Р2O5+6NaOH=2Na3PO4+3H2O

ґ) SiO22O=H2SiO3

е) Сг2O3+6НСl=2CrCl3+3H2O

6. Спалили фосфор в атмосфері кисню і утворену речовину розчинили у воді. 

Які процеси відбулися? Утворився фосфор (V) оксид - біла кристалічна речовина. При розчиненні цього оксиду у воді за високої темпетарури утвориться ортофосфатна кислота, а за низької - метафосфатна кислота.

Напишіть рівняння реакцій та поясніть, як виявити про­дукт, утворений внаслідок розчинення.

4P+5O2=2P2O5 - біла кристалічна речовина;

При нагрівння P2O5+3H2O=2H3PO4 - ортофосфатна кислота 

P2O5+H2O=2HPO3 - метафосфатна кислота. 

Утворилися кислоти. Їх можна виявити дією індикаторів.

7. Напишіть формули сполук за їхніми назвами: нітроген(ІV) оксид, натрій  оксид, ферум(ІІ) оксид, сульфур(VІ) оксид, магній оксид, силіцій(ІV) оксид, сульфур(ІV) оксид, літій оксид, хром(ІІ) оксид, кальцій оксид.Напишіть рівняння усіх можливих реакцій з: а) водою; б) розчином хлоридної кислоти; в) розчином барій гідроксиду

NO2, Na2O, FeO, SO3, MgO, SiO2, SO2, Li2O, CrO, CaO.

a) Na2O+H2O=2NaOH;

    SO3+H2O=H2SO4;

    SiO2+H2O=H2SiO3;

    SO2+H2O=H2SO3;

    Li2O+H2O=2LiOH;

    CaO+H2O=Ca(OH)2.

б) Na2O+2HCl=2NaCl+H2O;

    FeO+2HCl=FeCl2+H2O;

    MgO+2HCl=MgCl2+H2O;

    Li2O+2HCl=2LiCl+H2O;

    CrO+2HCl=CrCl2+H2O;

    CaO+2HCl=CaCl2+H2O.

в) SO3+Ba(OH)2=BaSO4+H2O;

    SiO2+Ba(OH)2=BaSiO3+H2O;

    SO2+Ba(OH)2=BaSO3+H2O.