Самостійна робота. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів.

І рівень

Завдання 1. Опишіть реакцію гасіння вапна. Допишіть праву частину її рівняння:

СаО + Н2O= Ca(OH)2

 

Завдання 2. Обчисліть, на основі рівняння реакції завдання 1, яка маса кальцій оксиду вступить у хімічну взаємодію з водою масою 180 кг.

Дано: m(Н2O)=180кг=180000г. Знайти: m(CаO)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      х г     180000 г

     СаО +     Н20 = Ca(OH)2 

      56 г       18 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду з 1 моль води

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(CаO)=Ar(Cа)+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56 г/моль. Маса 1 моль=56 г

Mr(Н2О)=2Ar(H)+Ar(О)=2•1+16=18,  M(Н2О)=18 г/моль.  Маса 1 моль= 18г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 56г=180000г / 18г, звідси х=(180000г•56г)/18г=560000г=560кг

Відповідь. m(СаО)=560кг.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  СаО+Н2О=Ca(OH)2   

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) кальцій оксиду і води.

Mr(СаО)=Ar(Cа)+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56 г/моль.

Mr(Н2О)=2Ar(H)+Ar(О)=2•1+16=18,  M(Н2О)=18 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини  Н2О масою 180000г за формулою y=m/M.

y(Н2О)=180000г : 18г/моль=10000 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагували кальцій оксид з водою однакової кількісної порції, тому y(CаO)=10000 моль. 

Знаходимо масу кальцій оксиду кількістю речовини 10000 моль за формулою m=y•M.

m(СаО)=10000 моль•5г/моль=560000 г= 560 кг.

Відповідь. m(СаО)=560 кг. 

 

Завдання 3. Силіцій(ІV) оксид кількістю речовини 2,5 моль сплавили з калій гідроксидом. Обчисліть кількість речовини калій гідроксиду, що прореагував.

Дано: y(SiO2)=2,5 моль. Знайти: y(KOH)-?

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

   2,5 моль    х моль

    SiO2    +   2 KOH  = K2SiO3+H2O

   1 моль      2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Оскільки біля KOH є коефіцієнт 2, то калій гідроксиду прореагувало кількістю речовини 2 моль, а силіцій(ІV) оксиду SiO2 лише  1 моль. Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

2,5моль / 1моль = хмоль / 2моль, звідси х=2,5моль•2моль/1моль=5 моль.

Відповідь. y(KOH)=5 моль.

 

II рівень

Завдання 4. Опишіть усно використання води у промисловості, господарстві та побуті.

 

Завдання 5. Підкресліть з поданих формул оксид, який реагує з хлоридною кислотою, та напишіть рівняння реакції: СO2, SО3, МgО, SіO2.

MgO+2HCl=MgCl2+H2

 

Завдання 6. Обчисліть масу кальцій оксиду, який прореагує з сульфатною кислотою кількістю речовини 1,5 моль.

Дано: y(H2SO4)=1,5 моль. Знайти   m(CaO)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

   x г      1,5 моль

   CaO    + H2SO4  = CaSO4 + H2O

  56 г      1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду з 1 моль сульфатної кислоти. 

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) сульфатної кислоти й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56г/моль. Маса 1 моль=56 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

 х г/ 56 г =1,5моль / 1моль, звідси х=1,5моль•56г/1моль=84 г.

Відповідь:  m(CаO)=84г. 

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: CaO+H2SO4=CaSO4 + H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду з 1 моль сульфатної кислоти, кількість речовини однакова, тому y(CaO)=1,5 моль.

Обчислюємо масу кальцій оксиду кількістю речовини 1,5 моль.

З формули y=m/M, знаходимо m=yM, де г/моль = Mr.

Mr(CаO)=Ar()+Ar(O)=40+16=56,  M(CаO)=56г/моль. 

m(CаO)=1,5 моль56г/моль=84 г.

Відповідь:  m(CаO)=84г. 

 

III рівень

Завдання 7. Одним із способів добування оксидів є взаємодія простих речовин з киснем. Напишіть рівняння реакцій добування барій та бор оксидів.

 2Ba+O2=2BaO          4B+3O2=2B2O3

 

Завдання 8. Обчисліть масу та кількість речовини бору, який провзаємодіє з киснем об’ємом 6,72 л (н.у.).

Дано: V(O2)=6,72 л. Знайти: m(B)-? y(B)-?

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

     х г     6,72 л

     4B   + 3O2       = 2B2O3

     44г     67,2 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 4 моль бору з 3 моль кисню.

Обчислюємо масу бору кількістю речовини 4 моль і об'єм кисню кількістю речовини 3 моль.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) бору і відповідно масу 4 моль.

Mr(B)=11,  M(B)=11 г/моль. Маса 1 моль=11г, а маса 4 моль=44г.

Обчислюємо об'єм 3 моль кисню.

Об'єм 1 моль речовини за н.у. дорівнює 22,4 л, тому об'єм 3 моль речовини дорівнює 67,2л.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г/44 г=6,72 л/67,2 л, звідси х=(6,72л•44г)/67,2г=4,4 г.

Обчислюємо кількість речовини бору масою 4,4 г за формулою y=m/M.

y(B)=4,4г : 11 г/моль = 0,4 моль

Відповідь. m(B)=4,4 г; y(B)=0,4 моль.

 

IV рівень

Завдання 9. Обчисліть масу, об’єм (н.у.) та кількість речовини нітроген(V) оксиду, якщо в реакцію з ним вступить натрій оксид масою 43,4 г.

Дано: m(Na2O)=43,4 г. Знайти   m(N2O5)-?  V(N2O5)-? y(N2O5)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

    x г       43,4 г

   N2O5   + Na2O = 2NaNO3

   108 г      62 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль нітроген (V) оксиду з 1 моль натрій оксид. 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=2•14+5•16=108,

M(N2O5)=108 г/моль. Маса 1 моль=108 г.

Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=2•23+16=62,  

M(Na2O)=62 г/моль.  Маса 1 моль=62 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х  г / 108г=43,4г/ 62г, звідси х=(43,4г•108г)/62г=75,6 г.

Обчислюємо кількість речовини N2O5 масою 75,6 г за формулою y=m/M

 y(N2O5)=75,6 г : 10г/моль = 0,7 моль.

Обчислюємо об'єм  N2O5  кількістю речовини 0,7 моль за формулою V=Y•Vм, де Vм постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

 V(N2O5)=0,7 моль • 22,4 л/моль= 15,68 л.

Відповідь. m(N2O5)=75,6 г; V(N2O5)=15,68 л; y(N2O5)=0,7 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  N2O5+Na2O=2NaNO3 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) нітроген (V) оксиду і натрій оксиду.

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=2•14+5•16=108,   M(N2O5)=108 г/моль.

Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=2•23+16=62,  M(Na2O)=62 г/моль.

Обчислюємо кількість  речовини натрій оксиду масою 43,4г за формулою y=m/M.

y(Na2O)=43,4г : 62г/моль=0,7 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагували оксиди однакової кількісної порції, тому y(N2O5)=0,7 моль. 

Знаходимо масу нітроген (V) оксиду кількістю речовини 0,7 моль за формулою m=y•M.

m(N2O5)=0,7моль•108 г/моль=75,6 г.          

Обчислюємо об'єм  нітроген (V) оксиду кількістю речовини 0,7 моль за формулою V=Y•Vм, де Vм -постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

 V(N2O5)=0,7 моль • 22,4 л/моль= 15,68 л.

Відповідь. m(N2O5)=75,6 г; V(N2O5)=15,68 л; y(N2O5)=0,7 моль.